Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Program

Avfallsplan – program för ett cirkulärt Uppsala utan avfall

Kommunens avfallsplan handlar om att öka återanvändningen, minska mängden felsorterat avfall och göra medborgarna mer delaktiga i avfallshanteringen. En god arbetsmiljö för dem som hanterar avfallet är också en viktig del i planen.

Sammanfattning

Syftet med detta styrdokument är att beskriva avfallshanteringen inom Uppsala kommun och tydliggöra kommunens ambitioner på avfallsområdet. Avfallsplanen ska underlätta för kommunen att uppnå nationella miljökvalitetsmål, den ska ge ansvariga och allmänheten en helhetsbild över avfallshanteringen och visa på möjligheterna att påverka den.

Mål och åtgärder i avfallsplanen

Målen i avfallsplanen är indelade i två målområden. Målområdena har valts därför att de fångar in de olika inriktningar som avfallsplanen omfattar under två tydliga områden. De två målområdena innehåller i sin tur ett antal effektmål som beskriver vad Uppsala kommun vill uppnå.

Målområde 1: Från avfall till resurs

Målområdet samlar materialåtervinning, återanvändning och farligt avfall under samma rubrik. Målens ambitionsnivå anger den nivå som minst ska uppnås för att målen anses uppfyllda.

Effektmål:

  • Materialåtervinningen ska öka.
  • Återanvändningen ska öka.
  • Mängden felsorterat farligt avfall ska minska.
  • Negativ miljöpåverkan från nedlagda deponier ska minska.
     

Målområde 2: Avfallshantering med människan i fokus

Målområdet samlar avfallsminimering, nedskräpning, arbetsmiljö och service under samma rubrik. Målens ambitionsnivå anger den nivå som minst ska uppnås för att målen anses uppfyllda.

Effektmål:

  • Medborgarna bidrar till ett hållbart samhälle
  • Arbetsmiljön för dem som hanterar avfall ska vara god
  • God service

Läs Handlingsplan för Avfallsplan

Notering om avfallsplanen

Dokumentet kan innehålla tabeller som inte är fullt webbtillgänglighetsanpassade. Om du behöver ta del av innehållet på annat sätt, hör av dig till kommunledningskontoret@uppsala.se