Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Ny lag tydliggör kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete

Den 1 juli trädde en ny lag i kraft som ger kommunerna ett tydligt ansvar för att det samlade brottsförebyggande arbetet ska bedrivas effektivt och kunskapsbaserat. Uppsala kommun är väl förberedd och välkomnar den nya lagen.

Stadshuset i Uppsala

Att arbeta kunskapsbaserat är inte något nytt för Uppsala kommun. Kommunen arbetar enligt lagens intentioner sedan tidigare och tillsammans med andra aktörer för att förebygga och motverka brottslighet. Den nya lagen tydliggör och säkerställer nu att alla kommuner tar ansvar och arbetar med dessa frågor. Lagen innebär även en möjlighet att höja kunskap, medvetenhet och samordning mellan kommunen och andra aktörer i Uppsala för ökad trygghet och säkerhet.

— Vi i Uppsala kommun står väl rustade att möta lagens samtliga bestämmelser. Sedan flera år arbetar vi kunskapsbaserat tillsammans med polisen och andra aktörer utifrån veckovisa lägesbilder samt tertial- och årsanalyser, säger Anders Fridborg, säkerhetschef på Uppsala kommun.

Brottsförebyggande arbete sker brett inom kommunen

Uppsala kommun arbetar systematiskt och kunskapsbaserat för att förebygga brott. Sedan 2021 har kommunen ett program för trygghet, säkerhet och brottsförebyggande arbete. Varje nämnd och verksamhet samt kommunala bolag utgår från programmet i sin verksamhetsplanering och affärsplaner.

Arbetet enligt metoden Effektiv samordning för trygghet, EST, skapar möjlighet att arbeta systematiskt och brottsförebyggande på kort och lång sikt. Varje vecka tas lägesbilder fram tillsammans med polisen utifrån inrapporterade händelser. Genom ett utvecklat lägesbildsarbete kan otrygga och brottsutsatta platser identifieras och rätt åtgärder, som utgår från orsakerna till problemen, kan sättas in.

Det brottsförebyggande arbetet i kommunen innefattar många olika typer av åtgärder, såväl inom egna verksamheter som på allmän plats. För ökad effektivitet och kvalité kommer samverkansformer utvecklas och fler aktörer knytas till arbetet, för att ytterligare stärka förmågan att arbeta kunskapsbaserat. Bland annat kommer en ny samverkansöverenskommelse med polisen att antas under 2023 och det pågår ett arbete med att stärka kommunens insatser för att förebygga välfärdsbrott mot kommunen. En bred involvering i arbetet från andra aktörer stärker kommunens förmåga att arbeta med olika typer brottstyper, utsatta grupper, verksamhetsområden och i olika geografiska områden.

Den nya lagen Kommuner mot brott

Enligt lagen Kommuner mot brott (2023:196) ska kommunerna ta fram en lägesbild, en åtgärdsplan utifrån den identifierade lägesbilden och kartläggning av brottsligheten. Lagen lyfter även vikten av organisatoriska förutsättningar med anpassade organisationsstrukturer och roller för arbetet med ekonomisk brottslighet. Kommunens får även ett samordningsansvar för det brottsförebyggande arbetet, för att tillsammans med andra aktörer som polis förebygga brott.

Lär mer om lagstiftningen på regeringens hemsida: Kommuner mot brott - Regeringen.se