Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

När du installerar en eldstad, till exempel en braskamin, kakelugn, panna eller braskassett, eller om du byter eldstad, från exempelvis kakelugn till braskamin eller omvänt, ska du först göra en anmälan via bygglovhjälpen.

All hantering av tillstånd för eldstäder sker digitalt

Installationen ska utföras av en kunnig installatör eller hantverkare. 

Bifoga rätt handlingar

När du gör en anmälan för braskamin, kakelugn, panna eller vid byte av eldstad ska du bifoga följande handlingar:

 • Enkel situationsplan (karta) som visar byggnadernas placering på tomten och i vilken byggnad eldstaden ska finnas.
 • Planritning som visar eldstadens placering i byggnaden i skala 1:100
 • Fasadritning som visar rökkanal/skorsten i skala 1:100
 • Produktblad med beskrivning av eldstad och rökkanal.
 • Förslag till kontrollplan.

När du gör en anmälan för braskassett ska du bifoga följande handlingar:

Startbesked

Du får inte börja installationen innan du fått ett skriftligt startbesked från plan- och byggnadsnämnden.

Slutbesked

Innan du eldar måste du ha fått ett skriftligt slutbesked eller ett interimistiskt (tillfälligt) besked från plan- och byggnadsnämnden.

Om du saknar rätt tillstånd kan du få betala en avgift

Om du installerar en eldstad utan anmälan, startbesked och slutbesked så kan du få betala sanktionsavgifter.

Mer om sanktionsavgiften på sidan olovligt byggande.

Bygglov

Normalt krävs inte bygglov för att installera en skorsten eller rökkanal. Däremot kan bygglov krävas om installationen innebär en mindre fasadändring, till exempel när rökkanalen dras utanpå fasaden.

Så här bygger du

Eldstäder ska vara ordnade så att de inte kan ge upphov till antändning av närbelägna byggnadsdelar. Temperaturen på ytan av närbelägna byggnadsdelar får inte överstiga 85oC. I småhus ska underlaget vara utfört i lägst brandteknisk klass R15 och i övriga byggnader lägst R60, samt ha tillräcklig bärförmåga. Med brandteknisk klass menas hur länge något ska kunna stå emot brand, klass R15 motsvarar cirka 15 minuter.

Eldstadsplan

Eldstäder för eldning med fast eller flytande bränsle ska ha ett eldstadsplan. Det innebär att golvet framför eldstaden måste vara tillräckligt stort och av ett sådant material att golvet inte kan fatta eld. För slutna mindre eldstäder bör eldstadsplanet anordnas med ett avstånd av minst 0,3 meter framför eldstaden och till minst 0,1 meter på vardera sidan om eldstaden. För öppna eldstäder bör eldstadsplanet anordnas så, att det horisontella avståndet från eldstadens centrum till ett oskyddat brännbart golv är minst 1 meter.

Skorsten

En skorsten ska placeras så att rökgaser och avgaser inte förs tillbaka till luftintag, öppningsbara fönster, dörrar, balkonger och liknande i byggnaden eller till näraliggande byggnader. För eldstäder med märkeffekt upp till 60 kW bör skorstenen mynna dels över nock, dels minst 1 meter över taktäckning, om inte särskilda förhållanden föreligger.

Besiktningsprotokoll

Innan anläggningen tas i bruk ska den godkännas av en sakkunnig besiktningsman, vanligen skorstensfejarmästaren. Du ska lämna en kopia av protokollet till plan- och byggnadsnämnden tillsammans med din underskrivna kontrollplan, inför slutbesked. Du ska även skicka en kopia på besiktningsprotokollet till den som utför sotning och brandskyddskontroll på kommunens uppdrag, se brandförsvarets webbplats .

Andra intyg

Vid installation av panna för eldning med fast eller flytande bränsle krävs ett installationsintyg för anläggningens expansionskärl och säkerhetsanordningar. Detta lämnar du in till plan- och byggnadsnämnden innan anläggningen tas i bruk.

Elda säkert

Läs på dinsakerhet.se om hur du kan minska brandrisken för eldstad.  

Läs om hur du kan elda mer miljövänligt i kamin, spis och ugn på naturvardsverket.se.

Kontakta oss

Nu är det många som kontaktar oss och vi har fått in fler ärenden än vanligt. Därför kan det ta lite längre tid innan du får återkoppling. Arbetsbelastningen påverkar också handläggningstiden. Vi beklagar att du får vänta och gör allt vad vi kan för att hålla våra tider så långt det går.

Om du har ett pågående ärende
I det digitala verktyget bygglovhjälpen kan du se vad som händer i ditt ärende och vem som är din handläggare.

Använd bygglovhjälpen.

Du kan alltid kontakta din handläggare på måndagar, tisdagar och onsdagar 9.00–10.00 samt på torsdagar 13.00–14.00.

Kontaktcenter
Du kan ringa eller mejla till kommunens kontaktcenter som svarar på allmänna bygglovsfrågor och hjälper dig hitta till rätt information. Via kontaktcenter kan du också boka ett digitalt möte eller ett telefonmöte med en byggnadsinspektör när du behöver vägledning i ditt specifika projekt.

Telefon: 018-727 00 00

Telefontid: måndag - torsdag, 9.00-12.00.

E-post: uppsala.kommun@uppsala.se

Postadress:
Uppsala kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
753 75 Uppsala

Hantering av personuppgifter
Post och e-post till kommunen blir en allmän handling och hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppsala kommun hanterar eventuella personuppgifter i e-postkommunikation i enlighet med dataskyddslagstiftningen. 
Läs mer om hur Uppsala kommun hanterar personuppgifter.

Aktuellt inom bygga, riva och installera

Bygglovhjälpen

Det kan kännas krångligt och svårt att söka bygglov, särskilt när du gör det för första gången. Bygglovhjälpen är ett digitalt verktyg som leder dig till rätt information och berättar vad du behöver få med dig när du skickar in en ansökan. Du är alltid välkommen att höra av dig till någon av våra bygglovhandläggare så reder vi ut ditt ärende tillsammans!

Nyheter om bygga, riva och installera

 • Fortsatt många bygglovsansökningar till kommunen

  Under pandemin har många satt igång med byggprojekt i sina hem och planerat för nya bostäder. Det har genererat en stor ökning av antalet sökta bygglov till Uppsala kommun. Det höga trycket innebär att det är en längre väntetid än vanligt för att få sitt bygglov beviljat.

 • Uppsala kan bli Årets superkommun

  Uppsala kommun är nominerat till ”Årets Superkommun” av tidningen Dagens Samhälle.

Så arbetar vi med bygga, riva och installera

 • Så arbetar vi med:

  Tillsyn inom plan- och bygglagen

  Det är viktigt att vår bebyggda miljö är säker, hälsosam och tillgänglig. Tillsyn är ett viktigt verktyg för att uppnå detta. Byggnadsnämnden ska genom tillsyn se till att lagstiftningen följs. Att felaktigheter och brister åtgärdas. Att det som byggs och att den befintliga byggda miljön uppfyller de bestämmelser och beslut som gäller enligt plan- och bygglagstiftningen. Det är därför viktigt att byggnadsnämnden arbetar med tillsyn och ingriper när det finns skäl för det. Tillsyn är också en demokratifråga. Alla regler ska användas på samma sätt i hela landet inom ramen för det större eller mindre bedömningsutrymme som finns i de olika reglerna.