Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Granskning av alkoholtillsyn

PwC har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens alkoholtillsyn. Granskningen syfte är att bedöma om Miljö- och hälsoskyddsnämnden har säkerställt en ändamålsenlig styrning, kontroll och uppföljning av tillsynsverksamheten över serveringstillstånd och försäljning av alkohol inom Uppsala kommun. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2023.

Sammanfattning

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att nämnden i allt väsentligt säkerställer en ändamålsenlig styrning, kontroll och uppföljning över serveringstillstånd och försäljning av alkohol inom Uppsala kommun. Revisorerna ser att det finns en ökad risk för otillåten påverkan varför det är viktigt att nämnden särskilt beaktar detta i sin riskbedömning av verksamheten.

Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi miljö- och hälsoskyddsnämnden att vidta följande åtgärder:

 • De två centrala rutinerna inom tillståndsenheten bör datummärkas utifrån
  att det bör framgå datum för upprättande och senaste revidering.
  Viss text har också behov av att uppdateras.
 • Vi rekommenderar nämnden att säkerställa att riskerna vid fakturering
  av avgifter minskas, främst genom minskad manuell handpåläggning
  vid fakturering. Översyn av taxemodellen pågår.
 • De granskade fakturorna har vissa brister utifrån grundläggande faktureringsprinciper
  avseende att det ska framgå vad som faktureras. Det saknas
  idag information på fakturan om exempelvis en tilläggsavgift är fakturerad
  eller ej och till vilket belopp. Vi rekommenderar därför nämnden
  att öka transparensen på fakturan om vad fakturabeloppet avser - exempelvis
  att ange belopp per alkoholkategori och specificera tilläggsbelopp.
 • Genomföra årliga kontroller av handläggningstider för att på ett systematiskt
  sätt följa att handläggningstiderna följer beslutad rutin.