Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Vanligt förekommande frågor

Vad är en spårväg?

Spårväg är en anläggning för trafik med rälsfordon som kallas för spårvagnar. Spårvagnarna drivs antingen av batterier ombord, strömförande kontaktledningar eller en kombination av båda lösningarna. I jämförelse med järnvägståg är spårvagnarnas hastighet lägre, avståndet mellan hållplatserna tätare och tillgängligheten är högre.

Hur många kan åka med spårvägen?

Hur många som kan åka beror på hur långa spårvagnarna är och hur ofta de kör. Ett troligt scenario är att det år 2030 kan åka 1600 personer med spårvägen varje timme, i vardera riktningen. Det scenariot förutsätter att spårvägstrafiken består av två linjer mellan Uppsala C och Bergsbrunna, att spårvägen trafikeras med vagnar som är 30 meter långa och att de går var tionde minut.

Hur ofta kommer spårvagnen att gå?

Målsättningen är att spårvagnarna ska gå var femte minut. I början kommer de gå med 10 minuters trafik, därefter 7 minuters och till sist 5 minuters trafik. Detta i takt med att behovet av turtäthet ökar. 

Hur lång tid kommer det ta att åka mellan olika stationer?

Det är svårt att säga exakt hur lång restiden kommer att bli, då det är flera faktorer som påverkar. Men det kommer ta cirka 22 minuter att åka från Uppsala C till Gottsunda. Från Gottsunda till stationen i Bergsbrunna kommer det i sin tur ta cirka 14 minuter.

Vad kommer det att kosta att åka med spårvägen?

Vi vet tyvärr inte ännu vad det kommer att kosta men spårvägen ska bli en del av Uppsalas kollektivtrafik. Därmed blir det troligen samma pris som för övrig kollektivtrafik.

Vem kommer att åka med spårvägen?

År 2050 förväntas cirka 80 000 människor resa längs spårvägssträckan varje dag. Det är människor som ska till jobbet, åka till skolan, gå på en fritidsaktivitet eller utföra ärenden. Då spårvägen kommer passera stora bostadsområden, arbetsplatser som till exempel Akademiska sjukhuset, två universitet samt flera stora handels- och nöjesområden, ser vi att det kommer finnas en strid ström av resenärer under en stor del av dygnet. Mångal resenärer beräknas också komma från den framtida tågstationen Uppsala S (Uppsala södra) i Bergsbrunna.

Vem är ansvarig för att bygga spårvägen?

Projektet är ett gemensamt åtagande för Uppsala kommun och Region Uppsala. Det finns en gemensam projektledning. Gällande den fasta infrastrukturen så är kommunen ansvarig för att bygga själva banan och plattformarna. Regionen är ansvarig för att bygga spårvägsdepån och att köpa in fordon till spårvägen. När spårvägen är färdigbyggd kommer regionen ansvara för att köra spårvagnarna och sköta underhållet av spåren.

Varför dras inte spårvägen runt hela centrala Uppsala?

Den sträckning som har utretts för spårväg binder ihop Uppsala C med de södra stadsdelarna och den nya tågstationen som ska byggas vid Bergsbrunna. Längs den sträckan kommer många arbetsplatser och bostadsområden att passeras. Spårvägen kommer även gå förbi två universitetet och Akademiska sjukhuset. Utredningar har visat att behovet av kollektivtrafik i övriga delar av Uppsala kan täckas av buss. Kollektivtrafiken i Uppsala kommer alltså att bestå av bussar och spårväg som kompletterar varandra.

Är det inte gammaldags med spårväg och kommer den inte bli omodern om några år? 

Den moderna spårvägen har knappast mer än spårvidden gemensamt med äldre tiders spårväg. Det är en fördel att det är beprövad teknik. Vi vet vad som fungerar bra och vad som kan utvecklas. Vi tar höjd för att kommande teknik kan införas, som självkörande spårvagnar och el-försörjning utan kablar. Även andra digitala och smarta lösningar. Det finns många exempel på nysatsningar av spårvägar runt om i Europa.
Läs om satsningar på spårvägar i Europa

Är det säkert med spårväg? 

Eftersom en spårvagn följer ett spår är den förutsägbar i trafiken. Det innebär att du som trafikant inte behöver oroa dig för att den ska plötsliga köra i sidled och liknande. Däremot har en spårvagn alltid förkörsrätt så det är viktigt att inte kliva rakt ut i gatan framför spårvagnen.

Spårvagnen har tre bromssystem som snabbt kan få stopp på fordonet. Stoppsträckan för en modern spårvagn är i princip densamma som för en buss. Hastigheten kommer också anpassas så att spårvagnen håller låg hastighet i områden där det rör sig många människor, till exempel vid skolor.

Om det ändå sker en olycka kopplat till spårväg handlar det ofta om fallolyckor inuti vagnen när föraren behöver nödbromsa. Det kan också röra sig om lättare kollisioner med bilar som svänger vänster eller gör u-sväng utan att se sig för i backspegeln. Sådana kollisioner sker i regel i låg hastighet och leder sällan till allvarliga olyckor.

Vad är ett stadsmiljöavtal?

Kommuner och regioner kan söka stöd för att främja investeringar som leder till hållbara stadsmiljöer, så kallat stadsmiljöavtal. Ansökan skickas till Trafikverket. Stödet ska bland annat främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik. Förutsättningar för att få stödet är att motprestationer genomförs som bidrar till hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande.
Läs mer om stadsmiljöavtal på Trafikverkets hemsida.

Finns det tillräckligt med el idag för att driva en spårväg?

Att säkerhetsställa elförsörjningen till Uppsala är mycket viktigt. Spårvägens framtida behov finns med i de beräkningar som gjorts och i planeringen som pågår kring detta. Svenska kraftnät arbetar med att bygga ut och förstärka elnätet och de första förstärkningarna kommer vara på plats 2023 och 2024.

Går det att bygga spårväg i Uppsala när det är så lerigt?

Ja, det går att bygga spårväg trots att det är lerigt. Spårväg har byggts i många andra städer med liknande jord, till exempel Göteborg. Att bygga spårväg i lerig jord kräver dock rätt konstruktionslösningar och att markförstärkning görs på vissa ställen. Pålning kan också vara en aktuell lösning på vissa sträckor. Exakt lösning för varje del av sträckan är under utredning.

Läs om undersökningar av mark och grundvatten utmed sträckan.

Kommer byggandet av spårväg påverka vårt vatten?

Kommunen arbetar med stor omsorg och noggrannhet för att byggnationen av spårvägen inte ska påverka vattnet i Uppsala. Flera utredningar pågår kring grundvattnet och anpassningar görs för att se till att känsliga grundvattenområden inte påverkas negativt. I vår planering för spårvägen har vi arbetat för att minimera dragningar inom Uppsalaåsen som utgör en känslig zon för grundvattenåverkan. I de fall spårvägen korsar åsen kommer vi se till de krav som ställs på skyddsåtgärder utförs, så att ingen negativ påverkan ska ske. Kommunen följer de lagar och regler som gäller, bland annat ska miljökvalitetsnormer för grundvatten följas.

Läs om undersökningar av mark och grundvatten utmed sträckan.

Kan pålning i anslutning till bron i Ultuna förorena grundvattnet?

Pålning används i de partier där det finns tjocka lerlager, för att spårvägen inte ska sätta sig. I de fall pålningen kommer i kontakt med åsen är det viktigt att tekniska lösningar används som förhindrar förorening av dricksvatten. Dessa lösningar är godkända av både Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen.

Att spårvägen byggs på ett sätt som inte riskerar grundvattnet samt ett det finns tillräckliga rutiner under byggtiden, är något som regleras och säkerställs inom bland annat vattenskyddsdispensen och tillstånd för vattenverksamhet.

Läs om undersökningar av mark och grundvatten utmed sträckan.

Hur kommer spårvägen att påverka bullernivån?

Under byggnationstiden kommer vissa bullerstörningar att uppstå. Upplägget för utbyggnaden är under utredning. Därför kan vi i dagsläget inte säga när och hur länge dessa störningar kommer att vara. När vi närmar oss byggstart kommer mer detaljerad information.

När spårvägen är i drift kan vissa bullerstörningar finnas, exempelvis vid kontakten mellan räls och hjul. Därför utreder vi noga hur vi bygger spårvägen så att vi säkerställer jämnhet och minimerar skarvar och kurvor.

En övergripande bullerutredning har tagits fram där bedömningen är att spårvägen bidrar till lägre trafikflöden. Totalt sett minskar därför bullret längs spårlinjen jämfört med hur det ser ut idag.

Hur kommer spårvägen påverka miljön?

Spårvägen berör en lång sträcka och påverkar därför miljön på olika sätt. En omfattande redogörelse kring detta finns i den miljökonsekvensbeskrivning som tagits fram. Kortfattat kan spårvägen ha både positiva och negativa konsekvenser. Spårvägen medför exempelvis att dagvattenhantering längs flera sträckor blir bättre medan negativ påverkan sker vid områden med höga naturvärden. Vilken inverkan spårvägen har på miljön ser också olika ut beroende på tidsperspektivet. Ur ett klimatperspektiv har spårvägen en positiv effekt på lång sikt, men en negativ effekt under själva byggtiden.

Hur kommer naturen att påverkas av en bro över Fyrisån?

Stråket över Fyrisån berörs av många skydd som säkerställer djur-, natur- och kulturmiljö. Den planerade bron över Fyrisån vid Ultuna kommer att ha hänsyn till alla dessa skydd. Kommunen har även haft dialog om detta med länsstyrelsen. Brons läge kommer att anpassas till den naturliga gräns som finns mellan det öppna landskapet och trädlinjen.

Är det någon fråga du saknar och som du tycker vi ska komplettera med?

Kontakta oss på e-post: sparvag@uppsala.se

Kontakt

Om du vill veta mer om arbetet med projektet Uppsala spårväg är du välkommen att kontakta Uppsala kommun och Region Uppsala.

Uppsala kommun

Telefon: 018-727 00 00
E-post: sparvag@uppsala.se

Region Uppsala

Telefon: 018–611 00 00
E-post: registrator.ktf@regionuppsala.se

Projektledare Uppsala kommun

Camilla Hanke Sönnerqvist
Mario Rivera

Projektledare Region Uppsala

Fredrik Landstorp
Maria Andér