Interpellation/fråga

Svar interpellation om skolans kompensatoriska uppdrag