Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Beslut om projektdirektiv för framtidens kollektivtrafik

6 februari fattade kommunstyrelsen beslut om projektdirektivet för Uppsala spårväg. Projektdirektivet innehåller styrande ramar för det förberedande arbetet och beskriver förutsättningarna för start av projektet.

Budget för det förberedande arbetet

kommunen avsätter 182 miljoner kronor under kommande tre år för att förbereda inför det genomförandebeslut som ska fattas 2021 om ny kollektivtrafik. Pengarna kommer att användas till att ta fram ett gestaltningsprogram för spårväg samt till utredningar som krävs för att få ett underlag till genomförandebeslutet. De kommer också att användas till framtagandet av detaljplaner och systemhandlingar för hela projektet.

Kommunen och regionen delar på kostnader

Projektdirektivet fastställer budgeten för de kostnader som delas mellan kommunen och regionen. Dessa gemensamma kostnader uppgår till 48 miljoner. Den uppskattade totala kostnaden är 230 miljoner kronor under perioden 2019-2021. Kommunens andel är beräknad till 182 miljoner kronor. Budgeten kommer att följas upp varje år under perioden.

Ansökan om stadsmiljöavtal

Uppsala kommun och Region Uppsala har ansökt om stadsmiljöavtal från staten. Om det beviljas står staten för hälften av kostnaden för att bygga ut kollektivtrafiken i Uppsala. Villkoret är att Uppsala väljer spårväg eftersom det på sikt är det mest kapacitetsstarka och miljövänliga alternativet.

Stark kollektivtrafik för en hållbar framtid

Att kommunen tillsammans med regionen satsar på stark kollektivtrafik är en avgörande faktor för att Uppsala ska fortsätta vara en attraktiv kommun att bo och investera i. Med spårväg utvecklar vi attraktiva stadsmiljöer och bra kommunikationer för en hållbar framtid. Biltrafiken minskar vilket ger gående och cyklister större utrymme i gatumiljön. Det är ett utvecklingsarbete som ligger i linje med översiktsplanen 2016.

Planen framåt

Planen för 2019-2021 innehåller en rad steg.
Under 2019 ska vi ta fram

 • program för spårväg
 • gestaltningsprogram (riktlinjer för utformning av spårvägen)
 • detaljplans- och tillståndsstrategi
 • linjesträckning
 • fordonskoncept
 • läge och koncept för depå
 • planeringsförutsättningar för Uppsala spårväg.
 • affärsmodeller för genomförande och trafikering
  jämförelseunderlag för BRT (Bus Rapid Transit)
 • initiera detaljplan- och tillståndsprocess
 • påbörja systemhandlingen.

Under 2020 ska kostnads- och ansvarsfördelningen mellan kommunen och regionen vara klara liksom trafikeringskoncept för linjenätet och depåkonceptet. Arbetet med systemhandlingen och detaljplaneprocessen fortsätter.

2021 är vi klara med underlaget till genomförandebeslutet och vi presenterar en kostnadsberäkning för spårväg. Den omfattar anläggning, drift och systemhandling (linjesträckning och depå). Kommunen och regionen fattar beslut om genomförande.

Dialog med Uppsalaborna

Det kommer att finnas flera sätt att komma i kontakt med projektet och få information. Olika former av dialoger kommer att hållas under 2019, vi jobbar med att ta fram ett program för det. Samråd kommer att hållas i samband med detaljplanerna när de tas fram.

Läs ärendet och projektdirektivet