Uppsala är världens bästa klimatstad 2018

Uppsala är vinnaren av WWF:s globala stadsutmaning One Planet City Challenge 2018! Uppsala vann stadsutmaningen tack vare sina breda samhällsövergripande satsningar och sitt arbete med hållbar mobilitet och förnybar energi.

Uppsala - världens bästa klimatstad

Uppsala kommun är årets globala vinnare i WWF:s internationella stadsutmaning One Planet City Challenge! Totalt har 132 städer från hela världen deltagit i utmaningen. Vi tilldelas utmärkelsen tack vare vårt ambitiösa arbete med breda samhällsövergripande satsningar och ett starkt fokus på hållbara transporter.

Så här löd juryns motivering:

Uppsala framträder som klar global vinnare i årets utmaning på grund av sitt ambitiösa arbete med breda samhällsövergripande satsningar, starkt regionalt ledarskap och fokus på kunskapsöverföring. Uppsala har ambitiösa, innovativa och vetenskapligt satta mål bland annat för förnybar energi och hållbar mobilitet. Investeringarna i transport - infrastruktur uppskattades särskilt av juryn. Trots att Uppsala är en liten stad anser juryn att den tjänar som global förebild.

Läs om tävlingen och prisutdelningen på WWF världsnaturfondens webbplats

Uppsala visar vägen 

Det finns en tydlig styrning för Uppsalas klimatarbete. Vår vision är att vara en fossilbränslefri välfärdskommun som bidrar till ekologisk återhämtning och välfärdslösningar på både lokal och global nivå.

Fossilfritt Uppsala 2030 – klimatpositivt Uppsala 2050

Ett av de viktigaste styrdokumenten är miljö- och klimatprogrammet. Där finns de ambitiösa utsläppsmål Uppsala ska nå.

Senast 2030 ska utsläppen av växthusgaser från energianvändning, transporter och arbetsmaskiner inom Uppsala kommungeografi vara nära noll och baseras på förnybara energikällor. 

Nedanför kan du se hur Uppsalas utsläpp av växthusgaser har sjunkit sedan 1990. Grafen visar också hur förväntade framtida utsläpp ska fortsätta sjunka enligt utsläppsmålen.

Växthusgaser i Uppsala (tusen ton CO2e)

Utsläpp av växthusgaser i Uppsala

De samlade utsläppen av växthusgaser ska (jämfört med 1990)

 • senast år 2020 ha minskat med cirka 30 %
 • senast år 2040 vara nära noll, det vill säga minskat med cirka 90 %
 • senast år 2050 ha minskat med motsvarande mer än 100 %
 • senast år 2070 ha minskat med motsvarande cirka 110 %

Snart infaller första målnivån för 2020. Ett stort bidrag till att nå målnivån är skiftet till förnybara råvaror för stadens uppvärmning. Dock har det varit svårt att hålla flygresor på en konstant nivå, vilka istället ökar. Att Uppsalabornas flygresor inte ökar är en viktig förutsättning för att målet ska kunna uppnås. 

Tio etappmål för ett bättre klimat

I miljö- och klimatprogrammet finns det tio etappmål som hjälper oss att bryta ner arbetet till konkreta handlingsplaner och arbetsuppgifter. De ska fungera som en drivkraft för en snabb utveckling till ett hållbart samhälle och i förlängningen bidra till att uppnå de övergripande miljö- och klimatmålen.

 1. Uppsalas och Uppsala kommuns energiförsörjning för värmebehov sker med förnybara energikällor eller klimatneutral/kompenserad produktion år 2020.
 2. Till 2020 har cirka 30 MW effekt solenergi installerats, och cirka 100 MW till år 2030.
 3. Kommunens egna fordon är fossilbränslefria år 2020, maskinparken och upphandlade transporter är fossilbränslefria eller klimatneutrala senast år 2023.Kommunen ska ha energieffektiviserat med 25 % när det gäller den indirekta användningen år 2020 (exempelvis minskat avfall och minskad användning av engångsförpackningar).
 4. Kommunens nämnder och styrelser har mål för energieffektivisering för indirekt energianvändning som motsvarar minst 25 procents minskning till år 2020 med basår 2014. Effektiviseringsmål för direkt energianvändning fastställs efter utvärdering 2014. Kommunorganisationens direkta energianvändning ska i absoluta mått sammantaget vara som mest oförändrad år 2020 jämfört med år 2014.
 5. All upphandling av varor, tjänster och entreprenader ska senast år 2020 följa Upphandlingsmyndighetens avancerade krav eller motsvarande med fokus på minskning/substitution/utfasning av miljö- och hälsofarliga ämnen.
 6. Ekologiskt producerade livsmedel i verksamheter finansierade av Uppsala uppgår till 100 procent år 2023.
 7. Uppsala kommuns arbete för att främja ett giftfritt, resurs- och energisnålt byggande och förvaltande har resulterat i att Uppsala är en av de främsta kommunerna i Sverige med avseende på hållbart byggande år 2020.
 8. Uppsala kommun är år 2023 en av de bästa kommunerna i Sverige på miljö- och klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling genom effektiv samverkan mellan det lokala närings- och samhällslivet.
 9. Vid nyanskaffning av produkter med plastinnehåll ska plasten senast år 2030 enbart komma från återvunnen eller förnybar råvara. Målet omfattar både kommunens egna inköp och vid upphandling av verksamhet.
 10. I stadsbyggnadsprojekt med markanvisning och i kommunens egen produktion ska hälften av färdigställd byggnadsvolym vara utförd i trä vid utgången av 2030, och klimatpåverkan från betong ska vara minst 50 procent lägre 2030 jämfört med 2017. Dessutom ska betongen vara klimatneutral senast 2030.

Läs om Uppsalas övergripande mål och etappmål i miljö- och klimatprogrammet.

Energiprogram 2050

En avgörande del i klimatarbetet är omställningen till ett nytt energisystem. Därför har Uppsala kommun nyligen tagit fram ett energiprogram som ska visa hur vi kan uppnå ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart energisystem. 

Utgångspunkter i programmet är Uppsala kommuns mål för resurseffektivitet, hälsa, miljö och klimat, utveckling av land och stad, fler arbetstillfällen och miljödriven affärsutveckling, civil beredskap, samt stärkandet av ekosystemen. Energiprogrammet är en hörnsten i arbetet med att göra Uppsala fossilfritt och förnybart år 2030 och klimatpositivt år 2050.

Läs om Uppsalas energiomställning till 2050 i Energiprogrammet. 

Projekt och klimatsatsningar

Uppsala växer i snabb takt. Det är en utmaning att växa samtidigt som utsläppen ska minska. Men det ger också möjligheter att skapa förutsättningar och lösa hållbarhetsproblem när nya områden byggs. Nedan har vi listat några exempel från vårt klimatarbete som har fått extra uppmärksamhet i stadsutmaningen One Planet City Challenge. 

Uppsala klimatprotokoll
Klimatprotokollet grundades 2010 och är ett nätverk av lokalt verksamma aktörer från olika samhällssektorer och branscher som arbetar tillsammans med kommunen för att gemensamt anta klimatutmaningen.

Idag har Uppsala klimatprotokoll vuxit till att bli ett effektivt verktyg i arbetet för att realisera målen i Uppsala kommuns miljö- och klimatprogram 2014-2023. Under nuvarande protokollsperiod har nätverket 33 medlemmar.

Klimatprotokollet har sedan starten kontinuerligt minskat de gemsamma utsläppen av växthusgaser. Under senaste programperioden som pågick hösten 2015 - våren 2018, minskade utsläppen med 10 procent.
Läs mer om Uppsala klimatprotokoll på deras hemsida

Nya innovativa stadsdelar
När Uppsalas nya stadsdelar växer fram är det viktigt att redan från planeringsstadiet ta hänsyn till miljöpåverkan, både under byggnadsfasen och från det framtida boendet.

Framförallt är transporter viktiga ur ett klimathänseende. Under byggnadsfasen samordnar vi transporter med byggmaterial genom ett centralt logistikcenter för att minimera transporterna genom staden och till byggarbetsplatserna. För framtida boende skapar vi förutsättningarna för att göra det lätt och attraktivt att välja cykel eller kollektivtrafik när de ska resa.

Byggmaterialen som används ska också i hög utsträckning vara naturliga och hållbara för att minska klimatpåverkan under produktionsfasen och behovet av framtida renoveringar. Vi har exempelvis utökat byggandet av stommar i trä.

I Rosendal är alla parker och gröna ytor är utformade med ekosystemtjänster som gynnar människa och bevarar och förbättrar vårt välmående. Ekosystemtjänsterna ger oss bättre luft, ekologisk mat, ökad pollinering, men också känslomässiga värden som ger bättre livskvalitet och hälsa. Dagvattnet inom Rosendal tas också om hand lokalt. Det betyder att vattnet renas inom området i naturliga vattenstråk, dammar, växtbäddar, regnbäddar och tillfälliga översvämningsytor.

Läs mer om utformandet och byggandet av nya stadsdelar på bygg.uppsala.se 

Cykeln före bilen
Cykeln har alltid varit ett viktigt transportmedel i Uppsala. Eftersom det är både miljövänligt och bra för hälsan att cykla är det viktigt att det finns bra förutsättningar för våra cyklister.

Kommunen har under de senaste åren satsat på att göra det ännu mer attraktivt att cykla. Fokus har varit på att bygga ut och renovera cykelvägsnätet. Cykelvägar har också fått prioritet under vintern när det ska snöröjas och sandas.

För att fler ska välja cykeln som sitt förstahandsalternativ vid transporter har informationsinsatser varit viktiga. Detta inkluderar till exempel cykelkurser för både vuxna och barn, trafikinformation, kartor, säkrare cykelvägar till skolor med mera. Under vintern har projektet Vintercyklisten varit väldigt lyckat för att få medborgare att prova på hur det är att cykla regelbundet under vintern.

Läs mer om Uppsalas cykelarbete

Uppsala producerar sin egen biogas
Sedan slutet av 90-talet har Uppsala haft sin egen produktion av biogas. Biogasen tillverkas av matrester och annat organiska material. Genom åren har produktionen växt från cirka 100 000 Nm3 gas per år till dagens cirka 4 000 000 Nm3 gas. Uppsala Vatten och Avfall är numera en av världens största tillverkare av biogas från matavfall.

Förutom att gasen fungerar som ett utmärkt drivmedel till stadens bussar och bilar är det också ett bra resursutnyttjande att tillverka den av material som annars hade slängts.

Biogasen är ett viktigt led i Uppsalas arbete med att uppnå ett fossilbränslefritt samhälle. Även luften i staden förbättras ju mer fossila bränslen som kan bytas mot biogas eftersom exempelvis diesel ger upphov till många små partiklar i luften som är dåliga för hälsan.

Läs mer om biogastillverkningen på Uppsala Vatten och Avfalls hemsida

Mer information

Du som har frågor är välkommen att kontakta Björn Sigurdson.

Björn Sigurdson
klimatstrateg Uppsala kommun
Telefon: 018-727 12 04
E-post: bjorn.sigurdson@uppsala.se