11,4miljarder kronor

Enligt planen för 2019 ska nämnderna få 11,4 miljarder kronor i kommunbidrag från kommunfullmäktige. Kommunbidraget finansieras med intäkter från kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift. Kommunbidraget ska täcka de kostnader som nämnderna inte själva kan finansiera med hjälp av taxor, avgifter, statsbidrag med mera.

Kommunalskatt

Du som arbetar betalar kommunalskatt till den kommun där du är folkbokförd. I skattekollen kan du se hur mycket av din lön som går till skatt och hur kommunen fördelar pengarna.

Kommunalekonomisk utjämning

Ett nationellt system för att kommuner och landsting ska kunna erbjuda likvärdig service till sina invånare, oberoende av skatteintäkter och andra förutsättningar som de inte kan råda över, till exempel andelen äldre i befolkningen.
Läs om kommunalekonomisk utjämning på regeringens webbplats.

Kommunal fastighetsavgift

Alla som äger en fastighet/bostad i Uppsala kommun betalar en kommunal fastighetsavgift. Avgiften är olika hög beroende på vilken typ av fastighet det gäller. Läs om avgiften på Skatteverkets webbplats.

Så här fördelas budgeten per

  • Grundskola
   2 149 594 000 kr
  • Förskola
   1 403 622 000 kr
  • Gymnasieskola
   799 977 000 kr
  • Fritidshem
   240 075 000 kr
  • Förskoleklass
   165 490 000 kr
  • Grundsärskola
   95 602 000 kr
  • Gymnasial vuxenutbildning mm
   74 405 000 kr
  • Pedagogisk omsorg
   68 602 000 kr
  • Gymnasiesärskola
   61 368 000 kr
  • SFI
   54 518 000 kr
  • Öppen fritidsverks
   22 371 000 kr
  • Öppen förskola
   16 331 000 kr
  • Grundläggande vuxenutbildning
   15 995 000 kr
  • Särvux
   0 kr
  • Övrig vuxenutbildning
   0 kr
  • Särskilt boende, äldre 80 -w
   902 039 000 kr
  • Insatser enligt LSS 21-64 år
   771 254 000 kr
  • Ordinärt boende, äldre 80-w
   590 333 000 kr
  • IFO, barn och unga
   489 102 000 kr
  • IFO, ekonomiskt bistånd
   343 003 000 kr
  • Särskilt boende, äldre 65-79 år
   240 531 000 kr
  • Ordinärt boende, äldre 65-79 år
   210 166 000 kr
  • Ordinärt boende, funktionsnedsättning 21-64 år
   209 911 000 kr
  • Insatser enligt LSS 0-20 år
   176 521 000 kr
  • Särskilt boende, funktionsnedsättning 21-64 år
   166 755 000 kr
  • IFO, missbrukarvård mm
   166 475 000 kr
  • Insatser enligt LSS 65-w
   130 271 000 kr
  • Öppna insatser, äldre
   62 594 000 kr
  • Färdtjänst
   59 437 000 kr
  • Öppna insatser, funktionsnedsättning
   35 437 000 kr
  • Familjerätt 0-20 år
   10 704 000 kr
  • Särskilt boende, funktionsnedsättning 0-20 år
   10 422 000 kr
  • Ordinärt boende, funktionsnedsättning 0-20 år
   9 147 000 kr
  • Familjerätt 21-64 år
   1 938 000 kr
  • Ordinärt boende, äldre
   0 kr
  • Särskilt boende, äldre
   0 kr
  • Ordinärt boende, funktionsnedsättning
   0 kr
  • Särskilt boende, funktionsnedsättning
   0 kr
  • Insatser enligt LSS och LASS
   0 kr
  • IFO, Missbrukarvård mm
   0 kr
  • Familjerätt
   0 kr
  • Infrastruktur
   700 959 000 kr
  • Vinterväghållning
   77 221 000 kr
  • Fritid, övrigt
   284 782 000 kr
  • Bibliotek
   87 993 000 kr
  • Kultur, övrigt
   86 873 000 kr
  • Fritidsgårdar
   54 326 000 kr
  • Musik och kulturskola
   42 716 000 kr
  • Arbetsmarknad
   130 565 000 kr
  • Flyktingmottagande
   18 412 000 kr
  • Politisk verksamhet
   105 116 000 kr
  • Administration, fördelas
   70 056 000 kr
  • Kommunledning
   0 kr
  • Affärsverksamhet
   450 000 kr
Totalt 11,4 miljarder kronor

Budgeten gäller innevarande år och innehåller en plan för de två kommande. Hur stor budgeten är och hur den fördelas bestäms i arbetet med kommunens mål och budget.

Vi ser över budgeten i november varje år. Om förutsättningarna har ändrats kan det hända att vi behöver justera summan för våra planerade utgifter.

Kommunens alla verksamheter följer upp sin budget varje månad. Om de inte klarar att hålla sin budget måste de vidta åtgärder som gör att underskottet inte fortsätter att växa.

Tre gånger om året (i april, augusti och december) gör vi en större uppföljning som visar hur det går med hela kommunens budget och inriktningsmål.