Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Som farligt avfall räknas avfall som kan medföra risker för människors hälsa och miljön. 

  I din verksamhet måste du förvara farligt avfall så att ingen kan komma i kontakt med avfallet.

  Samla överblivna färg- och toningsprodukter och andra flytande rester i en behållare, för att undvika att de sköljs ut i avloppet. Behållarna lämnar du in för omhändertagande/destruktion hos ett återvinningsföretag, eller så kan du låta en avfallsaktör hämta dem.

  Du får inte lämna farligt avfall från din verksamhet hos en kommunal återvinningscentral, förutom elavfall som du får lämna kostnadsfritt.

  Vill du själv köra farligt avfall till ett återvinningsföretag som tar emot farligt avfall behöver du ansöka om tillstånd eller anmäla det till Länsstyrelsen.

  Du bör transportera bort farligt avfall minst en gång per år.

 2. Farligt avfall

  Som farligt avfall räknas avfall som kan medföra risker för människors hälsa och miljön. Vanliga typer av farligt avfall hos frisörer är

  • väteperoxider/blekmedel
  • permanentvätskor
  • färgavfall i metall/aluminiumtuber.

  Farligt avfall är även lysrör, glödlampor och lågenergilampor, rengöringsmedel, batterier, sprayflaska med innehåll och andra produkter som är giftiga, mycket giftiga, miljöfarliga eller starkt frätande.

  Här ser du symboler, så kallade faroangivelser, som finns på produkter som ger farligt avfall när du har använt dem.

  Varning för kemikalier

 3. Spola inte ut kemikalierester i avloppet

  Avloppsreningsverk är byggda för att ta emot normalt hushållsspillvatten (toalett-, bad-, disk- och tvättvatten). Ändå hamnar många oönskade och skadliga ämnen i avloppet, både från hushåll och från verksamheter.

  Kemikalier kan påverka reningen negativt vid avloppsreningsverken. Dessutom kan ämnen som inte bryts ner vid reningen följa med det renade vattnet ut till åar, sjöar och hav. Det kan skapa problem för fiskar och andra vattenlevande organismer.

 4. Hantering och förvaring av farligt avfall

  Du får inte lämna farligt avfall på återvinningscentralerna, förutom elavfall som du får lämna kostnadsfritt. Elavfall är allt som har sladd och/eller batteri, och till exempel lysrör, lågenergilampor och batterier.

  I din verksamhet måste du förvara farligt avfall så att ingen kan komma i kontakt med det. Det får inte heller finnas risk för att vatten och mark blir förorenade. I vattenskyddsområden gäller särskilda krav på förvaring av spillolja och brandfarliga vätskor.

  För farligt avfall gäller dessutom:

  • Du måste märka förvaringskärl med vilket innehåll kärlet har.
  • Du får inte späda ut farligt avfall eller blanda olika typer av avfall.
  • Välj produkter som leder till minskad mängd farligt avfall och byt ut farliga produkter till mindre farliga.
  • Du bör transportera bort farligt avfall minst en gång per år. Lagra inte onödigt stora mängder avfall.
  • Anteckna den mängd farligt avfall som bildas under året och vart ditt företag har transporterat det. Se till att få ett kvitto på avfallet som har hämtats. Du ska kunna visa upp dokumentationen om miljöförvaltningen begär det.

  Du bör samla överblivna färg- och toningsprodukter och andra flytande rester i en behållare för att undvika att de sköljs ut i avloppet. Behållarna kan du sedan lämna in för omhändertagande/destruktion hos ett återvinningsföretag eller så kan en avfallsaktör hämta dem.

  Vissa avfallsaktörer erbjuder system speciellt anpassade för frisörers avfall. Till exempel kan aerosoler (sprayburkar), kemiskt färgavfall, permanentvätskor och blekningsmedel sorteras var för sig. Avfallsaktören hämtar, sorterar och ser till att avfallet omhändertas/destrueras.

 5. Transport av farligt avfall

  Vill du som företagare själv köra den här typen av avfall till ett återvinningsföretag som tar emot farligt avfall? Då behöver du ansöka om tillstånd eller anmäla det till Länsstyrelsen.

  Om du transporterar mindre än 100 kilo eller 100 liter farligt avfall per år räcker det att du anmäler det. Anmälan kostar 320 kronor per organisationsnummer och är giltig i fem år.

  Du kan bara lämna ditt farliga avfall till godkända återvinningsföretag. Kommunala återvinningscentraler tar inte emot det. Om du vill kontrollera att företaget som du har tänkt att lämna ditt farliga avfall till följer reglerna så kan du kontakta miljöförvaltningen. 

  Se till att ha med giltigt intyg på anmälan när du transporterar det farliga avfallet. Spara kvittot som du får när du lämnar in det farliga avfallet hos den godkända avfallsmottagaren.

  Om du inte själv vill köra det farliga avfallet till återvinningsföretaget kan du anlita ett godkänt transportföretag. På webbplatsen kontrolleraavfallstransportorer.se ser du vilka företag som har tillstånd att transportera farligt avfall.

  Om du själv vill transportera bort mindre mängder farligt avfall så behöver du anmäla det genom Länsstyrelsens e-tjänst för ansökan och anmälan av transport och hantering av farligt avfall. När du transporterar det farliga avfallet ska du ha med dig giltigt intyg på anmälan.

  Du som hyr stol i större frisörsalong

  Om du hyr en stol i en större frisörsalong räcker det att salongen anmäler till Länsstyrelsen att man vill köra farligt avfall till återvinningsföretaget. Sedan får du och den som driver salongen göra upp om kostnaden för transporten, till exempel som en del av schablonavgiften för stolshyran.

  Du kan samköra farligt avfall med andra frisörer

  Frisörer med olika organisationsnummer kan samköra farligt avfall, under förutsättning att det sammanlagt handlar om mindre än 100 kilo eller 100 liter farligt avfall per år. Innan transport måste ni stämma av med tillsynsmyndigheten, det vill säga miljöförvaltningen i Uppsala kommun. 

 6. Hushållsavfall

  Brännbart hushållsavfall kallas det som blir kvar efter källsortering. Matavfall är biologiskt lättnedbrytbart, till exempel frukt- och grönsaksrester. Tillsammans kallas det för hushållsavfall.

  I Uppsala kommun är det Uppsala Vatten som ansvarar för att hushållsavfall transporteras till en godkänd behandlingsanläggning. Om du har din verksamhet i ett flerbostadshus brukar du kunna dela kärl för brännbart hushållsavfall och matavfall med övriga hyresgäster. I annat fall ska du teckna eget abonnemang.

 7. Förpackningar och tidningar

  Alla, även du som frisör, har en skyldighet att sortera ut förpackningar och tidningar från hushållsavfall och annat avfall. Om det finns en utbyggd källsortering i fastigheten brukar små verksamheter få lägga sina förpackningar och tidningar i samma avfallskärl som övriga hyresgäster. Kontrollera det med din fastighetsägare.

  Du får inte lämna förpackningar från din frisörverksamhet på återvinningsstationer. Däremot kan du lämna mindre mängder förpackningar på bemannade återvinningscentraler eller teckna ett eget abonnemang för hämtning.

 8. Så rapporterar du farligt avfall

  Du som producerar, transporterar, behandlar eller på annat sätt hanterar farligt avfall ska rapportera det till avfallsregistret via en e-tjänst som finns på Naturvårdsverkets webbplats. Dina och andra aktörers rapporter till avfallsregistret förbättrar spårbarheten och ger en tydlig bild över flödet och mängden farligt avfall i Sverige.

  Avfallsregistret ersätter inte anteckningsskyldigheten. Du ska anteckna den mängd farligt avfall som bildats under året och vart ditt företag har transporterat det. Se till att få ett kvitto på avfallet som hämtats. Du ska kunna visa dokumentationen om miljöförvaltningen begär det.

 9. Om du bryter mot reglerna

  Miljöförvaltningen har skyldighet att anmäla misstänkt miljöbrott till åklagare. Det kan till exempel handla om att en frisör tömmer behållare med rester av miljöfarliga kemikalier i vasken i stället för att lämna det farliga avfallet till en godkänd avfallsmottagning.

 10. Mer information

  På uppsala.se/farligt-avfall kan du läsa mer om hantering, förvaring och transport av farligt avfall.

  I miljöbalken kan du bland annat läsa om allmänna hänsynsregler och egenkontroll. EU:s förordning 1223/2009 om kosmetiska produkter reglerar frisörprodukter som till exempel schampo och hårfärg. Du är välkommen att kontakta miljöförvaltningen om du har frågor.

 11. Kontakta miljöförvaltningen

  Telefon: 018-727 43 04
  måndag-fredag 9.00–12.00
  E-post: miljoforvaltningen@uppsala.se

  Postadress: Uppsala kommun
  Miljöförvaltningen
  753 75 Uppsala
  uppsala.se/miljoforvaltningen

Nyheter om tillstånd och regler - miljö och naturbruk

 • Tillsyn bidrar till långsiktigt hållbara företag

  Miljöförvaltningens uppdrag är att främja en hållbar utveckling, och att både vi och kommande generationer ska ha en hälsosam och god livsmiljö. Det innebär många möten med Uppsalaföretagen och tillsyn av såväl tatueringsställen som avloppsanläggningar.

Så arbetar vi med tillstånd och regler - miljö och naturbruk

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Här kan du läsa mer om centrala styrdokument, hur du kan följa utvecklingen och specifika satsningar för att nå kommunens miljö- och klimatmål.