Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Granskningsrapport över delårsrapporten per 31 augusti 2018

Kommunens revisorer har lämnat sitt uttalande över kommunens delårsrapport till kommunfullmäktige. Som stöd för uttalandet har revisorerna gett KPMG i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2018.

Sammanfattning

Revisorerna gör bedömningen att utfallet i delårsrapporten är förenligt med fastställda finansiella mål.

Revisorerna ser med oro på både utvecklingen av verksamhetens nettokostnader i jämförelse med ökningen av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning och den växande låneskulden. Vi uppmanar kommunstyrelsen att återkomma till kommunfullmäktige med de åtgärder som behövs för att uppnå balans mellan ökning av intäkter och kostnader.

Vad gäller övriga indikatorer för de nio inriktningsmålen har de flesta ännu inte mätts för 2018. Vår sammanfattande bedömning är dock att resultatet i delårsrapporten är förenligt med av fullmäktige fastställda verksamhetsmål. Vi baserar den bedömningen på att beslutade uppdrag uppges i stort genomföras enligt plan och på de uppmätta indikatorer som finns för 2018.

Redovisningen av exploateringsprojekt och infrastruktur följer fortfarande inte den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. Kvarstående felaktigheter i redovisningen bedöms omfatta stora belopp med väsentlig betydelse för både resultat- och balansräkningar. Revisionen förutsätter att detta utrednings- och rättningsarbete ska vara avslutat i och med bokslutsarbetet för innevarande år.