Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Information

Beslut och skötselplan för naturreservatet Gamla Uppsala åskullar

Uppsala kommun har beslutat om att bilda naturreservatet Gamla Uppsala åskullar, med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808).

Sammanfattning

Området kring Gamla Uppsala åskullar är mycket välbesökt och hela området utnyttjas för olika typer av friluftsliv, rekreation, natur- och kulturupplevelser. Området är det största sammanhängande grönområdet i den norra delen av Uppsala stad och har därför mycket stor betydelse för både rekreation, naturupplevelser och för skolor- och förskolors möjlighet att nå naturen.

Området i behov av ett varaktigt skydd

Med områdets höga natur- och friluftsvärden samt kulturvärden finns det ett tydligt behov av ett varaktigt skydd med fokus på tillgänglighet, folkhälsa, natur- och kulturvärden samt naturpedagogik. Naturreservat bedöms vara det mest lämpliga instrumentet för att långsiktigt skydda området från ändrad mark- och vattenanvändning och säkerställa den skötsel som behövs för att bevara men också att utveckla områdets värden.

Syftet med naturreservatet

Syftet med naturreservatet är att för framtiden säkerställa ett större sammanhängande tätortsnära friluftsområde i norra delen av Uppsala, att bevara och utveckla livsmiljöer för biologisk mångfald och för skyddsvärda arter samt tillgängliggöra de kulturmiljöer som finns i området.

Naturreservatets värden för friluftslivet ska upprätthållas och utvecklas så att upplevelsevärdena stärks. Besökare ska kunna bedriva olika typer av friluftslivsaktiviteter och pedagogisk verksamhet i värdefull natur och uppleva naturmiljöer, biologisk mångfald, kulturmiljövärden och estetiska värden.

Ta del av handlingar från kommunfullmäktiges sammanträde 11 december 2023.