Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Undersökningar av mark och grundvatten

Innan spårvägen kan börja byggas, genomförs geotekniska och hydrogeologiska undersökningar. De görs längs hela den planerade spårvägssträckan på 17 km och vid läget för depån som planeras i Nåntuna.

Syftet med dessa undersökningar är att få fram information om jord-, berg- och grundvattenförhållanden. Det vill säga, vilken typ av underlag som finns i marken och hur grundvattnet rinner. Målet är att spårvägen ska hålla under lång tid, och att den kan byggas utan att äventyra åsen och grundvattnet.

Vi gör mätningar inom varje detaljplansområde, som är indelad i olika sträckor från A till D

karta.png

Delsträcka A - Uppsala centralstation, Studenternas, Akademiska sjukhuset, Exercisfältet
Delsträcka B - Rosendal, Norby, Valsätra, Gottsunda
Delsträcka C - Ångström, Ulleråker, Ultuna
Delsträcka D - Bäcklösa, Ultuna, Fyrisån, Nåntuna, Sävja, ny station Uppsala Södra

Geotekniska och hydrogeologiska förutsättningar

Marken i Uppsala varierar en hel del mellan lera, ytligt berg, morän, isälvssediment och fyllning. Det kan också variera snabbt på en kort sträcka. Geotekniskt går leran djupt ner i marken från Svandammen till strax innan Salagatan. De hydrogeologiska undersökningarna visar att det är stor skillnad på grundvattennivån i Stadsträdgården och utmed Dag Hammarskiölds väg.

Se nedan illustration i större format

Uppsalaåsen_illustration_litenny.jpg
I den stora bilden ser du ett tvärsnitt genom Uppsala. Det visar de jordarter som ligger ovan berggrunden. Profilen passerar slottet och Svandammen. För att visa det landskap som ligger under jordtäcket och åskådliggöra höjdskillnader är tvärsnittet ”överförhöjt” i höjdled. Höjd- och längdskala skiljer sig åt. Den lilla infällda bilden visar profilens utsträckning i Uppsala. Den betraktas i pilarnas riktning. Rullstensåsen är grön. Illustration: SGU

Kommentar till undersökningarna

Undersökningarna av mark och grundvatten ger ett bra underlag till vilka tekniska lösningar som passar bäst längs hela sträckan. Att bygga spårväg på lera kräver tekniska lösningar som exempelvis vibrationsdämpning och markförstärkning på vissa ställen.

Grundvattenmätningar görs varje månad på platser längs med spårsträckan, för att se vilka skyddsåtgärder som krävs för att inte riskera en negativ påverkan på grundvattnet.

Information om markens beskaffenhet och grundvattnet får vi fram genom:

  • geotekniska undersökningar
  • arkivstudier
  • detaljerade grundvattenmätningar
  • data från arkiv hos Sveriges geologiska undersökning och Uppsala vatten

Fortsatta undersökningar

Kollektivtrafikstråket har först och främst planerats för att minimera dragningar inom Uppsalaåsen som utgör extremt känslig zon för grundvattenåverkan. I de fall spårvägen korsar åsen kommer krav som ställs på skyddsåtgärder att vidtas för att ingen negativ påverkan ska kunna ske.

I dagsläget (april 2023) pågår tätare geotekniska undersökningar vid läget för den nya bron över Fyrisån i Ultuna, för att bedöma vilka grundläggningsmetoder som kan passa bäst. Vi fortsätter även med nivåmätningar av grundvattnet fram till färdigställande av hela byggprojektet, för att säkerställa att hydrogeologiskt känsliga områden inte påverkas negativt.

Kommunen följer de lagar och regler som gäller, bland annat ska miljökvalitetsnormer för grundvatten följas.

Faktaruta

Geoteknik

Läran om jord och bergs tekniska egenskaper och hur man använder den kunskapen vid planering och byggande, inklusive tekniska lösningar och byggmetoder.

Hydrogeologi

Läran om grundvattnet och tillrinningsområden. Vid hydrogeologiska undersökningar mäts grundvattennivåerna och vattnets kvalitet.

Mer om hydrogeologi hos SGU .

Grundvatten

Grundvatten är det vatten som naturligt finns i jordlagrens porer och berggrundens sprickor. Information om grundvattnet och vattennivåerna begärs alltid in i frågor som rör markanvändning och fysisk planering. Exempelvis som underlag för miljökonsekvensbeskrivningar, för åtgärdsprogram för skydd av grundvattnet och vid byggen av deponier, vägar, industrier med mera.

Mer om grundvatten på SGU .

Uppsalaåsen

Uppsalas vattenförsörjning är uppbyggd runt Uppsalaåsen. Åsen fungerar som råvattenmagasin, vattentäkt och "behandlingsanläggning” av ytvatten från Fyrisån och sjön Tämnaren. Uppsalaåsen går igenom hela kommunen – rakt under hela Uppsala stad.

Mer om Uppsalaåsen på Uppsala vatten .

Isälvsmaterial

Isälvsavlagringar är viktiga som naturliga reningsverk och magasin för vårt dricksvatten. 

Mer om isälvsmaterial på SGU .

Moränjord

Morän är Sveriges vanligaste jordart och täcker ungefär 75 procent av landets yta. När inlandsisen rörde sig över landytan, följde löst material och bitar av berggrunden med – material som sedan avsattes som en ny jordart, morän.

Mer om moränjord på SGU .

Kontakt

Om du vill veta mer om arbetet med projektet Uppsala spårväg är du välkommen att kontakta Uppsala kommun och Region Uppsala.

Uppsala kommun

Telefon: 018-727 00 00
E-post: sparvag@uppsala.se

Region Uppsala

Telefon: 018–611 00 00
E-post: registrator.ktf@regionuppsala.se

Projektledare Uppsala kommun

Camilla Hanke Sönnerqvist
Mario Rivera

Projektledare Region Uppsala

Fredrik Landstorp
Maria Andér