Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Kommunen vill skapa ett tryggare och säkrare Uppsala, och arbetar tillsammans med andra aktörer för att förebygga brott och skapa trygghet.

  Uppsala kommun ska vara en trygg och säker kommun för alla som bor, besöker och verkar här samt för kommunens verksamheter, egendom och ekonomi. Alla ska ha rätt att röra sig fritt i det offentliga rummet och att ta del av kommunens verksamheter ska inte begränsas av otrygghet. Arbetet med att minska brottsligheten, och öka Uppsalabornas trygghet, sker i samverkan med polisen och lokala brottsförebyggande rådet i Uppsala, men även med fastighetsägare, näringsliv, föreningsliv och civilsamhället.

 2. Program för trygghet, säkerhet och brottsförebyggande arbete

  I augusti 2022 fattade kommunfullmäktige beslut om ett program för trygghet, säkerhet och brottsförebyggande arbete.

  Syftet med programmet är att utveckla kommunens arbete inom trygghet, säkerhet och att förebygga brott. Programmet skapar förutsättningar för att bedriva ett systematiskt och långsiktigt arbete på området och bidrar till ökad samordning i arbetet.

  Programmet gäller alla nämnder och bolagsstyrelser. Det är styrande i planering, budgetering, uppföljning och i genomförande av kommunens verksamhet.

  Läs mer om kommunens program för trygghet, säkerhet och brottsförebyggande arbete

 3. Handlingsplan mot välfärdsbrott

  Den välfärdsbrottslighet som Uppsala kommun riskerar att utsättas för skadar förtroendet för samhället. Välfärdsbrottligheten dränerar Uppsala kommun på resurser, finansierar annan grov brottslighet och får konsekvenser för tryggheten genom att den drabbar enskilda.

  Välfärdsbrottslighet kan definieras som när en extern aktör, till exempel ett företag eller en privatperson, på ett otillåtet sätt utnyttjar kommunala medel för egen vinning. Det omfattar till exempel köp av varor, tjänster och entreprenader, stöd till civilsamhället i form av olika bidrag samt felaktigt utnyttjande av allmännyttiga tjänster som hyresrätter.

  Handlingsplanen ska gälla under perioden 2024–2026 och omfattar samtliga verksamheter (nämnder och bolagsstyrelser) inom Uppsala kommun. Den är indelad i tre utvecklingsområden: 

  • kunskapshöjning,
  • lägesbild och samverkan,
  • upptäcka och förebygga.

  Läs mer om Handlingsplan mot välfärdsbrott här

 4. Handlingsplan för Gränby, Kvarngärdet och Löten

  Det behövs ett långsiktigt arbete med ett brett fokus på social hållbarhet för att utveckla Gränby, Kvarngärdet och Löten framöver. Det finns en handlingsplan för området som gäller 2024–2030.

  Gränby har sämre socioekonomiska förutsättningar än Uppsala som helhet, samtidigt som det finns många värden i området att bygga vidare på.

  Därför behövs ett samlat områdesarbete som är långsiktigt och med ett brett fokus på social hållbarhet. Handlingsplanen har fem fokusområden:

  • boende och livsmiljöer
  • barn och ungas uppväxtvillkor
  • trygghet och brottsförebyggande
  • jobb och företagande
  • delaktighet.

  Läs mer om handlingsplanen och arbetet i Gränby, Kvarngärdet och Löten

 5. Handlingsplan för Gottsunda och Valsätra

  Vi arbetar med långsiktig och hållbar utveckling av Gottsundaområdet. För att lyckas behöver vi arbeta tillsammans med andra aktörer och sträva mot gemensamma mål. Därför finns det en handlingsplan för Gottsundaområdet.

  Arbetet med handlingsplanen ska bidra till att fler aktörer samverkar med varandra och samordnar sina insatser. Det ska även bidra till att vi tar tillvara på kunskap, erfarenheter och lärdomar.

  Handlingsplanen har fyra temaområden: trygghet, barn och ungas uppväxtvillkor, jobb och företagande och delaktighet.

  Läs mer om handlingsplanen och arbetet i Gottsundaområdet.

 6. Riktlinje för kriskommunikation

  Uppsala kommuns kommunikation ska vid en kris vara snabb, öppen, tydlig, tillgänglig, empatisk och samordnad. Inför eller vid en verksamhets- eller samhällsstörning ska kommunen agera snabbt och informera om situationen, vilka bedömningar som görs och vilka åtgärder som sätts in. Det sker genom samverkan inom kommunen, och i förekommande fall med andra myndigheter och organisationer, genom att utnyttja och samordna intern och extern kommunikation via de kanaler och kontaktytor som lämpar sig bäst.

  Precis som i övrigt kommunikationsarbete följer kommunikationsansvaret vid kris det egna verksamhetsansvaret. Kriskommunikationen ska därför planeras och förmedlas av ansvarig för den berörda verksamheten, så långt det är möjligt.

  Läs kommunens riktlinje för kriskommunikation.

  Läs om hur du får hjälp och information vid en kris, vad du kan göra för att förbereda dig och hur kommunen arbetar med sin krisberedskap.