Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2018

Dokument

Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2018

PDF, 5 MB | Lyssna

Under verksamhetsåret 2018 har Uppsala kommuns revisorer granskat den verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsen och övriga nämnders ansvarsområden. Utgångspunkten för granskningen har varit att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfreds-ställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen inom nämnderna varit tillräcklig.

Revisionsberättelse 2018-Anmärkning

PDF, 3 MB | Lyssna

Av kommunfullmäktige valda revisorer i Uppsala, har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunstyrelsen och nämnderna under år 2018. Genom av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorer har även kommunens helägda bolag granskats. KPMG har biträtt oss vid revisionen.

Revisionsberättelse 2018-Avstyrkande

PDF, 3 MB | Lyssna

Av kommunfullmäktige vald revisor i Uppsala, har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunstyrelsen och nämnderna under år 2018. Genom av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorer har även kommunens helägda bolag granskats. KPMG har biträtt mig vid revisionen.

Granskningsrapport Exploateringsredovisningen 2018

PDF, 5 MB | Lyssna

Redovisningen av exploateringsverksamheten har i många år haft stora brister och felaktigheter vilket påpekats i revisorernas uttalanden över delårsrapporter och revisions-berättelser de senaste åren. Revisorerna har konstaterat att kommunen inte följer lag och god redovisningssed inom detta område. Då exploateringen omfattar mycket stora belopp innebär det att varken delårsrapporter, årsredovisningar och löpande redovisning följer lag och god redovisningssed.

Granskning av bokslut och årsredovisning 2018

PDF, 7 MB | Lyssna

KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uppsala kommun granskat bokslut och årsredovisning för 2018. Uppdraget har ingått i revisionsplanen för 2018.