Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Historik - det har hänt hittills

Redan runt år 2010 började spårväg studeras som ett alternativ i Uppsalas kollektivtrafik. 2017 undertecknades Fyrspårsavtalet. Här är utredningarna och besluten som haft betydelse genom åren.

2022

Beslut i regionfullmäktige om spårväg

Ett samverkansavtal mellan Region Uppsala och Uppsala kommun angående spårvägen godkändes i februari av regionfullmäktige.

Beslut i regionfullmäktige 16 februari

Ny ansökan om stadsmiljöavtal skickas in

Tillståndsprocessen för spårvägen påbörjades formellt och Region Uppsala och Uppsala kommun skickade in en ny ansökan om stadsmiljöavtal för spårväg till Trafikverket.

Trafikverket beviljar ytterligare två miljarder till spårvägen

I maj fick kommunen och regionen besked från staten kring medfinansiering för spårvägen. Beskedet innebär att staten går in med drygt två miljarder till byggandet av spårvägen. Beslutet kring medfinansiering innebär också att det villkorade genomförandebeslutet som kommunfullmäktige tog i december 2021 gick igenom.

Kommunfullmäktiges sammanträde 13 december 2021

2021

Detaljplanen för kapacitetsstark kollektivtrafik på samråd

Under året var detaljplanen för kapacitetsstark kollektivtrafik ute på samråd. Flera digitala samrådsmöten kring detaljplanen för spårväg genomfördes. Det gick även att chatta med kommunen och Region Uppsala om planeringen för kapacitetsstark kollektivtrafik.

Efter samrådsperioden samlade kommunen in synpunkterna och fortsatte arbetet med att ta fram granskningshandlingar.

Ta del av samrådshandlingarna

Kommunfullmäktige fattade genomförandebeslut kring spårväg

I december tog kommunfullmäktige beslut om att spårvägen ska byggas. Detta förutsatt att beslutet villkoras av medfinansiering från staten.

Beslut i kommunfullmäktige 13 december

2020

En djupare utredning genomförs rörande spårväg och Bus Rapid Transit

En utredning genomfördes som på djupet jämförde spårväg och BRT (Bus Rapid Transit). Utredningen var en fortsättning och uppdatering av systemvalsstudien som gjordes 2016. Slutsatsen var att spårväg är den kollektivtrafiklösning som bäst stödjer den utveckling som beskrivs i översiktsplanen för Uppsala kommun.

Läs jämförelseutredningen i sin helhet (uppdaterad november 2021) (PDF, 2 MB) 
Läs en sammanfattning av jämförelseutredningen (PDF, 652 KB)

Kommunen och regionen fortsätter genomföra utredningar

Kommunen och regionen gjorde gemensamt flera utredningar som underlag inför samrådsförslaget till detaljplan. Till exempel utreddes linjesträckning, vilka kort- och långsiktiga åtaganden som behöver göras och vilka alternativ som finns kring genomförandet av detaljplanen.

Dialoger genomförs via chatt

Under våren genomfördes två chattillfällen där uppsalabor kunde ställa sina frågor kring framtidens kollektivtrafik. De som svarade på frågorna var representanter från Uppsala kommun, Region Uppsala och Trivector Traffic som gjorde jämförelseutredningen mellan spårväg och BRT (Bus Rapid Transit).

2019

Gestaltningsprogram för spårvägen tas fram

Kommunen tog fram ett gestaltningsprogram för spårväg. Ett gestaltningsprogram visar hur spårvägen ska se ut och utformas i förhållande till omgivningen.

2018

Uppsalapaketet blev godkänt i kommunfullmäktige och regionfullmäktige
Kommunfullmäktige och regionfullmäktige fattade beslut om att godkänna Uppsalapaketet.

Region Uppsala och Uppsala kommun tog fram ett avtal med en detaljerad ansvarsfördelning för finansiering, organisation och tidplan. Det låg till grund för en mängd strategiska dokument och fördjupade studier inför start av detaljplanearbetet.

Trafikverket tar beslut om nationell plan

Trafikverket beslutade om nationell plan. Kommunen tog 12 december beslut i kommunstyrelsen om ansökan till stadsmiljöavtal.

2017

Avtalet Uppsalapaketet undertecknas

Staten, Uppsala kommun och Region Uppsala tecknade ett avtal om ett investeringspaket i miljardklassen för infrastruktur, bostäder och arbetsplatser – det så kallade Uppsalapaketet. I avtalet ingår bland annat ytterligare två järnvägsspår till Stockholm, ny station söder om Bergsbrunna, 33 000 nya bostäder och en kapacitetsstark kollektivtrafiklösning. 

Beslut i kommunstyrelsen 13 december 2017

2016

Kapacitetsstark kollektivtrafik en del av översiktsplan 2016

I samband med översiktsplan 2016 fastställdes stadsutvecklingsstrukturen för Uppsala stad (fem stadsdelsnoder) samt hur dessa skulle kopplas samman med kapacitetsstark kollektivtrafik.

Läs översiktsplan 2016 för Uppsala kommun

Systemvalsstudie genomfördes kring spårväg och Bus Rapid Transit

2016 beställde Region Uppsala i samverkan med Uppsala kommun en utredning om vilka fordonstyper kollektivtrafiken i Uppsala borde satsa på i framtiden. Systemvalsstudien nämnde två system som är lämpliga för Uppsala: Spårväg och BRT (Bus Rapid Transit), som är ett högt utvecklat system med snabbussar.

Systemvalsstudie (PDF, 6 MB)

2010

Kommunen undersöker olika typer av kapacitetsstark kollektivtrafik
I samband med översiktsplanen 2010 börjar Uppsala kommun undersöka möjligheter för hållbar och kapacitetsstark kollektivtrafik ur ett framtidsperspektiv. Bland annat studerades spårtaxi och spårväg som alternativ för kollektivtrafiklösningar för hela staden.

Läs översiktsplan 2010 för Uppsala kommun

Kontakt

Om du vill veta mer om arbetet med projektet Uppsala spårväg är du välkommen att kontakta Uppsala kommun och Region Uppsala.

Uppsala kommun

Telefon: 018-727 00 00
E-post: sparvag@uppsala.se

Region Uppsala

Telefon: 018–611 00 00
E-post: registrator.ktf@regionuppsala.se

Projektledare Uppsala kommun

Camilla Hanke Sönnerqvist
Mario Rivera

Projektledare Region Uppsala

Fredrik Landstorp
Maria Andér