Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. Vad är Barnahus

  Barnahus i Uppsala är en plats för barn och ungdomar mellan 0-18 år. Det gäller barn och ungdomar som blivit utsatta för ett brott. Det kan exempelvis vara våld av någon närstående eller om man blivit utsatt för ett sexualbrott.

 2. Syftet med Barnahus

  Barnahus i Uppsala län är en samverkan mellan polismyndigheten, åklagarmyndigheten, Region Uppsala, rättsmedicinalverket och Uppsala läns åtta kommuner. Syftet är att alla som arbetar med barn och ungdomar ska komma och lyssna på barnet vid ett och samma tillfälle. Oftast behöver barnet bara komma en gång, men ibland behöver man komma tillbaka till Barnahus för att berätta mer.   

  Anmälningsskyldighet

  Alla som arbetar med barn och ungdomar och får vetskap om eller misstänker att ett barn far illa har enligt Socialtjänstlagen 14 kap. 1 § anmälningsskyldighet till socialtjänsten. Det är inget som går att förbise, det gäller för alla som arbetar med barn.

  När socialtjänsten får kännedom om att ett barn misstänks ha blivit utsatt för våld eller bevittnat våld är de i regel tvingade att inleda utredning. Socialtjänstens roll är att utreda barnets behov av skydd och stöd.

  Vid misstanke om brott

  Om man misstänker att ett barn blivit utsatt för ett brott av en förälder eller närstående har socialtjänsten rätt att avvakta med att underrätta föräldrarna om anmälan. Socialtjänsten gör alltid en bedömning om en polisanmälan ska göras. Om polisanmälan görs samlas de olika professionerna till ett samråd. Åklagaren beslutar om det ska inledas en förundersökning och då råder förundersökningssekretess enligt offentlighets- och sekretesslag 18 kap 1§ 1st.

  Det betyder att socialtjänsten inte kan lämna information till vårdnadshavare. Vid samrådet planeras hur själva förhöret med barnet ska gå till och man gör en planering kring vad som händer efter förhöret.

  Föräldrar kan känna sig förbigångna då förhör sker utan deras vetskap. Det finns ingen anledning att bli upprörd på skola eller förskola då beslut om förhör sker av åklagare och särskild företrädare.

  Polisens och socialtjänstens utredningar kan pågå samtidigt men är oberoende av varandra.

 3. Särskild företrädare för barn

  När en vårdnadshavare misstänks för ett brott eller att vårdnadshavaren på grund av sitt förhållande till den misstänkte för brottet inte tar tillvara barnets rätt, kan tingsrätten utse en särskild företrädare för barnet, enligt lag om särskild företrädare för barn. 

  Särskild företrädare

  En särskild företrädare är en jurist eller advokat som har till uppgift att se till barnets bästa under den rättsliga processen och fatta beslut i frågor kring barnet. Det är den särskilda företrädaren som ansvarar för att barnet kommer till och från förhöret. Förhöret sker då utan vårdnadshavarnas vetskap.

  Om det beslutas att det är en vårdnadshavare som följer med barnet till förhöret så har barnet rätt att få ett målsägandebiträde utsedd. Målägandebiträdets uppgift är att ta till vara på målsägandes intressen i målet samt lämna stöd och hjälp till målsägande.

 4. Trygghetsperson till barnet

  Om barnet får en särskild företrädare och förhör sker utan vårdnadshavares vetskap, ska en trygghetsperson utses. Det brukar då vara den person som barnet känner bäst, till exempel lärare eller personal på skola eller förskola.

  Trygghetspersonen är till för att trygga barnet

  Trygghetspersonen beslutar inget kring barnet utan det är den särskilda företrädaren som efter att ha pratat med barnet avgör om förhör ska hållas. Trygghetspersonen hör inte vad som sägs i förhöret med barnet.

  Trygghetspersonen hör heller inte vad som sägs under förhöret då denna sitter i väntrum under tiden förhöret sker. Trygghetspersonens enda uppgift är att vara en trygghet för barnet. 

 5. Förhöret

  Förhöret med barnet utförs av en polis eller polisanställd med särskild utbildning att hålla förhör med barn.

  Under förhöret är det vanligt att åklagare, polisutredare, socialtjänst, särskild företrädare/målsägandebiträde och ibland psykolog från BUP sitter i ett anslutande medhörningsrum och följer förhöret på en tv-skärm.

  Lyssna på barnet

  Socialtjänstens roll är att under förhöret lyssna på barnet och utifrån det se till barnets skydd. Socialtjänsten brukar prata med barnet i anslutning till förhöret.

  Läkarundersökning

  Det kan i vissa fall efter ett barnförhör bli aktuellt med en läkarundersökning av barnet. Undersökningen beslutas av åklagaren och godkänns av särskilda företrädaren. Syftet med läkarundersökningar är att dokumentera eventuella skador. Undersökningen sker antingen på Barnahus eller på Rättsmedicinalverket i Uppsala. 

 6. Efter förhöret

  Efter barnförhör tar polis eller åklagare kontakt med vårdnadshavare för att meddela att deras barn varit på förhör på Barnahus. Det kan bli så att du som vårdnadshavare får komma på förhör till polisen. Du kan bli förhörd som vittne eller som misstänkt för ett brott. Är man misstänkt för ett brott och ska förhöras har man i vissa fall rätt till offentlig försvarare. 

  Lugnt och tryggt för barnet

  Efter förhör har socialtjänsten som rutin att träffa vårdnadshavare samma dag. Tillsammans görs en planering för att det ska bli lugnt och tryggt för barnet vid återföreningen med vårdnadshavare. Efter barnförhör erbjuder socialtjänsten krisstöd till både barn och föräldrar om behov finns. Socialtjänsten kan även ge förslag på stöd och hjälp till er som familj för en bättre relation.

Nyheter om socialt stöd till barn, unga och familj

 • Uppsala deltar på FN-möte om hållbar utveckling

  Uppsala är en av fyra svenska städer som gjort en frivillig lokal uppföljning av sitt arbete med de globala utvecklingsmålen i Agenda 2030. Rapporten, Uppsalas Voluntary Local Review, presenteras i samband med ett FN-möte om hållbar utveckling som inleds idag.

 • Så ska Uppsala kommun kraftsamla för psykisk hälsa framöver

  Utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet kring psykisk hälsa i alla skolformer, ta fram uppsökande metoder för att nå barn och unga som idag inte deltar i fritidsaktiviteter och återkommande följa upp effekten av olika insatser som görs. Det är några av medskicken från den nya rapporten ”Barn och ungas psykiska hälsa i Uppsala 2021”, som idag godkändes av kommunstyrelsen.

 • Förslaget: Fler socialarbetare och sommarjobb i Gottsunda

  Ytterligare socialarbetare i skolorna och projekt som utforskar hur lågstadiet och socialtjänsten kan samarbeta närmare. Det är några av förslagen på hur det nya statsbidraget från Socialstyrelsen ska fördelas.

Se fler nyheter

Kampanjer