Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. Tillsyn

  Tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen finansieras med avgifter som betalas av den som driver verksamheten. Varje kommun beslutar hur taxan ska utformas. I Uppsala kommuns taxa bestäms avgifterna utifrån vilka risker branschen medför för miljön och människors hälsa.

  Genom en god egenkontroll kan verksamheter undvika att behöva betala mer i avgift för uppföljande tillsyn.

 2. Årsavgift och timavgift

  Verksamheter med regelbundet tillsynsbehov betalar en årsavgift. Årsavgiften motsvarar det genomsnittliga tillsynsbehovet per år för verksamheten. Den avgift som verksamheten ska betala baseras på en riskbedömning av branschen.

  Timavgift tillämpas för tillsyn på övriga verksamheter. Avgiften är 1 210 kronor per timme.

 3. Vad som ingår i årsavgiften

  Årsavgiften täcker tiden för den planerade och återkommande tillsynen. I tiden ingår tillsynsbesök, skrivelser, kontakter via telefon och e-post, samråd, inläsning, bearbetning av uppgifter och liknande som krävs för att föra ärendet framåt. Tillsynen sker på olika sätt och anpassas till verksamhetens behov. Tillsynen kan till exempel bestå av en föranmäld inspektion och ett oanmält platsbesök under en treårsperiod. Den inspektör som besöker dig kan berätta om hur tillsynen av din verksamhet är planerad.

 4. Beslut om årlig avgift

  Verksamheter som utifrån taxan ska betala en årlig tillsynsavgift får ett beslut om årlig avgift. Du kan överklaga beslutet – i informationen kan du läsa om hur du gör. I Uppsala kommuns taxa inom miljöbalkens och strålskyddslagens områden kan du läsa om avgifterna för tillsyn i sin helhet.

 5. Du kan påverka din avgift

  Du kan påverka avgiften för din hälsoskyddstillsyn. Om du vid tillsynen får avvikelser kan du få betala en extra avgift för uppföljande tillsyn. Uppföljande tillsyn kan till exempel bestå av platsbesök eller beslut om åtgärder. Ifall du har en bra egenkontroll kan du slippa den kostnaden.

 6. Annan tillsyn

  Den årliga avgiften täcker enbart den tillsyn som initieras av miljöförvaltningen. För annan tillsyn och handläggning debiteras timavgift, till exempel befogade klagomål.

 7. Viktigt med rätt uppgifter

  Om verksamheten ändras kan verksamhetskoden ändras. Verksamhetsutövaren ska lämna
  de uppgifter som behövs för att miljöförvaltningen ska kunna beräkna avgiften.

  Den som planerar att starta, flytta eller utöka en verksamhet som är anmälningspliktig enligt § 38 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är skyldig att senast sex veckor innan planerad start anmäla detta till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

  Om detta inte görs behöver verksamheten betala en miljösanktionsavgift.

  Exempel på anmälningspliktiga verksamheter är skola, förskola, bassängbad och hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta.

 8. Mer information

  I taxebilagan finns uppgifter om avgifter för handläggning av olika typer av ärenden.

  I bilagan framgår även vilka branscher som har en årlig tillsynsavgift för återkommande tillsyn och hur många timmar tillsyn den årliga avgiften omfattar. Här framgår även vilka branscher som istället timdebiteras vid tillsyn.

  Uppsala kommuns taxa inom miljöbalkens och strålskyddslagens områden

 9. Telefontider:
  måndag–fredag 9.00–12.00.


  Webbsida:
  uppsala.se/miljoforvaltningen

  Telefon:
  018-727 43 04
  Postadress:
  Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala

Nyheter om tillstånd och regler - miljö och naturbruk

 • Distansvärdar och sänkt parkeringsavgift

  Uppsala kommun inför flera nya åtgärder för att mildra effekterna av coronarestriktionerna för det lokala näringslivet. Bland annat införs distansvärdar och avgiftsfri korttidsparkering i centrala Uppsala.

Så arbetar vi med tillstånd och regler - miljö och naturbruk

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Det miljö- och klimatprogram vi tagit fram fokuserar på två av vår tids största utmaningar: klimatpåverkan och giftfri miljö.