Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Avslutad dialog

Tyck till om detaljplan för Valsätra 1:9 och 1:4 södra delen - samråd

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna.

Resultatet kommer att presenteras på detaljplanens webbsida

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 15 september–27 oktober. Byggaktören begär planbesked för att i planläggning pröva möjligheten att kunna uppföra bostäder inom fastigheten Valsätra 1:4, vilken inte är planlagd.

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra cirka 50 bostäder i form av småhus. Detaljplanen syftar även till att skydda värdefulla naturområden samt eventuella fornlämningar genom att säkerställa att befintlig naturmark bevaras.

Detaljplanen innebär att fastigheten Valsätra 1:9 samt del av Valsätra 1:4 bebyggs med cirka 50 bostäder i form av radhus, kedjehus och friliggande villor. Området ligger i anslutning till befintliga småhus och smälter därför in bra i området. Inom planområdet planeras även för en lekplats. Området ligger i anslutning till värdefulla naturområden där ett större område öster om planerade bostäder planläggs som naturmark i syfte att skydda denna från exploatering. En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram.

Ta del av alla handlingar.

Samrådsmöte

Välkommen att delta i samrådsmöte.

Datum: Måndag 25 september 2023.
Tid: 16–19.
Plats: Valsätraskolans matsal.