Kommunrevisionen

Aktuellt inom Kommunrevisionen

Granskningsrapporter och skrivelser

Se resultatet av kommunrevisionens granskningar.

Det senaste

Få uppdateringar från denna lista

Se alla

Här hittar du protokoll från kommunrevisionen.

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Revisorerna granskar verksamheten och prövar de förtroendevaldas ansvarstagande. Revisorerna granskar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. De granskar också räkenskaperna och den interna kontrollen inom nämnderna.

Läs mer om vad vi gör

Styrdokument

  • Revisionsreglemente för Uppsala kommun

    De förtroendevalda revisorerna (i bolagen benämnda lekmannarevisorerna) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och bolag. Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i och kontrollen av all verksamhet som kommunen ansvarar för. Den har därmed en viktig funktion i den lokala självstyrelsen.

Se alla styrdokument

Förtroendevalda i Kommunrevisionen

Kommunrevisionen har 11 ledamöter och 0 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta kommunrevisionen

Telefon
018-727 11 32 (administratör/kansli)
Besöksadress

Stationsgatan 12, 753 40 Uppsala
Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala