Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Granskning av överförmyndarnämnden 2016

Kommunrevisionen har granskat verksamheten hos överförmyndarnämnden år 2016.

Sammanfattning

Rapporten syftar till att granska kommunens överförmyndarverksamhet.

Följande avser rapporten besvara:

 • Hur är verksamheten organiserad?
 • Finns dokumenterade rutiner i syfte att säkerställa att uppdragen genomförs på ett rättssäkert sätt inom överförmyndarnämnden?
 • Efterlevs gällande samverkansavtal vad avser efterlevnad av styrdokument?
 • Finns dokumenterade rutiner för rekrytering av ställföreträdare?
 • Hur säkerställs ställföreträdarnas lämplighet? (Vilka former av lämplighetsprövningar genomförs?)
 • Sker fysiska möten med de som anmäler intresse till ett ställföreträdarskap?
 • Erhålls samtycke innan lämplighetsprövning av intresserade ställföreträdare?
 • Finns dokumenterade rutiner för granskning av årsräkningar?
 • Finns rutiner som säkerställer samsyn i ärendehandläggningen?
 • Finns det ett formaliserats och systematiskt internkontrollarbete?
 • Genomförs årliga risk- och väsentlighetsbedömningar?
 • Finns dokumenterade rutiner för ldagomålshantering?
 • Finns dokumenterade rutiner för vitesföreläggande?
 • Hur säkerställs nämndens kompetens?
 • Hur säkerställs handläggarnas kompetens?
 • Hur säkerställs verifiering av lämnade uppgifter i årsräkningarna? Genomförs det några stickprovskontroller?
 • Erhåller ställföreträdarna tillräcklig med utbildning för att ldara av sina uppdrag?
 • Sker årliga omprövningar av förvaltarskap?
 • Hanteras och förvaras akter på ett tillfredställande sätt?

En uppföljning av den här granskningen gjordes 2018.
Se granskningen av överförmyndarnämnden 2018