Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Granskningsrapport lekmannarevision 2019 Uppsala Konsert & Kongress

Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt prövar om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Sammanfattning

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och prövning.

Under året har revisorerna genomfört en grundläggande granskning. Granskningen har avsett bolagets interna kontroll och rutiner för uppföljning av ekonomi och verksamhet. Även bolagets mål och riktlinjer samt rutiner för handlingar och protokoll har granskats.

Vidare har en separat granskning i form av uppföljning av en tidigare genomförd granskning avseende bolagsstyrningen genomförts.
Även en fråga har ställts till bolaget vad gäller dess rutiner och processer kring bisysslor.

Auktoriserad revisor från PwC har genomfört en utredning vad gäller beslut och processer med mera i samband med att VD i bolaget slutade under 2019. Av den auktoriserade revisorns revisionsberättelse framgår att den tidigare ordföranden med anledning av detta inte beviljas ansvarsfrihet då det inte kan uteslutas att denne vållat bolaget ekonomisk skada. Vi gör ingen annan bedömning än den auktoriserade revisorn.