Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Delårsbokslut för Uppsala kommunkoncern per augusti 2021

Det ekonomiska resultatet för Uppsala kommunkoncern för perioden januari till augusti är 1 460 (1 430) miljoner kronor, 1 172 (758) miljoner kronor för verksamhet i förvaltning och 283 (655) miljoner kronor för Uppsala Stadshuskoncernen. För verksamhetsåret 2021 prognostiseras ett resultat före skatt om 1 146 (1 589) miljoner kronor för kommunkoncernen. När jämförelsestörande poster exkluderas beräknas det prognostiserade resultatet före skatt för kommunkoncernen uppgå till 925 (906) miljoner kronor. Siffror inom parentes är 2020 års uppgifter.

Sammanfattning

Mål och budget 2021–2023 har sammanlagt nio inriktningsmål och 21 uppdrag. Till inriktningsmål 9 finns två gemensamma nämnd-/bolagsmål. De följs upp i delårsuppföljningen men ingår inte i statistiken som redovisas nedan. Därutöver finns det 14 uppdrag från tidigare Mål och budget och 25 uppdrag som fullmäktige eller kommunstyrelsen lämnat till nämnder och bolagsstyrelser vid sidan av Mål och budget.

I delårsuppföljningen har fokus varit på kommunfullmäktiges uppdrag med
statusrapportering och bedömning av måluppfyllnad. Bedömningen av
måluppfyllnaden i delårsuppföljning augusti baseras på nämndernas och bolagens rapportering på uppdragen och bedömning av måluppfyllnad.

Perioden januari till augusti har till stor del präglats av den pågående pandemin med anledning av covid-19. Kommunens krisledningsnämnd aktiverades i mars 2020 för att kunna fatta snabba beslut och samordna kommunkoncernens verksamheter. Många delar av kommunkoncernen har gjort omprioriteringar inom löpande verksamhet och bland uppdragen från kommunfullmäktige. Nya arbetssätt och mötesformer har använts för att säkra verksamheternas arbete och digitaliseringsarbetet har fått en stark skjuts framåt. Uppdragen bedöms i stort kunna genomföras, om än ett antal med viss störning eller försening.