Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Granskningsrapport av kommunens årsbokslut och årsredovisning 2015

Resultatet för 2015 uppgår till 56 mkr för kommunen och -39 mkr för kommunkoncernen. Soliditeten i kommunkoncernen uppgår till 29 procent (exklusive ansvarsförbindelsen för pensioner intjänade före 1998).

Sammanfattning

Granskningen besvarar följande revisionsfrågor:

  • Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen? 
  • Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet med balanskravets regler?
  • Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning?
  • Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses följsamhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed.