Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Barn och ungdomar tillbringar många timmar i skolan varje dag. Därför är det viktigt att inomhusmiljön är bra och lever upp till bestämda krav. Det får till exempel inte vara dålig luft eller för hög ljudnivå. Alla har rätt till en bra inomhusmiljö eftersom den påverkar hur du mår.

  Du som driver en förskola, skola, fritidshem, en öppen fritidsverksamhet eller en öppen förskola ansvarar för att verksamhetens inomhusmiljö inte skadar människors hälsa.

  Det finns beskrivet i miljöbalken. För att ha en fungerande egenkontroll av verksamheten av reglerna i miljöbalken behöver du som ansvarig ha vissa kunskaper. Här beskriver vi kravet på anmälan, egenkontroll och hur du uppfyller miljöbalken. 

 2. Anmälningsplikt enligt miljöbalken

  Du som ska starta en förskola, öppen förskola, skola, fritidshem eller öppen fritidsverksamhet behöver enligt lagen göra en skriftlig anmälan till miljöförvaltningen. Anmälan ska göras senast sex veckor innan verksamheten planerar att starta. Det är lagen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 38 § i Förordning (1998:899) som styr.
  När miljöförvaltningen får anmälan tar vi ställning till om den anmälda verksamheten och lokalerna är lämpliga ur miljö- och hälsosynpunkt. Det är därför bra att du tar kontakt med miljöförvaltningen så tidigt som möjligt.

  Du ska göra en anmälan när du startar nya verksamheter och om en verksamhet ändras så pass mycket att det är av betydelse för människors hälsa och miljön. Anmälningsplikt gäller till exempel om en skola eller förskola utökar med nya lokaler. Om en skola påbörjar förskole- eller fritidsverksamhet i sina lokaler är det också anmälningspliktigt eftersom det är en annan typ av verksamhet.

  Om du tar över en befintlig verksamhet ska du kontakta miljöförvaltningen.

  En utökning av antalet barn eller elever i befintliga lokaler är inte anmälningspliktigt. Du som verksamhetsutövare är dock skyldig att se till att förutsättningarna finns i lokalen för att utöka barn- eller elevantalet. Exempelvis tillräckligt med ventilation och tillräckligt antal toaletter.

  Anmäl via e-tjänst

  Använd e-tjänsten för att anmäla en ny hälsoskyddsverksamhet eller 
  meddela förändringar i en befintlig hälsoskyddsverksamhet (annan behandling eller förändring av lokal)

  Anmäl av ny verksamhet eller meddela förändringar i befintlig

  Anmäl via blankett

  Anmälningsblankett om förskola, skola och fritidshem (PDF, 100 KB)

  Bilaga till anmälningsblankett om förskola, skola och fritidshem (PDF, 523 KB)

  Om anmälningsplikt på Folkhälsomyndighetens webbplats

 3. Vad det kostar

  Anmälningsavgift

  När du anmäler en förskola, öppen förskola, fritidshem och skola betalar du för handläggningen.

  • Fast avgift på minst 11 160 kronor – kontroll om verksamheten och lokalerna är lämpliga ur miljö- och hälsosynpunkt. Avgiften motsvarar 8 timmars handläggningstid. Om handläggningen överskrider 8 timmar tillkommer timavgift. Även fastighetsägaren kan debiteras för handläggningen.

  Taxan är fastställd av kommunfullmäktige.

  Mer information om Uppsala kommuns taxa för tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen

  Årlig avgift

  Du som verksamhetsutövare betalar en årlig avgift för miljöförvaltningens tillsyn av verksamheten. Den årliga avgiften räknas utifrån timavgiften och beräknad arbetstid. 

  Öppen förskola – 2 timmar per år
  Förskola – 4 timmar per år
  Fritidshem – 4 timmar per år
  Skola med mindre än 50 elever – 4 timmar per år
  Skola med mer än 50 elever – 6 timmar per år

  I den årliga avgiften ingår planering, tillsynsbesök, upprättande av inspektionsrapport och en första granskning av ert svar på inspektionsrapporten. Om ärendet kräver längre handläggning betalar du timavgift.

  Läs mer om våra avgifter.

 4. Egenkontroll för verksamhetsutövaren

  Alla som driver en förskola eller skola är enligt miljöbalken skyldiga att kontrollera sin verksamhet genom egenkontroll. Egenkontrollen är till för att förebygga och motverka fel på utrustning, olämplig inredning, felaktiga rutiner eller andra brister innan de orsakat besvär för människors hälsa eller för miljön.

  Du som bedriver en verksamhet ska enligt miljöbalken planera och kontrollera din verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön. Kraven på egenkontroll gäller alla verksamheter, även fastighetsägaren som hyr ut lokalen.

  För anmälningspliktiga verksamheter som till bland annat skolor, förskolor, fritidshem, öppen förskola gäller mer preciserade krav på egenkontroll som finns i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.

  Ansvar

  I egenkontrollen behöver det finnas en dokumenterad ansvarsfördelning där det till exempel framgår hur ansvaret är fördelat mellan dig som verksamhetsutövare och fastighetsägaren.

  Risker

  Du som verksamhetsutövare behöver löpande undersöka och bedöma riskerna i verksamheten ur miljö- och hälsosynpunkt. Resultatet från riskbedömningen ska vara dokumenterat.

  Rutiner

  För att minska miljö- och hälsoskyddsriskerna måste det finnas rutiner för att till exempel upprätthålla en god inomhusmiljö, hygien och kontroll av lokalerna. Det är även viktigt att rutinerna är dokumenterade för att alla ska kunna följa de.

  Med en fungerande egenkontroll upptäcker du brister och fel i verksamheten innan de orsakar olägenhet eller skada.

 5. Goda städ- och hygienrutiner

  Du som verksamhetsutövare är ansvarig för att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet, FoHMFS 2014:19.

  Städning i skolor, förskolor, öppna förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet är viktig för att upprätthålla en bra inomhusmiljö, en god hygien och för att undvika smittspridning. Inomhusmiljön i skolor och förskolor skiljer sig från många andra inomhusmiljöer genom att många personer samtidigt vistas på en relativt liten yta. Partikelhalten i inomhusluften blir hög eftersom den till stor del orsakas av partiklar från elever, barn och personal själva och från partiklar som de för med sig i sina kläder och hår.

  En välstädad skolmiljö har betydelse för att minska risken för smittspridning. I lokaler och utrymmen där många människor samlas blir risken för smittspridning stor. Speciellt städning och rengöring av toaletter, hygienutrymmen, dusch- och omklädningsrum samt ytor som man ofta tar i med händerna är viktigt för att bryta möjliga smittvägar.

  Damm inomhus kan innehålla många olika ämnen som till exempel

  • mögel
  • kvalster
  • bakterier och virus
  • pollen
  • pälsdjursallergen
  • födoämnesrester
  • hudflagor
  • fibrer från textilier
  • partiklar från tvättmedel
  • kemiska ämnen
  • hormonstörande ämnen som mjukgörare i plaster och flamskyddsmedel från elektronik och textilier

  Städningen bidrar till att ta bort eller minska olika föroreningar som kan påverka luftkvaliteten.

  Därför är städning viktig

  Bristfällig städning kan bidra till kliande ögon, irriterade slemhinnor och allmän trötthet. Elever med astma, allergi och annan överkänslighet kan få förvärrade besvär. Troligtvis kan dammiga skolmiljöer ge upphov till allergier, rinit (allergisnuva) och astma. Även risken att drabbas av infektioner påverkas av faktorer som damm och dålig luftkvalitet.

  Läs mer om tillsyn av städning i skolor och förskolor på folkhälsomyndigheten.se

 6. Mät radon

  Alla skolor, förskolor och fritidshem ska göra radonmätningar minst vart tionde år eller när förändringar gjorts som kan påverka ventilationen i byggnaden. Mätningen görs för att säkerställa att radonhalten är så låg som möjligt, för att skydda barnen, eleverna och de anställda.

  Radonmätningar görs med

  • långtidsmätningar
  • uppföljande mätningar när det behövs.


  Gör långtidsmätningar i minst 60 dagar under mätsäsongen

  Långtidsmätningar ska pågå i minst 60 dagar under mätsäsongen som pågår 1 oktober – 30 april. Ni kan även göra mätningar under ett helt år, till exempel genom att ha fasta installationer som mäter radonhalten löpande.

  Långtidsmätningar görs oftast med spårfilmsdosor. Mätdosorna och rapporterna ska komma från ett laboratorium som är Swedac-ackrediterat.
  Varje byggnad där barn och elever vistas ska ha minst två dosor. Hur många mätdosor som behövs i varje byggnad beror på våningsplanet och byggnadens grund

  Läs mer om hur du mäter radon i skolor, förskolor och fritidshem i vårt infoblad.

  Exempel på hur många mätdosor som behövs på en skola

  Backskolan har tre våningsplan inklusive källare.

  • I källaren finns fyra lokaler där elever vistas – ett klassrum och tre grupprum. Eftersom den totala arean är 678 kvadratmeter ska alla fyra lokaler mätas. Här gäller alltså inte att vart femte rum ska mätas.
  • På bottenplan finns tolv lokaler där elever vistas – åtta klassrum och fyra grupprum. Den totala arean av bottenvåningen är 1 243 kvadratmeter. På bottenplan behövs då sju mätdosor, eftersom våningsplanet inte har direktkontakt med mark och har sju påbörjade ytor på 200 kvadratmeter.
  • Plan 1 har också rum där elever vistas. Den totala arean på våningen är 874 kvadratmeter. Här behövs fem mätdosor.
  • Plan 2 har inga rum där elever vistas. Där behöver därför inte radonhalten mätas.

  Totalt behöver Backskolan alltså beställa minst 16 mätdosor.

  Läs mer om vad radon är

   

 7. Så uppfyller du miljöbalken

  I miljöförvaltningens information om hur du uppfyller miljöbalken i förskola, skola och fritidshem kan du bland annat läsa mer om vad som är viktigt att tänka på om du planerar att starta en ny verksamhet.

  Miljöförvaltningens bedömning utgår bland annat från rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och deras allmänna råd.

  Tillsynsvägledning för förskolor och skolor samt Folkhälsomyndigheten allmänna råd hittar du på folkhälosmyndigheten.se.

  Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

  Andra vägledande myndigheter är t.ex. Strålsäkerhetsmyndigheten och Naturvårdsverket.

  Där finns information om miljöbalken, egenkontroll och fler exempel på riskfaktorer som du som verksamhetsutövare behöver ha kunskap om och en checklista för egenkontroll.

  Här är miljöförvaltningens information om hur du uppfyller miljöbalken i förskola, skola och fritidshem

 8. Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet

  Det är miljöförvaltningen som ansvarar för tillsyn av verksamheternas egenkontrollrutiner och lokaler. Det görs enligt miljöbalken. Tillsynen görs både genom bokade och obokade inspektioner.

  Efter besöket får du alltid en skriftlig inspektionsrapport och tid att besvara eventuella noterade avvikelser. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan ställa krav på verksamheten genom beslut om föreläggande om det finns brister som måste åtgärdas. Vid ett föreläggande kan du även behöva betala vite. Vite är en avgift som du ska betala om du inte uppfyller kraven i föreläggandet. Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut är alltid överklagbara. Det är kostnadsfritt och betyder att du får ditt ärende prövat av en högre instans.

 9. Till dig som är elev eller vårdnadshavare

  Barn och ungdomar tillbringar många timmar i skola och barnomsorg varje dag. Därför är det viktigt att inomhusmiljön är bra och lever upp till bestämda krav. Det får till exempel inte vara dålig luft eller för hög ljudnivå. Du har rätt till en bra inomhusmiljö eftersom den påverkar dig och hur du mår.

  Om du mår dåligt och inte är nöjd med inomhusmiljön på din skola, fritids, förskola eller övrig barnomsorg är det viktigt att säga till. Du eller din vårdnadshavare kan prata med personalen, elevskyddsombudet, elevrådet eller rektorn.

  Om verksamheten inte gör något åt problemet kan du kontakta oss på miljöförvaltningen.

  Se kontaktuppgifter till oss på miljöförvaltningen

  Ventilation

  Det är viktigt att det är en bra ventilation. Bra ventilation ger bra luft vilket gör att du orkar mer. Ventilationen i varje rum ska vara anpassad efter ett visst antal personer.

  Städning

  Om städningen är dålig kan luftens kvalitet bli sämre. Dålig städning kan också ge allergiska besvär, särskilt hos dig som är extra känslig och som kanske redan har en allergi eller astma. Du som har en allergi eller astma har samma rätt som alla andra till en bra miljö i skolan. En bra städning minskar även risken för att smittor sprids.

  Toaletter

  Verksamheten ska ha tillräckligt många toaletter. Toaletterna ska städas så ofta att de inte är smutsiga eller luktar illa.

  Temperatur

  Det ska inte vara för varmt eller för kallt i lokalerna. Luftens temperatur bör vara mellan 20 och 24 grader. Det kan behövas skydd för solen, till exempel i form av markiser. Du ska inte behöva sitta i drag i rummet, exempelvis intill ett ventilationsdon.

  Ljud och buller

  Ljud som du blir störd av kallas buller. I skolor, fritids eller lokaler för barnomsorg kan det till exempel vara ljud från andra personer, skrap från stolar, ljud från ventilationen eller slammer från tallrikar och bestick. Om ljudmiljön i lokalerna inte är bra kan det vara svårt att höra vad andra säger. Du kan också få svårt att koncentrera dig.

  Tobaksrök

  I Sverige finns en lag om tobak och liknande produkter. Det är en skyddslag för att skydda barn och ungdomar från rökning och passiv rökning. Enligt lagen är det förbjudet att röka i och utanför skolor, fritids eller lokaler för barnomsorg. Förbudet gäller dygnet runt för alla och även för e-cigaretter.

  Du har också ett ansvar

  Det betyder att du och alla andra elever och barn har ansvar för att skapa en bra miljö. Tänk exempelvis på att lämna toaletten som du själv vill ha den, prata i vanlig ton inomhus och på att slänga skräp i papperskorgen.

 10. Kontakt

  Kontakt

  Kontakta miljöförvaltningen om inomhusmiljön i skolan.

  Du som vill lämna in handlingar till miljöförvaltningen är välkommen till Kontaktcenter i Stadshuset på Stadshusgatan 2, entréplan.

  Du som vill begära ut handlingar kan kontakta miljöförvaltningen per telefon eller e-post eller besöka Kontaktcenter.

  Telefontider
  Måndag–torsdag 9.00–12.00. Välj knappval 4.

  Telefon:
  018-727 43 04
  Besöksadress:
  Stadshusgatan 2
  Postadress:
  Uppsala kommun
  Miljöförvaltningen
  753 75 Uppsala

Så arbetar vi med elevhälsa

 • Så arbetar vi med:

  Höjda kunskapsresultat och likvärdig skola

  Ett av skolans viktigaste uppdrag är att kompensera för barns och ungas skillnader i uppväxtvillkor. Oavsett bakgrund och förutsättningar ska alla barn och elever få en likvärdig chans att lyckas i skolan och få med sig en god utbildning ut i livet. Många verksamheter behöver fungera och samverka för att nå målet om en likvärdig skola.

 • Så arbetar vi med:

  Aktiva och hållbara resor för barn och unga

  Barnets resa handlar inte bara om att ta sig från en plats till en annan. Barn som får göra aktiva resor blir mer självständiga och mår bättre. Samtidigt läggs grunden för goda vanor. Uppsala kommun arbetar med att öka andelen barn och unga som går, cyklar eller tar bussen till och från förskola, skola och fritidsaktiviteter.

 • Så arbetar vi med:

  Stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer

  Uppsala kommun har fattat beslut om en nollvision mot våld i nära relationer. Vi arbetar med flera olika satsningar och insatser för att tidigt fånga upp och förhindra att människor blir utsatta för våld i nära relationer. Vi hjälper och skyddar också dem som blivit drabbade. Våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp som omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt olika former av hot, utnyttjande och förtryck.