Valnämnden sammanträder 15.00, om det inte står något annat i kallelsen. Läs kallelse, handlingar och protokoll genom att klicka på länken för respektive möte. Ärenden som innehåller sekretessbelagda uppgifter, personuppgifter eller andra känsliga publiceras inte på uppsala.se. Kontakta valnämnden om du vill ta del av handlingar eller protokoll som inte finns på webben. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Nästa möte:

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Valnämndens uppgift är att på lokal nivå ansvara för genomförandet av allmänna val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar i enlighet med gällande lagar. Det innebär att valnämnden är lokal valmyndighet och bland annat utser och utbildar röstmottagare, beslutar om vallokaler, arrangerar förtidsröstning och svarar för den preliminära räkningen av rösterna på valkvällen.

Styrdokument

  • Verksamhetsplan och budget för valnämnden

    Valnämndens verksamhetsplan och budget 2024–2026 utgår från kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget 2024 med plan för 2025–2026.

  • Internkontrollplan för valnämnden

    Nämnder och bolagsstyrelser ska årligen upprätta en internkontrollplan. Planen ska vara ett stöd i styrningen av verksamheten och ett hjälpmedel för att nå verksamhetsmålen. Internkontrollplanen beskriver vad som behöver göras utifrån prioriterade risker som framkommit i riskanalyser. Nämnder och bolagsstyrelser ska årligen göra en analys och utvärdering av sina system och rutiner för intern kontroll och lämna till kommunstyrelsen. Analysen ska användas för utveckling av den interna kontrollen inom nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsområden. Den används också för utveckling på kommunövergripande nivå.

Se alla styrdokument

Förtroendevalda i valnämnden

Valnämnden har 9 ledamöter och 5 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta valnämnden

Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00