Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt

PwC har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsens uppsikt över nämndernas och bolagens verksamhet är ändamålsenlig och tillräcklig. Granskningen har omfattat kommunstyrelsens uppsikt över idrotts- och fritidsnämnden, kulturnämnden, arbetsmarknadsnämnden, gatu- och samhällsmiljönämnden samt Uppsala Stadshus AB. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.

Sammanfattning

Vi konstaterar att kommunstyrelsen lägger ned ett omfattande arbete med att följa verksamheterna i såväl nämnder som bolag. Av de fyra revisionsfrågorna i vår projektplan bedöms tre vara uppfyllda om en delvis uppfylld. Det finns alltså utrymme för ytterligare förbättringar.

Granskningen visar att uppsiktsplikten omnämns i kommunens styrande dokument och att det finns ett årshjul för kommunstyrelsen som reglerar vilka uppföljningar som görs under året. Vi konstaterar att begreppet uppsiktplikt används i låg utsträckning men att arbetet upplevs integrerat i styrnings- och uppföljningsarbetet. Vidare visar vår enkät att arbetet med uppsikten kan stärkas, främst gentemot de kommunala bolagen.

En ökad användning av begreppet uppsikt kan bidra till att öka tydligheten av begreppets innehåll och hur samordning utövas inom kommunkoncernen. Dokumentation av dialoger, t ex i protokoll, behöver bli tydligare. Vi vill även påtala vikten av att kommunstyrelsen regelbundet begär upplysningar från de nämnder som prognosticerar underskott under året och att styrelsen säkerställer att begärda upplysningar lämnas enligt fattade beslut.