Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Revisorernas revisionsplan med riskanalys 2024

Kommunens förtroendevalda revisorer och valda lekmannarevisorer granskar årligen, i den omfattning som följer av god revisionssed, all verksamhet som bedrivs inom styrelsers och nämndernas verksamhetsområden. Uppdraget utgörs ytterst av att pröva ansvarstagandet och uttala sig om detta till fullmäktige inför deras beslut i ansvarsfrågan.

Sammanfattning

I enlighet med Kommunallagen prövar revisorerna om:

  • verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
  • räkenskaperna är rättvisande och
  • den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Som underlag för sitt arbete genomför revisorerna årligen en riskanalys. Med stöd av denna analys avgör revisorerna vad granskningsarbetet ska inriktas mot. Riskanalysen och prioriteringarna syftar även till att minimera revisorernas risk att göra felaktiga uttalanden i revisionsberättelsen. Riskanalysen ämnar också minimera revisionsrisken, alltså att revisorerna granskar det som är mindre väsentligt.
I revisionsplanen sammanfattar revisorerna sina överväganden och planering av arbetet varje år. Ytterligare prioriteringar och övervägande om behov av granskningar sker löpande under verksamhetsåret.

Som en del i revisorernas strävan om öppenhet och kommunikation kring revisonens roll och ansvar överlämnar revisorerna härmed revisionsplanen för 2024 till kommunfullmäktige för kännedom.