Kulturförvaltningen ansvarar för den strategiska planeringen inom kulturområdet och den kommunala kultur- och fritidsverksamheten. Förvaltningen består av åtta avdelningar: förvaltningsstaben, Bibliotek Uppsala, Fritid Uppsala, Offentlig konst, Reginateatern, Uppsala konstmuseum, Uppsala kulturskola och Biotopia och naturskolan. Inom förvaltningen finns även offentlig konst, kulturmiljöfrågor, kulturstöd och bidrag till studieförbund och bygdegårdar.

Styrdokument

 • Verksamhetsplan och budget kulturnämnden

  Verksamhetsplanen beskriver nämndens ansvarsområden och ekonomiska förutsättningar. Den visar vilka åtgärder nämnden kommer att genomföra för att uppfylla inriktningsmål och uppdrag från kommunfullmäktiges Mål och budget 2020-2022.

 • Lokalförsörjningsplan för kultur och fritid

  Lokalförsörjningsplan för kultur- och fritidslokaler 2020-2030 med utblick till 2035

 • Konstprogram Ulleråker, KUR

  Målet med konstprogrammet är att ta ett helhetsperspektiv om stadsutvecklingsområdet Ulleråker ur ett konstnärligt gestaltningsperspektiv.

 • Biblioteksplan 2018–2020

  Syftet med biblioteksplanen är att ge vägledning för bibliotekens verksamheter. Planen fokuserar på bibliotekens användare och på omvärldsfaktorer som kan komma att påverka bibliotekets verksamhet och utveckling.

 • Riktlinjer för arbetet med Uppsala kommuns offentliga konst

  Riktlinjerna visar kulturförvaltningens ansvar och arbetsprocesser när det gäller offentlig konst. Riktlinjerna ska också ange tydliga och transparenta regler som gynnar konstnärer och fungera som stöd till de som arbetar med gestaltningsprojekt, förvaltning och underhåll.

Se alla styrdokument
Kontakta kulturförvaltningen
Telefon:
018-727 00 00 (Kontaktcenter)
Besöksadress:
Stationsgatan 12
Öppettider reception, Måndag–fredag 7.45–17.00, Dag före helgdag 8.00–12.00
Postadress:
Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala
Postadress:

Uppsala kommun

UPK 4300

Box 1023

751 40 Uppsala