Här kan du se utskottets sammanträden.

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Äldrenämndens individutskott är ett utskott under äldrenämnden. Utskottet ansvarar enligt delegation för frågor om ledsagning i samband med resor utanför norden. De ansvarar också för beslut i individärenden inom nämndens befogenhet som inte delegerats till annan delegat och som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Kontakta utskottet
Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Postadress:
Uppsala kommun
Äldreförvaltningen
753 75 Uppsala