Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Ekologiska landskapssamband för fem habitat i och kring Uppsala stad

Kartläggning av livsmiljöer och spridningssamband för skyddsvärda arter som i synnerhet finns i staden och dess närmaste omgivningar - en underlagsrapport till översiktsplan för Uppsala kommun 2016.

Sammanfattning

Uppsala kommun har påbörjat arbetet med ny översiktsplan. Befolkningsmängden förväntas öka från nuvarande 200 000 till mellan 280 000 och 340 000 invånare till år 2050. En stor del av utbyggnaden förväntas ske inom stadens gränser, inom den så kallade stadsväven.

Mot bakgrund av internationella och nationella miljömål rörande biologisk mångfald såg kommunen behov av att kartlägga livsmiljöer och spridningssamband för skyddsvärda arter som i synnerhet finns i staden och dess närmaste omgivningar och för vilka därmed kommunen som organisation har ett särskilt ansvar för långsiktigt bevarande.

Uppsala kommun har identifierat fem prioriterade nätverk som de anlitat Calluna för att kartlägga och analysera:

  • Nätverket för gammal tall
  • Nätverket för gammal grov asp
  • Nätverket för gamla ädellövträd
  • Nätverket för groddjur
  • Nätverket för sandinsekter.

Dokumentet är en underlagsrapport till översiktsplan för Uppsala kommun 2016.

Läs alla underlagsrapporter och styrdokument som ligger till grund för översiktsplan 2016.