Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Avslutad dialog

Tyck till om Vattentjänstplan 2024

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna.

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Ett förslag till Vattentjänstplan 2024 är ute på samråd för särskilt berörda och granskning för allmänheten under perioden 25 augusti–22 september 2023. Planen visar i vilka områden allmänt vatten och avlopp behöver byggas ut inom de närmaste tio åren, enligt kommunens bedömning. Vattentjänstplanen ska också beskriva vilka åtgärder som behöver göras för att de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna ska fungera vid skyfall. Ett syfte med vattentjänstplanen är att boende i områden som berörs, beslutsfattare och myndigheter ska få information i tidigt skede om kommunens planering av utveckling av VA-verksamhetsområdet i olika delar av kommunen. Uppsala kommun och det kommunala bolaget Uppsala vatten och avfall AB har tillsammans arbetat fram förslaget till Vattentjänstplan 2024 enligt Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412).

Beskrivning

Lämna dina synpunkter på förslaget till Vattentjänstplan 2024 senast 22 september 2023. Du måste skicka in dina synpunkter skriftligt.

Planen visar i vilka områden kommunen bedömer att allmänt vatten och avlopp (kommunens VA-verksamhetsområde) kommer behöva byggas ut inom de närmsta tio åren. Bedömningen görs utifrån miljö- och/eller hälsoskäl i respektive område.

Vattentjänstplanen ska också redogöra för vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna ska fungera vid skyfall.

Ett grundläggande syfte med vattentjänstplanen är att boende i områden som berörs, beslutsfattare och myndigheter ska få information i tidigt skede om kommunens planering i tidigt skede gällande utveckling av VA-verksamhetsområdet i olika delar av kommunen. 

Bakgrund 

Uppsala kommun och det kommunala VA-bolaget Uppsala vatten och avfall AB har tillsammans arbetat fram ett förslag till Vattentjänstplan 2024 enligt Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). De lagändringar som trädde i kraft 1 januari 2023 anger att varje kommun ska ha en aktuell vattentjänstplan med långsiktig planering av hur behovet och utbyggnaden av allmänna tjänster för vatten och avlopp ska tillgodoses (6§ a-d). Planen ska även innehålla kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna ska fungera vid ökad belastning orsakad av skyfall.   

Samrådshandlingar

Här kan du ladda ned samrådshandlingarna.

Vattentjänstplan 2024, med bilagor (PDF, 16 MB)

Handlingsplan för Vattentjänstplan 2024 (PDF, 161 KB)

Utskrivna versioner av förslag till Vattentjänstplan 2024, inklusive bilagor och kartor, samt Handlingsplan för Vattentjänstplan 2024, finns på följande platser: 

  • Uppsalarummet, Stadshusgatan 2, Uppsala
  • Stadsbiblioteket, Svartbäcksgatan 17, Uppsala 

Frågor och svar om förslag till Vattentjänstplan 2024

Du hittar frågor och svar om förslaget till Vattentjänstplan 2024 på nedan länk.

Frågor och svar om förslag till Vattentjänstplan 2024 

Karta över Vattentjänstplanens områden

I kartan som du hittar på länken längre ned på denna sida visas:

  • det befintliga VA-verksamhetsområdet (rött) som har tillgång till allmänna vattentjänster idag
  • den kategorisering av områden som föreslås i Vattentjänstplan 2024.

I kartan kan du zooma in och se vilken kategorisering just ditt område omfattas av - läs om de olika kategorierna nedan:  

  • VA-utbyggnadsområden (blå) är områden med befintlig bebyggelse som har ett konstaterat behov av allmänt VA och möjligheterna att ansluta till kommunalt VA är goda. 
  • I VA-utvecklingsområden (grön) planeras för en förtätning eller utökning av ett område som innebär att det uppstår ett behov av allmänna vattentjänster som behövs med hänsyn till människors hälsa eller miljön. Eftersom planerna på utveckling i flertalet områden fortfarande är i tidigt skede behöver behovet av allmänna vattentjänster revideras efter att detaljplanen vunnit laga kraft. 
  • I VA-utredningsområden (lila) bedöms det finnas ett behov av en förändrad VA-lösning, men det är inte är klargjort hur det ska lösas på bästa sätt. Utredningar för att fastställa behov och lösning behöver därför tas fram.  
  • VA-bevakningsområden (gul) omfattas inte av planer för tillkommande bebyggelse och har en VA-försörjning som fungerar tillfredsställande utifrån den information kommunen har. Vattentjänstplanen visar att det inte planeras för någon VA-utbyggnad inom dessa områden. Vid en eventuell framtida bebyggelseutveckling behöver bedömningen ses över. 

Se karta med Vattentjänstplanens områden

Öppet möte  

Vi bjuder in till ett öppet möte där du kan ställa frågor om förslaget till Vattentjänstplan 2024 under samrådstiden.

Datum: Torsdag 14 september 
Tid: 9–13 och 14–18
Plats: Uppsalarummet, Stadshusgatan 2, Uppsala.

Välkommen!

Nästa steg

Efter samrådsperiodens slut arbetar Uppsala kommun fram en så kallad samrådsredogörelse. Där sammanställs hur samrådet har bedrivits, vilka synpunkter som har kommit in och hur dessa har omhändertagits i det reviderade förslaget. I samrådsredogörelsen redovisas också var yttranden, minnesanteckningar och protokoll från samrådet finns i sin helhet. Därefter går det reviderade förslaget till omröstning och beslut i Uppsalas kommunfullmäktige.