11,7miljarder kronor

Enligt planen för 2019 ska nämnderna få 11,7 miljarder kronor i kommunbidrag från kommunfullmäktige. Kommunbidraget finansieras med intäkter från kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift. Kommunbidraget ska täcka de kostnader som nämnderna inte själva kan finansiera med hjälp av taxor, avgifter, statsbidrag med mera.

Kommunalskatt

Du som arbetar betalar kommunalskatt till den kommun där du är folkbokförd. I skattekollen kan du se hur mycket av din lön som går till skatt och hur kommunen fördelar pengarna.

Kommunalekonomisk utjämning

Ett nationellt system för att kommuner och landsting ska kunna erbjuda likvärdig service till sina invånare, oberoende av skatteintäkter och andra förutsättningar som de inte kan råda över, till exempel andelen äldre i befolkningen.
Läs om kommunalekonomisk utjämning på regeringens webbplats.

Kommunal fastighetsavgift

Alla som äger en fastighet/bostad i Uppsala kommun betalar en kommunal fastighetsavgift. Avgiften är olika hög beroende på vilken typ av fastighet det gäller. Läs om avgiften på Skatteverkets webbplats.

Så här fördelas budgeten per

  • Grundskola
   2 165 715 000 kr
  • Förskola
   1 423 668 000 kr
  • Gymnasieskola
   806 080 000 kr
  • Fritidshem
   238 730 000 kr
  • Förskoleklass
   166 764 000 kr
  • Grundsärskola
   98 752 000 kr
  • SFI
   78 976 000 kr
  • Pedagogisk omsorg
   69 411 000 kr
  • Gymnasial vuxenutbildning mm
   69 350 000 kr
  • Gymnasiesärskola
   57 459 000 kr
  • Öppen fritidsverks
   21 460 000 kr
  • Grundläggande vuxenutbildning
   18 401 000 kr
  • Öppen förskola
   16 523 000 kr
  • Särskilt boende, äldre 80 -w
   895 667 000 kr
  • Insatser enligt LSS 21-64 år
   765 885 000 kr
  • Ordinärt boende, äldre 80-w
   605 677 000 kr
  • IFO, barn och unga
   494 067 000 kr
  • IFO, ekonomiskt bistånd
   345 674 000 kr
  • Särskilt boende, äldre 65-79 år
   232 785 000 kr
  • Ordinärt boende, äldre 65-79 år
   218 304 000 kr
  • Ordinärt boende, funktionsnedsättning 21-64 år
   212 780 000 kr
  • IFO, missbrukarvård mm
   179 395 000 kr
  • Insatser enligt LSS 0-20 år
   176 190 000 kr
  • Särskilt boende, funktionsnedsättning 21-64 år
   160 518 000 kr
  • Insatser enligt LSS 65-w
   126 432 000 kr
  • Öppna insatser, äldre
   60 455 000 kr
  • Färdtjänst
   59 483 000 kr
  • Öppna insatser, funktionsnedsättning
   30 344 000 kr
  • Familjerätt 0-20 år
   10 709 000 kr
  • Särskilt boende, funktionsnedsättning 0-20 år
   10 224 000 kr
  • Ordinärt boende, funktionsnedsättning 0-20 år
   8 955 000 kr
  • Familjerätt 21-64 år
   7 550 000 kr
  • Infrastruktur
   717 665 000 kr
  • Vinterväghållning
   75 160 000 kr
  • Fritid, övrigt
   303 553 000 kr
  • Kultur, övrigt
   99 382 000 kr
  • Bibliotek
   94 301 000 kr
  • Fritidsgårdar
   57 584 000 kr
  • Musik och kulturskola
   41 606 000 kr
  • Arbetsmarknad
   131 480 000 kr
  • Flyktingmottagande
   68 511 000 kr
  • Administration, fördelas
   121 398 000 kr
  • Politisk verksamhet
   107 023 000 kr
  • Affärsverksamhet
   19 097 000 kr
Totalt 11,7 miljarder kronor

Budgeten gäller innevarande år och innehåller en plan för de två kommande. Hur stor budgeten är och hur den fördelas bestäms i arbetet med kommunens mål och budget.

Vi ser över budgeten i november varje år. Om förutsättningarna har ändrats kan det hända att vi behöver justera summan för våra planerade utgifter.

Kommunens alla verksamheter följer upp sin budget varje månad. Om de inte klarar att hålla sin budget måste de vidta åtgärder som gör att underskottet inte fortsätter att växa.

Tre gånger om året (i april, augusti och december) gör vi en större uppföljning som visar hur det går med hela kommunens budget och inriktningsmål.