Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Cinnoberbaggen i stadsutvecklingen

I stadsutvecklingen av södra Uppsala står kommunen inför en unik situation med svenska mått mätt. I flera av skogsområdena söder om stadskärnan lever den fridlysta och utrotningshotade cinnoberbaggen. Att arten lever i Uppsala påverkar vårt arbete med stadsutveckling, bland annat längs den planerade spårvägssträckan.

1 av 4
Röd skalbagge kryper på en trästock.
Vi arbetar aktivt med att skydda den rödlistade cinnoberbaggen och värna den biologiska mångfalden.

Den biologiska mångfalden måste värnas för framtiden. Därför arbetar vi aktivt med att skydda hotade arter som lever här, bland annat cinnoberbaggen.

I Uppsala finns det platser där cinnoberbaggen lever som vi aktivt vill förstärka, det vill säga förbättra livsmiljön för cinnoberbaggen. En viktig del är att säkra ytorna för ändamålet över tid och sköta dem på ett för cinnoberbagen gynnsamt vis. Under hösten och våren tar vi fram en plan för skydds- och förstärkningsåtgärder. Ytorna för förstärkningsåtgärder är i huvudsak kommunal mark och därför kan vi säkerställa att de sköts på rätt sätt.

Informationsfilm om cinnoberbagge i Uppsala

Få en sammanfattning om cinnoberbaggen i stadsutvecklingen i vår film.

En skyddad art

Cinnoberbaggen har ett lagskydd som förbjuder att djuren och deras livsmiljö, skadas eller förstörs (Artskyddsförordningens 4a §). Åtgärder som direkt eller indirekt riskerar att skada cinnoberbaggen eller platsen den lever på kan därmed vara olagliga.

Uppsala en viktig plats för arten

I Sverige finns cinnoberbaggen med några få undantag framför allt inom Uppsala kommuns gränser. Då cinnoberbaggen är rödlistad som ”starkt hotad” (EN) skulle negativ påverkan på den lokala populationen i Uppsala kommun även öka risken att arten dör ut i Sverige.

Ny rapport med analyser av cinnoberbaggen

För att kunna bedöma var och på vilket sätt den planerade stadsutvecklingen riskerar att påverka cinnoberbaggen har vi låtit genomföra flera olika analyser. Analyserna ingår i en ny rapport av Calluna som du kan ta del av här. Calluna är miljökonsulter och specialister inom biologisk mångfald. Rapporten kommer att ingå i kommunens dispensansökan till Länsstyrelsen om att få bygga ut nya stadsdelar med hänsyn till cinnoberbaggen. Vi söker dispens utifrån artskyddsförordningen och rapporten är ett underlag till ansökan.

Sedan tidigare finns även en rapport av Ekologigruppen.

Ta del av rapporter om cinnoberbaggens population och livsmiljöer i Uppsala

Två genomförda analyser

Uppsala kommun har låtit genomföra flera olika analyser och modelleringar av cinnoberbaggen i Uppsala. Modellering innebär att ta fram olika fiktiva scenarion och hur de skulle kunna påverka livsmiljöerna för arten. Det ska ge svar på två olika sorters frågor:

  • Spridningsanalysen kartlägger var och hur cinnoberbaggen kan leva och röra sig mellan områden. 
  • Sårbarhetsanalysen kartlägger vilka stadsbyggnadsprojekt som kan riskera att påverka den lokala populationen av cinnoberbagge, och hur mycket skada de olika projekten riskerar att orsaka.

Spridningsanalys – största gruppen (populationen) centralt i staden

Spridningsanalysen för cinnoberbagge visar indelningen i lokala populationer. Den drar slutsatsen att i Uppsala kommun finns sju olika sammanhängande områden med möjliga livsmiljöer för cinnoberbagge, och att utbytet av individer emellan dessa områden troligtvis är litet.

Den största gruppen sammanhängande livsmiljöer finns kring centrala Uppsala. Där är också kvaliteten på livsmiljöerna högre än i de andra grupperna av livsmiljöer i andra delar av kommunen.

Sårbarhetsanalys – behov att höja kvalitén på kvarvarande livsmiljöer

Sårbarhetsanalysen visar att en planerad exploatering för utbyggnad av spårväg tillsammans med många detaljplaner skulle ge en negativ påverkan på mängden möjlig livsmiljö för cinnoberbagge kring Uppsala stad, som troligtvis även ger negativ påverkan på den lokala populationen.

För att simulera positiv förändring på livsmiljön i Uppsala modellerades förstärkningsåtgärder, där skötseln av lämpliga skogsområden anpassas för att skapa mer lövträd och mer död ved till förmån för cinnoberbaggen. Simuleringarna visar att exploatering av delar av livsmiljön och en förbättring av kvaliteten på kvarvarande livsmiljö teoretiskt sett skulle kunna leda till att populationen av cinnoberbagge kan växa i Uppsala jämfört med nuläget.

Stegvis utbyggnad teoretiskt möjlig

Callunas sårbarhetsanalys visar att en försiktig och stegvis exploatering av prioriterade exploateringsprojekt är teoretiskt möjlig utan negativ påverkan på den lokala populationen några år efter att förstärkningsåtgärder genomförts.

Viktigt att åtgärder ger effekt

Sårbarhetsanalysen bygger på antagandet att mängden lövträd och död ved av lövträd är avgörande för den kontinuerliga ekologiska funktionen för populationen av cinnoberbagge kring Uppsala stad, och att populationen påverkas negativt av minskande mängder och positivt av ökande mängder. Om förstärkningsåtgärder genomförs är det viktigt att förstärkningsområdena övervakas och att åtgärderna får en bekräftat positiv effekt.

Våra planer för att stärka cinnoberbaggens livsmiljöer

Genom att identifiera lämpliga platser på kommunal mark där vi kan göra förstärkningsåtgärder kan vi planera för en långsiktig gynnsam skötsel. Åtgärderna ska säkerställa att mängden tillgänglig livsmiljö för cinnoberbaggen inte minskar. Åtgärderna syftar till att på olika vis öka andelen lövträd. Vilka åtgärder som lämpar sig på respektive plats kommer att utredas vidare under hösten och våren, för att försäkra sig om att inte andra naturvärden eller friluftsvärden går förlorade.

Dispens utifrån artskyddsförordningen

I Uppsalas södra delar planeras både nya bebyggelseområden och kollektivtrafik inom en överskådlig framtid. Cinnoberbaggens skydd i artskyddsförordningen är mycket starkt och det är svårt att bedöma hur varje enskild plan för sig påverkar arten. Därför tar vi ett helhetsgrepp kring frågan och gör en samlad dispensansökan för ett större stadsutvecklingsområde.

Vad händer nu?

  • Kommunen skickar en dispensansökan till Länsstyrelsen under november
  • En plan för skydds- och förstärkningsåtgärder tas fram under hösten och våren

Mer information

Ta del av rapporterna om cinnoberbaggens population och livsmiljöer i Uppsala