Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Avfallshantering 2050 Uppsala kommun

Uppsala Vatten och Avfall AB:s underlagsrapport till arbetet med översiktsplan för Uppsala kommun 2016.

Sammanfattning

Under arbetet med att ta fram systemstudien för avfall 2050 har ett antal faktorer bedömts som särskilt viktiga att ta hänsyn till när det gäller strukturpåverkan och dimensionering. Oavsett hur utvecklingen i framtiden ser ut bör följande krav och förutsättningar lyftas in i översiktsplanen för att säkerställa en hög servicegrad och ett miljömässigt riktigt omhändertagande av restprodukter. 

Insamling av restprodukter kommer även fortsättningsvis att kräva ett vägnät som klarar av att de nödvändiga transporterna av restprodukter, både avseende frekvens och storlek på fordon. I bostadsområden kommer det även i framtiden behövas plats för utrymmen dit både boende och transportfordon lätt kan nå för att lämna och hämta restprodukter.

Sopsugssystem kan minska behovet av yta där restprodukterna lämnas men kräver samtidigt en större yta där restprodukterna ska hämtas. Den yta som sparas genom att minska på traditionella miljöstugor måste alltså hittas på annan plats i bostadsområdena. Runtom i kommunen kommer det också att behövas större ytor för anläggning av återvinningscentraler och kretsloppsparker. Placeringen av dessa måste ta hänsyn till tillgänglighet för både besökare och de som har i uppdrag att hämta material från anläggningarna. Det finns även ett stort behov av att långsiktigt planera för, bevara och utveckla de anläggningar för behandling av restprodukter som finns i kommunen för att säkerställa möjlighet till ett omhändertagande av de restprodukter som uppstår i regionen.

Även om avfallshanteringen i framtiden kommer att ställa krav på stadsplanering och infrastruktur så är systemet mer flexibelt än till exempel VA- och transportsystemet. Systemet för att samla in och behandla avfall klarar generellt av större förändringar till en lägre kostnad utan att fysiskt låsa fast hanteringen vid till exempel ett reningsverk eller generell stadsplanering. Det innebär att avfallssystemet troligen lättare kan anpassas till ny teknik och nya lösningar som ännu inte finns på marknaden idag och att planeringshorisonten inte behöver vara lika långt framskjuten som för andra känsligare system.

Dokumentet är en underlagsrapport till översiktsplan för Uppsala kommun 2016.

Läs alla underlagsrapporter och styrdokument som ligger till grund för översiktsplan 2016.