Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. Rösta i valet till Europaparlamentet

  Söndag 9 juni är det val till Europaparlamentet, även kallat EU-valet. Då röstar du som är medborgare i EU:s medlemsländer om vilka som ska representera dig i parlamentet de kommande fem åren. 

  Du kan rösta

  • på själva valdagen 9 juni 2024
  • i förtid 22 maj–9 juni 2024
  • genom bud och ambulerande röstmottagare
  • från utlandet.

  Rösträtt i EU-valet

  Du har rösträtt i valet till Europaparlamentet om du är 18 år senast på valdagen.

  Du ska också vara något av följande:

  • svensk medborgare och folkbokförd i Sverige nu eller tidigare
  • medborgare i något av EU:s medlemsländer, folkbokförd i Sverige och anmäld till röstlängden senast 10 maj 2024.

  Du som är medborgare i ett EU-land och folkbokförd i Sverige kan anmäla eller avanmäla dig till den svenska röstlängden senast 30 dagar före valdagen. I början av 2024 kommer Valmyndigheten att skicka ett brev till alla EU-medborgare folkbokförda i Sverige om anmälan till, eller utträde från, den svenska röstlängden. Brevet innehåller en blankett som du skickar in till Länsstyrelsen där du bor.

  Läs om vilka som får rösta i valet till Europaparlamentet på valmyndighetens webbplats

 2. Rösta i Uppsala kommuns folkomröstning

  Det är en folkomröstning i Uppsala kommun samtidigt som valet till Europaparlamentet 9 juni. Då får du som bor i Uppsala rösta om den här frågan:

  Ska Uppsala kommun i översiktsplanen lätta på bebyggelseutvecklingen i Uppsala stad genom att planera för fler bostäder i tätorterna längs tågspåren Ostkustbanan (Storvreta, Vattholma och Skyttorp) och Dalabanan (Vänge och Järlåsa)?

  Du kan rösta ja, nej eller lämna en blank röstsedel.

  Det kommer mer information här på uppsala.se inför folkomröstningen om vad de olika svarsalternativen innebär.

  Rösträtt i folkomröstningen

  Du har rösträtt i folkomröstningen om du är 18 år senast på valdagen och folkbokförd i Uppsala kommun senast 10 maj 2024. Du måste också vara något av följande:

  • svensk medborgare
  • medborgare i något av EU:s medlemsländer
  • medborgare i Island eller Norge
  • medborgare i annat land än EU:s medlemsländer, Island eller Norge och folkbokförd i Sverige minst tre år i följd dagen före valdagen. 

  En folkomröstning är rådgivande

  En folkomröstning är alltid rådgivande. Det betyder att resultatet blir ett underlag till de förtroendevaldas kommande beslut i ämnet som frågan handlar om.

  Resultatet tas med i kommunens arbete med frågor inom samma ämne, till exempel i vårt pågående arbete med att ta fram en ny översiktsplan till 2028. Det är kommunfullmäktige som slutligen fattar beslut.

 3. Röstkortet informerar om vallokal och rösträtt

  Du som har rösträtt får ett röstkort i din brevlåda några veckor före valet. På röstkortet finns information om vilken lokal du kan rösta i på valdagen 9 juni. Där står också om du har rösträtt i både valet till Europaparlamentet och i folkomröstningen eller bara i folkomröstningen.

 4. Olika sätt att rösta

  Du kan rösta på flera sätt. Det vanligaste är att rösta på valdagen eller att förtidsrösta. På valmyndighetens webbplats hittar du information om att rösta på olika sätt. 

  Rösta i lokal

  Vallokalerna har öppet 08.00–21.00 på valdagen 9 juni 2024.

  Läs mer om att rösta på valdagen

  Förtidsröstningen pågår 22 maj 22 maj–9 juni 2024. Öppettider för förtidsröstningslokalerna kommer närmare valet. Du kan inte förtidsrösta i folkomröstningen i annan kommun än Uppsala kommun.

  Läs mer om att förtidsrösta

  Du som röstar i en lokal antingen på valdagen eller under förtidsröstningen kan få hjälp om du behöver det.

  Läs mer om hjälp vid röstning i lokal

  För dig som inte kan ta dig till en vallokal

  Läs mer om att rösta med bud

  Läs mer om att rösta med ambulerande röstmottagare

  Rösta från utlandet

  Du som är utomlands under valperioden kan rösta i valet till Europaparlamentet på två olika sätt.

  Läs mer om att rösta från utlandet

  Läs mer om hur du beställer material för brevröstning

  Du kan inte rösta i folkomröstningen från utlandet, varken via brev eller på en ambassad eller konsulat. Du kan inte förtidsrösta i folkomröstningen i annan kommun än Uppsala kommun. För övrigt röstar du på samma sätt som i valet till Europaparlamentet.

 5. Vad gör Europaparlamentet?

  Europaparlamentet är ett viktigt forum för politisk debatt och beslutsfattande på unionsnivå. Europaparlamentets ledamöter väljs direkt av väljare i alla medlemsländer och deras uppgift är att företräda folkets intressen när EU stiftar sina lagar och se till att andra EU-institutioner fungerar demokratiskt.

  Fattar beslut om nya EU-lagar

  I Europaparlamentet sitter 705 folkvalda ledamöter. 21 av dem är valda i Sverige. Ett av de viktigaste uppdragen är att fatta beslut om EU-kommissionens förslag till nya EU-lagar, tillsammans med ministerrådet. Rådet består av ministrar från EU-ländernas regeringar. Ministerrådet och Europaparlamentet beslutar också tillsammans om EU:s budget.

  EU-lagar styr bland annat Sveriges arbete inom

  • miljö
  • energi
  • transporter
  • konsumentskydd, till exempel med hänsyn till livsmedels- och produktsäkerhet

  Beslut i Europaparlamentet påverkar Uppsala kommun

  Beslut som fattas i Europaparlamentet påverkar Sveriges kommuners arbete, till exempel arbetet kring luftkvalitet. Europaparlamentet har beslutat att minska förorenande ämnen i luften och vattendrag för att främja EU-medborgarnas livskvalitet och naturens återhämtning.

  Sveriges kommuner har ett stort ansvar att upprätthålla de gränsvärden som EU beslutat. För att bevaka utvecklingen av luftkvaliteten i Uppsala genomför Uppsala kommun bland annat kontinuerliga mätningar längs Kungsgatan och vid Dragarbrunnstorg och har tagit fram åtgärder för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid på Kungsgatan.

  Läs mer om Europaparlamentet på Europaparlamentets webbplats  

  Läs mer om Europaparlamentet på Sveriges riksdags webbplats