Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Ett växande näringsliv

Uppsalas näringsliv är som ett lagspel. Alla delar på och omkring spelplan måste leverera för att laget ska vinna. Näringslivsanalysen från Uppsala kommun visar hur delarna påverkar varandra och hur utvecklingen går.

Pyramiden 900p.png

Förenklat kan vi dela in Uppsalas näringsliv i tre delar: exportindustri, affärstjänster och vardagliga verksamheter. Delarna integrerar starkt med varandra, men påverkar på olika sätt tillväxten i antal arbetstillfällen.  

Exportindustrin

Exportindustrin i Uppsala består till stor del av life science-branschen. Den  genererar ekonomisk aktivitet (omsättning), men inte så många nya jobb och företag, vilket däremot de angränsande affärstjänsterna gör. Exportindustrin har initialt varit drivande i återhämtningen efter pandemin.

Affärstjänster

Affärstjänster består av företagstjänster, företagsservice, IT, finans- och försäkring, partihandel och media. Exportindustri och affärstjänster har blivit viktigare för näringslivets tillväxt. Affärstjänsterna har en nära koppling till exportindustrin och deras utveckling följer den med viss fördröjning.

Vardagliga verksamheter

De vardagliga verksamheterna dominerar arbetsmarknaden i Uppsala, framför allt i antal anställda. De består till exempel av detaljhandel, utbildning, hälsa/sjukvård, besöksnäring, logistik, bygg och fastigheter, vatten och avfall samt energibolag. Utvecklingen följer i stort befolkningsutvecklingen. De utgör basen i näringslivet och får vardagen att fungera för boende, besökare och verksamheter. De vardagliga verksamheterna stod för 64 procent av jobbtillväxten i Uppsala 2010–2021. Men de har drabbats hårdast av pandemin.

Näringslivsanalysen

Näringslivsanalysen är Uppsala kommuns översikt på utvecklingen av näringslivet. Analysen består av två delar:

  • Strukturdata som visar utvecklingstrender den senaste tioårsperioden samt dynamik och växelverkan mellan olika delar av Uppsalas näringsliv.
  • Konjunkturdata, som uppdateras fyra gånger per år. Utvecklingen jämförs med samma kvartal föregående år samt rullande årsmedelvärden där de fyra senaste kvartalen summeras för att få mer stabilitet i trenden. Dessa jämförs med motsvarande fyra kvartal föregående år.

Starkaste tillväxten på 30 år

Den ekonomiska nedgången i samband med pandemin bottnade vid inledningen av 2021. Därefter har en stark och i princip oavbruten återhämtning skett i Uppsalas näringsliv. Under de två senaste åren har det skapats 6 750 nya jobb (enligt preliminära siffror från Statistikmyndigheten SCB), vilket är den starkaste tillväxten på 30 år. Tillväxten har i huvudsak skett i privat sektor, inte minst inom besöksnäring och företagstjänster som båda tappade mark under pandemin.

Exportindustrin var en viktig pådrivare 2021 och drog med sig affärstjänsterna med viss fördröjning. Life science är den dominerade branschen inom Uppsalas exportindustri. Under 2022 har de vardagliga verksamheterna gynnats av att effekterna av coronapandemin har ebbat ut och befolkningstillväxten fortsatt är hög.

Överträffar kommunens mål

År 2022 tillkom 3 400 nya jobb och sett till perioden 2010–2022 har det i genomsnitt skapats 2 082 nya jobb per år. Det innebär att utvecklingen överträffar kommunens långsiktiga mål om 2 000 nya jobb per år.

– En viktig förklaring till jobbtillväxten är att företagssektorn har en genomsnittlig tillväxttakt med 2,7 procent per år och att Uppsalas näringsliv därmed växer snabbare än företagssektorn i riket, kommenterar Per Lundequist, enhetschef.

– Vi får sannolikt se en svagare utveckling under 2023, i likhet med vad som förutspås nationellt och internationellt. Hushållen förlorar köpkraft på grund av hög inflation, stigande räntor och fallande bostadspriser, vilket påverkar vardagliga verksamheter som bygg, handel och besöksnäring. I förlängningen påverkar det även industrin och affärstjänsterna, även om Uppsalas näringsliv i brukar vara mindre konjunkturkänsligt än många andras.

Ta vara på Uppsalas konkurrensfördelar

Det finns en stark tillväxt, lönsamhet och konkurrenskraft driven inte minst av de största företagen inom life science. Men det finns även många utvecklingsbolag med svag intjäning och lönsamhet, som tidigare gynnats av god tillgång till billigt kapital, men som nu drabbas av en stigande ränta.

– Det är angeläget att ta vara på Uppsalas konkurrensfördelar, inte minst den goda tillgången på kvalificerad kompetens, och bredda basen för värdeskapandet i den växande staden. Inom tech och kvalificerade företagstjänster finns ett stort och växande överskott på arbetskraft som i dag pendlar framför allt till Stockholm och Solna. Här finns utrymme för Uppsala att fortsätta växa både genom nya företagsetableringar och i befintliga verksamheter, säger Per.

Omsättningsrekord i näringslivet

År 2022 avslutades starkt med alla tiders högsta omsättning för Uppsalas näringsliv, totalt 81 miljarder kronor i kvartal 4. Uppsalas internationellt konkurrensutsatta exportindustri, med life science som den dominerande branschen, slog omsättningsrekord. Exportindustri och affärstjänster svarar för över 50 procent av omsättningen i Uppsala privata näringsliv.

– Exportindustrin har varit en viktig motor och är en viktig uppdragsgivare för många företag i Uppsala inom tjänste- och servicesektorn. Det är till och med så att Uppsala i dag har ett konkurrenskraftigt kluster av företag och konsulter som levererar olika typer av affärstjänster till exportindustrin, säger Per.

Presentation av näringslivsanalysen

Fakta är hämtad från näringslivsanalysen som omfattar sysselsatta och företag verksamma i Uppsala kommun. Statistiken bygger på uppgifter från Statistiska centralbyrån och Bolagsverket/Bisnode.

Ladda ner Presentation av näringslivsanalysen helår 2022 (PDF, 807 KB)

Är du intresserad av att få en fördjupad presentation av Uppsalas näringsliv eller har du frågor om näringslivsanalysen? Kontakta gärna Per Lundeqvist, enhetschef på näringsliv och destination, kommunledningskontoret Uppsala kommun: per.lundequist@uppsala.se