Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Handlingsplan

Handlingsplan för arbetet med cykeltrafik

Denna handlingsplan lägger grunden för det fortsatta arbetet med att öka andelen cykelresor i Uppsala kommun. De insatser och åtgärder som föreslås i handlingsplanen ska användas inom såväl kommunens strategiska som detaljerade planering vid byggnation, drift och underhåll samt arbete med mobilitetsfrågor.

Sammanfattning

Handlingsplanen är ett viktigt verktyg för att nå Uppsala kommuns högt ställda mål i skapandet av en hållbar framtid. En målsättning är att andelen cyklister i Uppsala ska öka, vilket ligger i linje med kommunens ambitioner om en långsiktigt hållbar utveckling enligt Översiktsplan 2016. En stor del av alla resor som görs är kortare än fem kilometer och i tätorten finns många målpunkter samlade inom ett förhållandevis litet område. Möjligheterna att ytterligare öka andelen cykelresor i såväl kommunen som i Uppsala tätort är goda. I denna handlingsplan fastslås att arbetet med cykelåtgärder ska bedrivas inom fyra insatsområden vilka är baserade på Cykelpolicy för Uppsala kommun samt Riktlinjer för arbetet med cykeltrafik i Uppsala kommun.

Handlingsplanen ligger till grund för prioriteringar i årlig verksamhetsplanering där avvägning mot andra mål och uppdrag behöver balanseras mot målsättningar i denna plan.

Insatsområdena är:

 1. Trygghet och säkerhet
  Det ska vara tryggt och säkert att cykla i Uppsala. För cyklister finns flera faktorer som påverkar upplevd och reell trygghet och säkerhet, bland annat den omgivande motortrafikens hastigheter, brister i samspel mellan trafikanter, regelefterlevnad i trafiken, dålig sikt, med mera. Åtgärder ska inriktas på att skapa en trafikmiljö där oskyddade trafikanters säkerhet och trygghet är högt prioriterade. Drift- och underhållsåtgärder har en god förebyggande effekt på singelolyckor.
 2. Framkomlighet
  Tillgängligheten och framkomligheten för cyklister ska vara god och målpunkter ska knytas samman med ett sammanhängande cykelnät. Vid planering ska hänsyn alltid tas till restid för cykel jämfört med andra färdmedel.
 3. Cykelkultur
  En god cykelkultur skapas tillsammans i dialog med medborgare. Cykelkultur handlar dels om att få fler att cykla dels om att fler ska cykla rätt. God cykelkultur skapas bland annat genom att fysiska satsningar kombineras med andra mobilitetsåtgärder. Mobility management, dvs. beteende- eller attitydpåverkansåtgärder, kan till exempel innebära olika typer av insatser som uppmuntrar till ökad cykling. Mobility management ska utgöra en integrerad del av arbetet med cykeltrafik. God cykelkultur innebär även ett bra samspel i trafiken mellan cyklister och övriga trafikanter.
 4. Bekvämlighet och tillgänglighet
  Det ska vara bekvämt och upplevas som attraktivt att cykla i Uppsala. Vägstandarden för cykling möjliggör cykling året om. Alla delar av cykelresan ska beaktas – från information och vägvisning till drift och underhåll av vägbanan samt parkeringsmöjligheter. Hela resan ska fungera och även gå att kombinera med kollektivtrafik.