Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Program

Överenskommelsen mellan kommun och föreningsliv

Uppsala kommun har tillsammans med stadens föreningsliv kommit överens om ett antal principer och åtaganden för Uppsalas gemensamma samhällsutveckling.

Sammanfattning

Enligt Överenskommelsen ska innehållet revideras vart femte år. Arbetet med revideringen påbörjades under våren 2017 i samband med den årliga dialogkonferensen. Kommunfullmäktige beslutade den 28 maj 2018 att anta den nya överenskommelsen.

Överenskommelsen vänder sig till Uppsala kommun, ideella föreningar, sociala företag, trossamfund, stiftelser, ekonomiska föreningar samt andra ideellt engagerade som finns i Uppsala.

Åtaganden för en god samverkan

Kommunen åtar sig att

 1. sprida kunskap om överenskommelsen. Dels till sin egen organisation, (vilket inkluderar kommunalt finansierad, reglerad eller ägd verksamhet) och till samverkansparter
 2. det genom en funktion ska vara lätt att komma i kontakt med kommunen, få information och ansöka om föreningsbidrag
 3. utveckla former för samverkan mellan kommunens nämnder och föreningslivet samt att en gång per år bjuda in till en kommunövergripande dialogkonferens, där avstämning sker av överenskommelsen och andra utvecklingsfrågor 
 4. styrdokument utformas i samråd med berörda föreningar
 5. föra en dialog med berörda föreningar när investeringar som direkt påverkar föreningslivet och dess intressen görs
 6. inte ta över verksamhet som föreningar driver utan föregående dialog med berörda parter
 7. aktivt underlätta utveckling och stimulera tillväxten av sociala företag
 8. upphandlingar genomförs på ett sätt som möjliggör för föreningslivet att delta
 9. medverka till att skapa arenor för samverkan och kompetensutbyte för föreningslivet
 10. i samverkan med föreningslivet utreda möjligheten att inrätta en mikrofond utifrån nationella exempel och erfarenheter
 11. stötta de föreningar som tar ett övergripande ansvar för sin bygds utveckling
 12. verka för ökat nyttjande av kommunens lokaler för föreningslivet.

Föreningslivet åtar sig att

 1. delta på dialogmöten
 2. bidra med kompetens och erfarenhet till en utveckling av de mötesplatser och andra stödfunktioner som finns
 3. föra en löpande dialog med kommunen om kommunens åtaganden och ansvar
 4. bjuda in kommunen till föreläsningar, utbildningar och seminarier när så är aktuellt samt tillvarata kommunens kompetens i sina utbildningar
 5. utveckla samarbetsformer mellan kommunens nämnder och föreningslivet. Exempelvis dialogmöten och forum för information
 6. sprida kunskap om överenskommelsen i sina föreningar
 7. hitta former för att följa upp och levandegöra överenskommelsen från föreningslivets sida 
 8. tillhandahålla relevant information om sin förening för att öka tillgängligheten
 9. delta i relevanta arbetsgrupper som upprättas.

Handlingsplan

Se handlingsplanen för överenskommelsen mellan kommun och föreningsliv.