Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Program

Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Det funktionshinderpolitiska programmet är ett aktiverande dokument som beskriver den politiska strategin för funktionshinderpolitiken i Uppsala kommun. Programmet gäller i alla kommunens verksamheter och bolag. Programmet ska användas i arbetet med att förbättra och utveckla tillgänglighet och delaktighet i kommunen för ökad trygghet, delaktighet och självständighet.

Sammanfattning

Programmet ska fungera som underlag till Mål och budget samt för nämndernas verksamhetsplaner och bolagsstyrelsernas affärsplaner. Det ska tydligt framkomma i planerna hur antagna mål och delmål ska uppnås. Programmets prioriterade målområden utgår från FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Dessa prioriterades efter en medborgardialog som genomfördes hösten 2015 samt workshop med handikapporganisationer, politiker och tjänstemän från kommunens nämnder och bolag hösten 2016.

Kvinnor, barn och äldre är en särskilt utsatt grupp bland personer med funktionsnedsättning, vilket konstateras och erkänns i FN-konventionen. Därför ska perspektiven kring barn, äldre och jämställdhet särskilt prägla och genomsyra alla delar av Uppsala kommuns funktionshinderpolitiska arbete.

Målområden i programmet:

  • Demokrati och inflytande
  • Bemötande och kompetens
  • Information och kommunikation
  • Fysisk tillgänglighet
  • Utbildning
  • Arbete och sysselsättning
  • Bostad
  • Vardags- och familjeliv
  • Kultur, fritid, idrott och hälsa.

Uppföljning och utvärdering av programmet

Omsorgsnämnden är dokumentansvarig för det funktionshinderpolitiska programmet och har därmed det övergripande ansvaret för uppföljning och utvärdering av programmet.

För att kommunstyrelsen ska kunna bedöma om de prioriterade delmålen uppnåtts har en handlingsplan tagits fram. I handlingsplanen beskrivs vilka nämnder och bolag som särskilt ansvarar för att arbeta med de prioriterade delmålen i programmet. Alla nämnder och bolag ska årligen redovisa resultatet av sitt arbete med att uppfylla de uppställda målen till kommunstyrelsen.
Läs handlingsplanen för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Programmet gäller tillsvidare och revideras vid behov inför nästkommande mandatperiod.