Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. Ökad trygghet och säkerhet

  Kamerabevakning är en del av Uppsala kommuns förebyggande åtgärder för att motverka brottslighet, upptäcka och förhindra störningar av allmän ordning och säkerhet och att öka den upplevda tryggheten på platsen. Det är en förebyggande metod och syftar till att förhindra eller försvåra brott genom att förändra den aktuella platsen eller situationen där brott kan begås.

  Behovet av kamerabevakning identifieras genom kartläggning och analys av problembilden utifrån exempelvis brottsanmälningar och ordningsstörning.

  Uppsala kommun arbetar kunskapsbaserat utifrån analys och uppföljning. Kunskapsbaserat arbete grundar sig på kunskap om problemets omfattning, struktur och utveckling. Vi utgår från analys av bakomliggande orsaker och riktar beprövade eller utvärderade insatser mot orsakerna. Vid behov revideras insatserna utifrån uppföljning.

  Arbetet utgår från en lokal lägesbild och utformas utifrån evidens- och erfarenhetsbaserade metoder. Vi arbetar på så sätt systematiskt och strukturerat mot brottsproblem.

  Kamerabevakning bör kompletteras med andra insatser, exempelvis ökad närvaro på platsen för att stärka den sociala kontrollen av ordningsvakter eller väktare, förstärkning och översyn av lås eller larm, ombyggnation av ytor som har skymd sikt för att ge en bättre överblick av platsen. 

  Här kan du läsa mer om vad som gäller för kommuner som vill använda kamerabevakning Kommuners kamerabevakning (imy.se)

  På Brå, Brottsförebyggande rådets, webbplats kan du läsa mer om kamerabevakning som förebyggande metod: Kamerabevakning - Brottsförebyggande rådet (bra.se)

 2. Här finns kameror

  Med tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) kamerabevakar kommunen området kring Stora torget och Påvel Snickares gränd och Dragabrunnsgatan. Vid resecentrum kamerabevakar kommunen centralpassagen, cykelparkeringshuset och Olof Palmes plats.

  Karta över centrala Uppsala med markeringar på platser där kameror finns

  Karta över centrala Uppsala kring Resecentrum med markeringar var kameror sitter

 3. Samarbete med polis och fastighetsägare

  Kamerabevakningen är ett samarbete mellan kommunen, polisen och fastighetsägarna i området och ett komplement till andra åtgärder som kommunen gör för att öka tryggheten i Uppsala, så som till exempel:

  • ökad närvaro av kommunens ungdomsjour
  • ökad närvaro av ordningsvakter och frivilliga nattvandrare
  • bättre belysning
  • ombyggnation som lett till bättre överblick av platsen för att öka den sociala kontrollen
  • utökad samverkan med flera aktörer i olika forum.

  På uppdrag av Uppsala kommun, finns ett upphandlat externt bevakningsföretag som ansvarar för driften av kamerorna.

 4. Förutsättningar och krav vid installation av kamerabevakning

  Rättslig grund för kamerabevakning

  Kamerabevakning regleras i dataskyddsförordningen (GDPR), kamerabevakningslagen och Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) rekommendationer.

  All kamerabevakning sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning samt kamerabevakningslagen (2018:1200).

  Läs mer om kamerabevakning på Integritetsmyndighetens webbplats. 

  Bevakningsintresse för kommunen relateras till uppgift av allmänt intresse så som trygghetsskapande- och höjande åtgärder samt brottsförebyggande arbete.

  Ett annat intresse som kommunen väger in är allmänhetens integritetsintresse som i det här specifika området är starkt.

  Säkerhetskrav

  Uppsala kommun följer de säkerhetskrav som ställs för att få kamerabevaka. Här kan du läsa mer om säkerhetskraven som krävs för kamerabevakning.  Kamerabevakning för verksamheter | IMY

  Intresseavvägning

  Kommunen har en stärkt säkerhet kring tillgång till bildmaterialet samt radering av bildmaterial sker enligt ett schema.

  Kommunen anser att under vissa tider av dygnet väger integritetsintresse högre än bevakningsintresse. Under dessa tider blir kamerabevakning begränsad eller stoppad. Begränsningen sker i form av till exempel maskning.

  Kommunens kameror placerade på Olof Palmes plats och cykelparkeringshuset bevakar dygnet runt. Centralpassagen bevakas under eftermiddagar och natt. Stora torget och Påvel Snickares gränd och Dragabrunnsgatan bevakas under kvällar och natt.

  Mottagare av inspelat material

  Tillgång till materialet har Uppsala kommun samt upphandlat företag som ansvarar för driften av systemet.

  Eventuellt kan materialet delas med polisen vid utredningar av brott eller vid allvarliga störningar i allmänordning. Inspelat material kan komma att bli en allmän handling och kan då begäras ut. Ofta råder dock sekretess för sådant material.

  Materialet överförs inte till tredje land.

  Uppgifterna lagras högst två månader och det förekommer ingen ljudinspelning.

  Krav på information till allmänheten

  Vid kamerabevakning måste allmänheten informeras genom att sätta upp skyltar eller informera om bevakningen på något annat sätt, till exempel via en webbplats. Uppsala kommuns kameror på offentlig plats har både skyltar samt information här på uppsala.se. Mer information angående information till allmänheten finns på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats .

  Rätt till information

  Kommunstyrelsen i Uppsala kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

  Den som blir registrerad har rätt till information, registerutdrag, rättelse, radering, begränsning av behandling och att lämna klagomål.

  Läs mer här om behandling av personuppgifter

  Klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

  För klagomål på vår personuppgiftshantering har du rätt att vända dig till      Integritetsskyddsmyndigheten.

  Vem kan jag vända mig till om jag har synpunkter eller klagomål gällande bevakningen?

  Du kan kontakta kommunens dataskyddsombud på e-post: dataskyddsombud@uppsala.se.

   

 5. Kontakta kommunstyrelsen

  Telefon (kommunens kontaktcenter):
  018-727 00 00
  Fax:
  018-727 00 01

Nyheter om trygghet, kris och säkerhet

 • Resultat från Uppsala kommuns trygghetsundersökning 2023 – 2024

  Trygghet är en prioriterad fråga för Uppsala kommun. Nu har resultatet från kommunens senaste trygghetsundersökning kommit. Undersökningen genomfördes hösten 2023 och gick ut till cirka 15 000 boende i Uppsala tätort med frågor som handlade om upplevelsen av trygghet och om oro för att bli utsatt för brott i det egna bostadsområdet.

 • Vuxenvandra under valborg

  Både 29 och 30 april rör sig många ungdomar runtom i Uppsala. Därför behöver vi vara fler vuxna som vistas utomhus. Vill du göra en insats för att skapa trygghet för ungdomar i Uppsala? Vuxenvandra tillsammans med Uppsala ungdomsjour på valborg!

 • ”Trygghetsvandringar är ett effektivt verktyg”

  I Uppsala kommun arbetar vi trygghetsskapande och brottsförebyggande för att förhindra eller försvåra för brott. En metod för att öka tryggheten i ett område är att genomföra trygghetsvandringar.

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Beredskapsveckan

  Beredskapsveckan är en årlig nationell kampanj som samordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Målet med veckan är att stärka motståndskraften hos invånarna och bidra till att fler människor ska vara förberedda inför en eventuell kris eller ytterst krig. Den genomförs alltid vecka 39.

Så arbetar vi med trygghet, kris och säkerhet

 • Så arbetar vi med:

  Klimatanpassning

  Klimatförändringarna är här och extremväder blir allt vanligare. Redan i dag ser vi översvämningar och värmeböljor som påfrestar samhället, även i Uppsala. För att Uppsala ska vara anpassat till klimatförändringarna jobbar kommunen med klimatanpassning. Uppsala kommun planerar och bygger staden för framtiden och förbereder oss för extremväder. Det gör vi för att klara dagens och framtidens klimatförändringar.

 • Så arbetar vi med:

  Psykisk hälsa

  Uppsala kommun finns för dig genom livet. Att arbeta för psykisk hälsa och att möta och stötta den som behöver är en del av vårt grunduppdrag. Genom breda samarbeten och särskilda satsningar kraftsamlar vi för psykisk hälsa.

 • Så arbetar vi med:

  Gränby, Kvarngärdet och Löten

  Gränby, Kvarngärdet och Löten är viktiga fokusområden för Uppsala kommun. Här kan du se vad kommunen gör tillsammans med alla som bor och arbetar i området för att skapa ett tryggt och trivsamt närområde där människor har goda möjligheter till jobb och aktiv fritid.

 • Så arbetar vi med:

  Stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer

  Uppsala kommun har fattat beslut om en nollvision mot våld i nära relationer. Vi arbetar med flera olika satsningar och insatser för att tidigt fånga upp och förhindra att människor blir utsatta för våld i nära relationer. Vi hjälper och skyddar också dem som blivit drabbade. Våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp som omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt olika former av hot, utnyttjande och förtryck.

 • Så arbetar vi med:

  Krisberedskap och civilt försvar

  Det är viktigt att vara förberedd. Arbetet med krisberedskap och civilt försvar ska göra att kommunen kan fortsätta sina viktiga uppdrag även vid samhällskriser, höjd beredskap och i värsta fall krig.

 • Så arbetar vi med:

  Trygghet och säkerhet

  I Uppsala ska trygghet vara en rättighet för alla - inte ett privilegium för några få. För att Uppsala ska vara en attraktiv kommun att leva, verka och vistas i behöver vi arbeta förebyggande med trygghet och säkerhet.