Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Uppsala Sveriges bästa klimatstad 2020

Världsnaturfonden (WWF) har utsett Uppsala till vinnare i den nationella deltävlingen i stadsutmaningen One Planet City Challenge 2020. Här nedan kan du läsa mer om varför.

Andra gången i rad – tredje gången totalt

Det är andra gången i rad som Uppsala får utmärkelsen Årets bästa klimatstad i Sverige, tredje gången totalt. Senaste gången, 2018, vann Uppsala både den nationella och internationella utmärkelsen. 2020 deltog 13 svenska städer och Uppsala har valts ut som svensk vinnare, vilket också gjorde oss till finalister i 2020 års internationella tävling.

Så här beskriver Världsnaturfonden (WWF) Uppsala:

Uppsalas mål är att bli fossilfria 2030 och klimatpositiva senast 2050. För att uppnå detta har de samlat lokala aktörer till vad de kallar "ett eget Parisavtal" – Klimatprotokollet. Aktörerna ska stötta Uppsalas mål. Uppsala satsar bland annat på solceller, biogas till kollektivtrafiken, men också på cykeltrafik och har två år i rad utsetts till Årets cykelstad.

– Vi behöver ha långsiktiga mål som inkluderar ambitiösa åtgärder. De ska vara i linje med de minskningar som enligt vetenskapen är nödvändiga. Uppsala bedriver sitt klimatarbete just på det sättet och stadens modell för samverkan är en förebild för andra städer, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF.

Läs mer om One Planet City Challenge på Världsnaturfondens webbplats. 

 

Prissymbol klimatsstad

Så fungerar Uppsala kommuns klimatarbete

Redan 2015 satte kommunen klimatmål för Uppsala som är i linje med vad FN:s klimatavtal (Parisavtalet) och vad världens klimatforskare säger.

För att minska klimatpåverkan i Uppsala arbetar kommunen utifrån tre fokusområden som du kan läsa mer om här nedan.

1. Minska kommunorganisationens egen klimatpåverkan

Uppsala kommuns vision är att vara en fossilbränslefri välfärdskommun som bidrar till ekologisk återhämtning och välfärdslösningar på både lokal och global nivå. Ett av de viktigaste styrdokumenten är miljö- och klimatprogrammet. Där finns de ambitiösa utsläppsmål som Uppsala ska nå.

Senast 2030 ska utsläppen av växthusgaser från energianvändning, transporter och arbetsmaskiner inom Uppsala kommun vara nära noll och baseras på förnybara energikällor.

Här kan du se hur Uppsalas utsläpp av växthusgaser har sjunkit sedan 1990. Bilden här nedan visar också hur förväntade framtida utsläpp ska fortsätta sjunka enligt utsläppsmålen. 

Växthusgaser i Uppsala (tusen ton CO2e)

 

Diagram växthusgaser

De samlade utsläppen av växthusgaser ska jämfört med 1990

  • senast år 2020 ha minskat med cirka 30 procent
  • senast år 2040 vara nära noll, det vill säga minskat med cirka 90 procent
  • senast år 2050 ha minskat med motsvarande mer än 100 procent
  • senast år 2070 ha minskat med motsvarande cirka 110 procent

Tio etappmål för ett bättre klimat

I miljö- och klimatprogrammet finns det tio etappmål som hjälper oss att bryta ner arbetet till konkreta handlingsplaner och arbetsuppgifter. De ska fungera som en drivkraft för en snabb utveckling till ett hållbart samhälle, och i förlängningen bidra till att uppnå de övergripande miljö- och klimatmålen.

1. Uppsalas och Uppsala kommuns energiförsörjning för värmebehov sker med förnybara energikällor eller klimatneutral/kompenserad produktion år 2020.

2. Till 2020 har cirka 30 megawatt effekt solenergi installerats, och cirka 100 megawatt till år 2030.

3. Kommunens egna fordon är fossilbränslefria år 2020, maskinparken och upphandlade transporter är fossilbränslefria eller klimatneutrala senast år 2023. Kommunen ska ha energieffektiviserat med 25 procent när det gäller den indirekta användningen år 2020. Till exempel minskat avfall och minskad användning av engångsförpackningar.

4. Kommunens nämnder och styrelser har mål för energieffektivisering för indirekt energianvändning som motsvarar minst 25 procents minskning till år 2020 med basår 2014. Effektiviseringsmål för direkt energianvändning ska fastställas efter utvärdering 2014. Kommunorganisationens direkta energianvändning ska i absoluta mått sammantaget vara som mest oförändrad år 2020 jämfört med år 2014.

5. All upphandling av varor, tjänster och entreprenader ska senast år 2020 följa Upphandlingsmyndighetens avancerade krav eller motsvarande med fokus på minskning/substitution/utfasning av miljö- och hälsofarliga ämnen.

6. Ekologiskt producerade livsmedel i verksamheter finansierade av Uppsala uppgår till 100 procent år 2023.

7. Uppsala kommuns arbete för att främja ett giftfritt, resurs- och energisnålt byggande och förvaltande har resulterat i att Uppsala är en av de främsta kommunerna i Sverige med avseende på hållbart byggande år 2020.

8. Uppsala kommun är år 2023 en av de bästa kommunerna i Sverige på miljö- och klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling genom effektiv samverkan mellan det lokala närings- och samhällslivet.

9. Vid nyanskaffning av produkter med plastinnehåll ska plasten senast år 2030 enbart komma från återvunnen eller förnybar råvara. Målet omfattar både kommunens egna inköp och vid upphandling av verksamhet.

10. I stadsbyggnadsprojekt med markanvisning, och i kommunens egen produktion, ska hälften av färdigställd byggnadsvolym vara utförd i trä vid utgången av 2030. Klimatpåverkan från betong ska vara minst 50 procent lägre 2030 jämfört med 2017. Dessutom ska betongen vara klimatneutral senast 2030.

Mer om Uppsalas övergripande mål och etappmål i miljö- och klimatprogrammet.

Energiprogram 2050

En avgörande del i klimatarbetet är omställningen till ett nytt energisystem. Därför har Uppsala kommun nyligen tagit fram ett energiprogram som ska visa hur vi kan uppnå ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart energisystem. 

Utgångspunkter i programmet är Uppsala kommuns mål för resurseffektivitet, hälsa, miljö och klimat, utveckling av land och stad, fler arbetstillfällen och miljödriven affärsutveckling, civil beredskap, samt stärkandet av ekosystemen. Energiprogrammet är en hörnsten i arbetet med att göra Uppsala fossilfritt och förnybart år 2030 och klimatpositivt år 2050.

Läs om Uppsalas energiomställning till 2050 i energiprogrammet.

2. Bred samverkan över branschgränser genom Uppsala klimatprotokoll

Uppsala klimatprotokoll

Klimatprotokollet grundades 2010 och är ett nätverk av lokala aktörer från olika samhällssektorer och branscher som arbetar tillsammans med kommunen för att gemensamt anta klimatutmaningen.

Idag har Uppsala klimatprotokoll vuxit till att bli ett effektivt verktyg i arbetet för att realisera målen i Uppsala kommuns miljö- och klimatprogram 2014–2023. Just nu har Uppsala klimatprotokoll 37 medlemmar.

Klimatprotokollet har sedan starten kontinuerligt minskat de gemsamma utsläppen av växthusgaser.

Läs mer om Uppsala klimatprotokoll

3. Underlätta för kommunens invånare att göra klimatmedvetna val

Här nedan följer en lista med ett urval av satsningar som ska göra det enklare för Uppsalas invånare att leva och verka mer klimatmedvetet.

Laddstolpar för elbilar (Uppsala parkering AB)

Det kommunala bolaget Uppsala parkering jobbar aktivt för att underlätta övergången till fossilfria bränslen. Under 2019 skapades över 100 nya laddplatser för el- och hybridbilar i Uppsala.

Utbyggnaden av laddinfrastruktur fortsatte under 2020, bland annat i Rosendal där den innovativa parkeringsanläggningen Dansmästaren öppnade under hösten. Med hjälp av solceller och avancerad batterilagringsteknik kan Dansmästaren strömförsörja 100 laddplatser under dygnets alla timmar.

Läs mer om arbetet med laddinfrastruktur.

Hållbart resande

Det pågår en lång rad kampanjer, aktiviteter och projekt för att öka och underlätta hållbart resande. Ett exempel är Cykelvänligast där arbetsplatser uppmuntrar och skapar möjlighet för sina medarbetare att cykla till och från jobbet samt i tjänsten. Utöver dessa pågår flera infrastrukturprojekt för att underlätta för cykling.

Läs mer om det samlade cykelarbetet.

Måltidsservice

Genom Måltidsservice driver kommunen ungefär 100 förskolekök, 55 grundskolekök, åtta gymnasiekök och sju kök som lagar måltider till seniorrestauranger och äldreboenden.
Förutom att jobba mot målet 100 procent ekologisk mat till 2023, där man kommit mer än halvvägs, har de också satsningar för att minska klimatpåverkan från mat. I mars hade de till exempel klimatvecka. Då serverades klimatsmart streetfood i alla skolrestauranger.

Läs mer på Måltidsservice webbplats.

Klimatprofilering av restauranger

Projektet handlade om att hjälpa Uppsalas restauranger att minska sin klimatpåverkan. Genom mätningar, utbildningar och underlättande verktyg har restauranger minskat sina utsläpp med närmare 30 procent. En del av projektet var också att klimatmärka menyer så att restaurangbesökarna kan se vilka rätter som har störst klimatpåverkan.

Läs mer på projektets sida.

Gröna obligationer

Det kommunala bolaget Uppsalahem emitterade 2015 en grön obligation på 500 miljoner kronor. Dessa pengar har använts till projekt som bidrar till minskad energianvändning i byggnader och produktion av förnybar energi. Obligationen har finansierat tre projekt; Frodeparken, Linnehuset och Nötåsen.

Läs mer om projekten på Uppsalahems webbplats.

Konsument Uppsala

Konsument Uppsala erbjuder kostnadsfri upplysning och rådgivning i konsumentärenden. Det kan bland annat handla om frågor om telefonabonnemang, avtalsskrivning, bilköp och reklamationer.

Konsumentrådgivningen kan också hjälpa dig göra miljö- och klimatsmarta val när du handlar och svara på frågor om vad som gäller när du till exempel handlar second hand.

Genom att ha kunskap om sina rättigheter och skyldigheter som konsument kan vi alla bidra till att få en mer hållbar konsumtion. Tänk igenom dina inköp noga: då minskar du risken för felköp.

Läs mer om Konsument Uppsala.

Uppsalahem

Det kommunala bolaget Uppsalahem förmedlar cirka 17 000 bostäder runt om i Uppsala. Uppsalahem har på många sätt sett över hur de kan minska klimatpåverkan från sina bostäder.

Alla nybyggda hus uppfyller miljökraven för Miljöbyggnad Silver eller Svanenmärkta hem. Satsningar på energieffektivisering, klimatneutral fjärrvärme, vindkraft och solceller har också bidragit till minskad klimatpåverkan.

Dessutom engagerar de på olika sätt sina hyresgäster till att leva mer klimatsmart.

Läs mer på Uppsalahems webbplats.

Energi- och klimatrådgivningen

Energi- och klimatrådgivningen är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst till privatpersoner, föreningar, organisationer och små- och medelstora företag.

Rådgivarna ger råd om hur du kan minska din energianvändning eller öka andelen förnybar energi och på så sätt minska din klimatpåverkan. Det kan exempelvis röra sig om hur du energieffektiviserar eller hur du går tillväga för att installera solceller.

Läs mer på Energi- och klimatrådgivningens webbplats.