Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Program

Program för krisberedskap och civilt försvar 2024-2027

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har undertecknat en överenskommelse om kommunernas krisberedskap (SKL 18/03101). Denna reglerar ersättning, uppgifter och därtill kopplat stöd för kommunernas arbete med krisberedskap. Överenskommelsen upprättades ursprungligen för perioden 2019–2022 men har förlängts och justerats för kommunernas krisberedskapsarbete under 2023.

Dokument

Program för krisberedskap och civilt försvar 2024-2027

PDF, 308 KB | Lyssna

Program för krisberedskap och civilt försvar innehåller kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap och civilt försvar under år 2024-2027.

Sammanfattning

Överenskommelsen utgår från Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), Förordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH) samt Kommunallag (2017:725).

I enlighet med överenskommelsen har kommunen upprättat Program för krisberedskap och civilt försvar. Programmet anger kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap och civilt försvar under perioden 2024-2027. Programmet innehåller följande delar:

  • övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap och civilt försvar under mandatperioden
  • vilken planering avseende krisberedskap och civilt försvar inom olika områden som kommunen ska ta fram eller uppdatera under mandatperioden
  • kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar
  • övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunens förvaltningar och bolag
  • kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys.

Lagrum

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022 (MSB och SKR). Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.