Valnämnden sammanträder 15.00, om det inte står något annat i kallelsen. Läs kallelse, handlingar och protokoll genom att klicka på länken för respektive möte. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Nästa möte:

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Valnämndens uppgift är att på lokal nivå ansvara för genomförandet av allmänna val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar i enlighet med gällande lagar. Det innebär att valnämnden är lokal valmyndighet och bland annat utser och utbildar röstmottagare, beslutar om vallokaler, arrangerar förtidsröstning och svarar för den preliminära räkningen av rösterna på valkvällen.

Styrdokument

  • Internkontrollplan 2023 för valnämnden

    I reglemente för intern kontroll i Uppsala kommun och kommunens helägda bolag beskrivs hur arbetet med den interna kontrollen ska struktureras och rapporteras till kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret. Enligt reglementet ska nämnder och bolagsstyrelser årligen lämna in en analys och utvärdering avsina system och rutiner för intern kontroll till kommunstyrelsen. Analysen ska användas för utveckling av den interna kontrollen inom nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsområden. Den används också för utveckling på kommunövergripande nivå.

Se alla styrdokument

Förtroendevalda i valnämnden

Valnämnden har 9 ledamöter och 5 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta valnämnden
Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00