Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Granskning av visselblåsarfunktionen

PwC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av visselblåsarfunktionen i syfte att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig visselblåsarfunktion i enlighet med gällande lagstiftning. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2023.

Sammanfattning

Det kan konstateras att kommunen, i samband med att granskningen avslutades i början av februari 2024, införde en ny visselblåsarfunktion. Mot bakgrund av att denna infördes kort inpå slutförandet av granskningen av rapporten har rapporten och dess bedömningar, i den mån det har varit möjligt, justerats baserat på ny tillgänglig information.
Sammantaget är vår bedömning att kommunstyrelsen inte har säkerställt en ändamålsenlig visselblåsarfunktion i enlighet med gällande lag.

Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen följande:

 • Tydliggöra visselblåsarsfunktionens mandat, ansvar och oberoende.
 • Tillse att visselblåsarfunktionen kompletteras med information
  rörande muntlig rapportering samt möjlighet för rapporterande
  person att begära fysiskt möte.
 • Tillse att det finns adekvat styrdokumentation framtagen.
 • Komplettera både intranätet, hemsidan och eventuell styrdokumentation med information om hur rapportering ska göras till
  behöriga myndigheter via de externa rapporteringskanalerna och, i tillämpliga fall, till EU:s institutioner, organ eller byråer.
 • Ta fram en intern rutinbeskrivning som tydligt beskriver hur ärenden
  ska hanteras och utredas, när en extern utredning bör tillsättas samt
  hur en eventuell jävsproblematik hanteras.
 • Genomför informationskampanj eller enklare utbildning för personalen
  i syfte att öka kännedomen kring funktionen samt se över vilken
  information som ges till nyanställda, underleverantör eller inhyrd personal.
 • Formalisera och implementera en process för uppföljning av att
  visselblåsarfunktionen fungerar, hanteras på avsett sätt samt är
  känd i organisationen.
 • Implementera regelbunden rapportering av statistik över inkomna
  tips och dess ärendehantering till kommunstyrelsen eller annan
  lämplig instans inom kommunen.