Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Resultat av dialog

Tyck till om Uppsalas nya avfallsplan

Dialogen är avslutad.

Här nedan kan du ta del av resultatet.

Resultat i korthet

Synpunkter som har lett till ändringar

De förändringar av förslaget till avfallsplan som inkomna synpunkter har lett till sammanfattas enligt nedan:

  1. Antalet åtgärder har minskats genom att åtgärder har strukits eller slagits ihop för att minska detaljeringsgraden. Åtgärder som kan anses ingå i nämnders och bolags grunduppdrag har strukits och åtgärder som innebär grund för beräkning av indikatorer har strukits.
  2. Omformulering av åtgärder till att bli mer aktiverande eller mer inkluderande.
  3. Omfördelat ansvar för vissa åtgärder.
  4. Kompletterat program och bilagor med information som efterfrågats. 

Läs mer i samrådsredogörelsen

Läs Avfallsplan – program för ett cirkulärt Uppsala utan avfall 

Läs Handlingsplan för Avfallsplan

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Avfallsplanen är ute på granskning under perioden 15 mars-1 maj. Syftet med avfallsplanen är att minska avfallsmängderna, öka återanvändningen och materialåtervinningen samt minska avfallets miljö- och klimatpåverkan och att det ska vara lätt att göra rätt.

Beskrivning

Uppsala kommuns avfallsplan är ett viktigt verktyg för att utveckla avfallshanteringen och skapa cirkulära resursflöden. I avfallsplanen fastställs mål och åtgärder för hur vi ska minska avfallsmängderna, öka återanvändningen och materialåtervinningen och minska avfallets miljö- och klimatpåverkan.

Tyck till om Uppsalas avfallsplan

Avfallsplanen är ett tydligt ramverk för det gemensamma arbetet med avfallsfrågor i Uppsala. Den skapar förutsättningar för samarbete kring avfallsfrågor, och ökar kunskap och engagemang för resursanvändning i en cirkulär ekonomi. Vad tycker du om Uppsalas föreslagna avfallsplan? Lämna din synpunkt via länken, e-post eller adressen ovan. 

Avfallsplanen består av ett program med bilagor som bland annat behandlar nuläge, framtida avfallsmängder, miljöbedömning, samt en handlingsplan.

Dokumenten kan innehålla tabeller som inte är fullt webbtillgänglighetsanpassade. Om du behöver ta del av innehållet på annat sätt, hör av dig till kommunledningskontoret@uppsala.se. Märk med diarienumret (KSN-2022-00528).

En avfallsplan för ett cirkulärt Uppsala

I ett cirkulärt samhälle används allt man tillverkat så länge det går, och när sakerna en dag är förbrukade återanvänds och materialåtervinns så mycket som möjligt om och om igen. Det betyder att produkter från början behöver designas för att tillverkas av återvunna material och för att kunna lagas och till slut materialåtervinnas, och att samhället uppmuntrar till en livsstil som leder till mindre konsumtion av nyproducerat material.

I Sverige har varje kommun ansvar för insamling och behandling av kommuninvånarnas avfall, det vill säga det som hushållen slänger i soppåsen och matavfallspåsen, det grovavfall som hushållen lämnar till återvinningscentralerna och för hanteringen av farligt avfall och returpapper. Kommunen har ansvar för att ta fram en avfallsplan som beskriver kommunens mål och åtgärder inom avfallsområdet.

En avfallsplan som bidrar till de globala målen

Uppsala kommun ska vara ledande i miljö- och klimatomställningen där FN:s Agenda 2030 och de svenska miljökvalitetsmålen visar vägen för en hållbar och klimatsmart kommun. Ett av inriktningsmålen i Uppsala kommuns mål och budget är att Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande. Målet fokuserar på en positiv samhällsutveckling som tar hänsyn till miljö och klimat. Avfallsplanen bidrar till målet genom att sätta fokus på att minska avfallsmängderna, eftersom det är det mest kraftfulla sättet att minska avfallets miljö- och klimatpåverkan.

En avfallsplan med människan i centrum

Avfallsplanen är sprungen ur ett brett samarbete mellan kommunens förvaltningar och bolag, kommuninvånarna, föreningslivet och det lokala näringslivet. Tillsammans tittar vi på hur vi vill att Uppsalas avfallshanteringen ska se ut i framtiden. Hur kan vi uppmuntra till en mer hållbar livsstil som genererar mindre avfall? Hur kan vi öka materialåtervinningen? Hur påverkar samhälls- och teknikförändringar avfallshanteringen? 

Syftet med avfallsplanen är att minska avfallsmängderna, öka återanvändningen och materialåtervinningen samt minska avfallets miljö- och klimatpåverkan. Därför innehåller den både fysiska åtgärder som påverkar avfallshanteringen men också åtgärder som leder till beteendeförändringar. Avfallsplanen har satt människan i centrum och syftar till att det ska vara lätt att göra rätt och svårt att göra fel. 

Läs mer om avfallsplanen på Uppsala Vatten.