Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Granskning av klimatanpassning i fysisk planering

Uppsala kommuns revisorer har uppdragit åt PwC att genomföra en granskning av klimatanpassning i fysisk planering. Granskningen ingår i revisionsplan 2020.

Sammanfattning

Efter genomförd granskning är det vår sammanfattande revisionella bedömning att kommunstyrelsen och plan- och byggnadsnämnden delvis säkerställer att den fysiska planeringen tar hänsyn till klimatförändringar på ett ändamålsenligt sätt, samt att den interna kontrollen inom området delvis är tillräcklig.
Bedömningen baserat på den fördjupade granskning som genomförts avseende ett antal revisionsfrågor omfattande frågeställningar kopplat till ett förändrat klimat, risk- och sårbarhetsanalys, översiktsplan, styrning och kontroll av området.

Mot bakgrund av granskningsresultaten vill vi lämna följande rekommendationer till kommunstyrelsen:

  • att kommunstyrelsen säkerställer att fullgoda analyser och underlag finns tillgängliga för vilka områden i kommunen som risker att drabbas av ras/skred och erosion som en följd av ett förändrat klimat,
  • att kommunstyrelsen, vid revidering av kommunens översiktsplan, tar hänsyn till de synpunkter som framkommit i denna rapport.
    Utifrån de iakttagelser och bedömningar vi har gjort i denna granskning lämnar vi följande rekommendationer till plan- och byggnadsnämnden:
  • att nämnden säkerställer att dokumenterade rutiner upprättas för att fånga upp var framtida risker finns för ras/skred och erosion, både inom planläggning och bygglovsprocess. Nämnden behöver särskilt säkerställa att bygglovsärenden utanför detaljplanelagt område på ett systematiskt sätt fångar upp klimatrisker.
  • nämnden bör utvärdera om utbildningsinsatser behöver genomföras bland handläggare för att säkerställa att klimatrisker fångas upp.