Nämnder och bolagsstyrelser skriver affärs- och verksamhetsplaner som utgår från mål och budget

I december ska nämnder och bolagsstyrelser vara klara med sina affärs- och verksamhetsplaner. Planerna utgår från kommunens mål och budget och beskriver hur nämnden eller bolaget ska bryta ner inriktningsmålen till egna mål, hur man ska arbeta med budgeten kommande år och hur man ska följa upp och mäta effekten av det man gör.

Verksamhets- och affärsplanerna gäller för tre år men justeras varje år.

Affärs- och verksamhetsplaner.

Riktlinje för nämndernas verksamhetsplanering, uppföljning och interna kontroll.