Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kommunens budget

Kommunens budget är en ekonomisk plan som säger hur mycket pengar kommunen som helhet har att förfoga över kommande år och hur kommunen tänker använda pengarna.

Kommunens budget 2024

15 610 miljoner kronor

Budgeten gäller innevarande år och innehåller en plan för de två kommande åren. Hur stor budgeten är och hur den fördelas bestäms i arbetet med kommunens mål och budget.

Enligt budgeten för 2024 får nämnderna 15 610 miljoner kronor i kommunbidrag från kommunfullmäktige. Kommunbidraget finansieras med intäkter från kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift. Kommunbidraget ska täcka de kostnader som nämnderna själva inte finansierar med hjälp av taxor, avgifter, statsbidrag med mera.

Tre delar finansierar kommunbidraget till nämnderna

1. Kommunalskatt
Du som arbetar betalar kommunalskatt till den kommun där du är folkbokförd. I skattekollen kan du se hur mycket av din lön som går till skatt och hur kommunen fördelar pengarna.

2. Kommunalekonomisk utjämning
Ett nationellt system för att kommuner och landsting ska kunna erbjuda likvärdig service till sina invånare, oberoende av skatteintäkter och andra förutsättningar som de inte kan råda över, till exempel andelen äldre i befolkningen.

Läs mer om kommunalekonomisk utjämning på regeringens webbplats .

3. Kommunal fastighetsskatt
Alla som äger en fastighet/bostad i Uppsala kommun betalar en kommunal fastighetsavgift. Avgiften är olika hög beroende på vilken typ av fastighet det gäller.

Läs mer om avgiften på Skatteverkets webbplats .

Budget (kommunbidrag) 2024 per verksamhet och nämnd

Här kan du se diagram och tabeller över hur budgeten fördelar sig på verksamhet och nämnder, och följa de tre årliga uppföljningarna. Bilderna är klickbara för du ska kunna att se dem i större storlek.

Budget 2024 fördelad per verksamhet

Budgeten 15 610 miljoner kronor i kommunbidrag fördelar sig på följande verksamheter:

Kommunbidrag per verksamhet 2023 hel 500x309.png

 

Bild: Kommunbidrag budget 2024 per verksamhet i miljoner kronor

Du kan också se hur dina skattepengar i kommunens budget för 2024 fördelas till kommunens verksamheter i skattekollen.

Budget 2024 fördelad per nämnd

Budgeten 13 643 miljoner kronor i kommunbidrag fördelar sig på följande nämnder:

Kommunbidrag per nämnd 2023 12 p.png

Bild: Kommunbidrag budget 2024 per nämnd i miljoner kronor

Kommunbidraget ska täcka de kostnader som nämnderna själva inte kan finansiera med hjälp av sina externa intäkter i form av taxor, avgifter, statsbidrag med mera.

Uppföljningar

Kommunens alla verksamheter följer upp sin budget varje månad. Om de inte klarar att hålla sin budget måste de vidta åtgärder som gör att underskottet inte fortsätter att växa.

Tre gånger om året (mars/april, augusti och december) gör vi en större uppföljning och två gånger per år en helårsprognos (mars/april och augusti) som visar hur det går med hela kommunens budget och fokusmål.
Du kan ta del av dessa uppföljningar via dessa länkar:

Läs 2024 års uppföljningar:

  • Delårsuppföljning per mars/april 2024
  • Delårsbokslut per augusti 2024
  • Årsbokslut 2024 (beslut i maj 2025)

Här kan du se budgeterat kommunbidrag per nämnd samt uppföljningen per nämnd tre tillfällen under året; delårsuppföljning per mars och augusti samt årsbokslut per december:

Kommunbidrag budget per nämnd och utfall vid delårsuppföljning/årsbokslut

 
Belopp i miljoner kronor

Kommunbidrag
budget 2024

Utfall mars 2024

Årsprognos mars 2024

Arbetsmarknadsnämnden 880    
Gatu- och samhällsmiljönämnden 723    
Idrotts- och fritidsnämnden 436    
Kommunfullmäktige 15,9    
Kommunrevisionen 7,6    
Kommunstyrelsen 917    
Kulturnämnden 490    
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 30,8    
Namngivningsnämnden 2,0    
Omsorgsnämnden 2 076    
Plan- och byggnadsnämnden 87    
Räddningsnämnden 210    
Socialnämnden 950    
Utbildningsnämnden 6 374    
Valnämnden 12,4    
Äldrenämnden 2 374    
Överförmyndarnämnden 23,4    
Summa nämnder 15 610