Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Olika typer av massor som till exempel jordmassor, betong och tegel som du vill bli av med räknas som avfall enligt miljöbalkens definition. När vi återanvänder avfallsmassor sparar vi naturresurser både genom återvinning och genom att transportsträckorna blir kortare. För att undvika att föroreningar sprids är det viktigt att du som hanterar exempelvis jordmassorna vet var de kommer ifrån och vad de innehåller. Det är nödvändigt för att du ska kunna bedöma om det är möjligt att återanvända massorna och om marken behöver saneras. Avsätt tid för att undersöka massorna innan du börjar gräva.

  Ansvarig person

  Du som har ett avfall är skyldig att se till att avfallet hanteras på ett hälso-och miljömässigt godtagbart sätt. Det är enligt miljöbalken.

 2. Åtgärder innan avfallsmassor används

  Innan du återanvänder avfallsmassorna kan du behöva vidta åtgärder. Vilka åtgärder som krävs beror bland annat på föroreningshalten i massorna, vilken typ av område du ska gräva i och hur stora mängder du ska återanvända.

  Anmäl till miljöförvaltningen

  Du behöver anmäla dina avfallsmassor till miljöförvaltningen när

  • föroreningsrisken är ringa, det vill säga halterna i massorna du vill återanvända överstiger mindre än ringa risk
  • när du vill återanvända stora mängder avfallsmassor (> 100 ton). Det gäller även rena massor
  • om du vill återanvända avfallsmassorna i ett känsligt område, exempelvis inom ett vattenskyddsområde, naturskyddsområde, strandskyddsområde eller ett område med risk för översvämning. Det kan även gälla rena massor. Kontakta miljöförvaltningen för att diskutera om anmälan behövs.

  Du ska skicka anmälan till miljöförvaltningen senast sex veckor innan schaktarbetet startar.

  Anmäl via e-tjänst eller blankett

  Anmäl återanvändning av avfall för anläggningsändamål

  Om du upptäcker en förorening när du schaktar måste du alltid rapportera den till miljöförvaltningen. Om du ska efterbehandla en markförorening ska du skicka en anmälan till miljöförvaltningen senast sex veckor innan du börjar efterbehandla.

  Läs om hur man hanterar förorenad mark
  Blankett − Underrättelse påträffad förorening (PDF, 220 KB)

  Blankett − Anmälan om efterbehandling (PDF, 249 KB)

  Sök tillstånd från eller anmäl om samråd till Länsstyrelsen

  • Du ska söka tillstånd hos Länsstyrelsen när du ska använda avfallsmassor med föroreningshalter som innebär mer än ringa risk..
  • Om du ska lägga avfallsmassor så att de påverkar kultur- eller naturmiljö ska du göra en anmälan om samråd till länsstyrelsen. Det gäller även rena avfallsmassor.

  Sök marklov eller strandskyddsdispens

  • Om marknivån efter schakt eller utfyllnad ändras permanent med mer än 50 centimeter inom ett detaljplanerat område ska du söka marklov hos stadsbyggnadskontoret.
  • Om avfallsmassorna används inom 100 till 300 meter från strandlinjen ska du söka strandskyddsdispens hos miljöförvaltningen. Det kan även krävas tillstånd från Länsstyrelsen.
 3. Ta prover på massorna

  För att veta om massorna är förorenade behöver du eventuellt anlita någon som kan ta prover.

  Inom detaljplanelagt område och vägområde ska prover tas innan du börjar schakta. I områden med helt opåverkad skogs- eller jordbruksmark behöver prover inte tas. I vissa fall kan du också få schakta utan att ta prover när du ska dränera grunden runt ditt eget hus. Hör av dig till miljöförvaltningen om du är osäker på om du behöver ta prover.

  Du ska lämna in anmälan till miljöförvaltningen minst sex veckor innan arbetet börjar och därför behöver provtagning och analys av prover göras tidigare än så.

  Hur många prover ska tas? 

  Volym (m3) Minsta antal prover
  200 1
  2000 5
  >2000 1 prov/1000 m3 som tillkommer

   

  Om du ska schakta inför till exempel anläggning av fjärrvärme behöver du ta prover med 25–50 meters mellanrum beroende på hur lång sträckan är.

  Om marken är förorenad en viss sträcka behöver du ta prover före, efter och vid den misstänkta föroreningen.

  Om det handlar om större ytor bör du göra en provtagningsplan för området.

 4. Lagar och regler

  Uppgrävda jordmassor definieras enligt avfallsförordningen (SFS 2011:927) som bygg- och rivningsavfall enligt koderna

  • 170503* jord och sten som innehåller farliga ämnen

  • 170504 annan jord och sten än den som anges i 17050.

  Även så kallat rena massor kan vara avfall beroende på hur och var de används. Det är bäst att utgå från att massorna är avfall vilket inte hindrar att de ofta går att använda.

  Om föroreningsrisken är ringa är användningen av avfallsmassor en anmälningspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) 29 kap 35 §: ”Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.141 gäller för att återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten”.

  Tillståndspliktig enligt 34 § ”Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.131 gäller för att återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa.”

  Om uppläggning av avfallsmassor ändrar naturbilden enligt miljöbalken 12 kap. 6 § ska anmälan om samråd göras till Länsstyrelsen.

  En påträffad förorening måste rapporteras till miljöförvaltningen enligt 10 kap. 11 § miljöbalken.

  Om föroreningen ska efterbehandlas måste anmälan göras senast 6 veckor innan efterbehandlingen påbörjas enligt förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

 5. Mer information

 6. Kontakt

  Kontakta miljöförvaltningen

  Telefon:
  018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
  Postadress:
  Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 21 Uppsala

Nyheter om tillstånd och regler - miljö och naturbruk

 • Tillsyn bidrar till långsiktigt hållbara företag

  Miljöförvaltningens uppdrag är att främja en hållbar utveckling, och att både vi och kommande generationer ska ha en hälsosam och god livsmiljö. Det innebär många möten med Uppsalaföretagen och tillsyn av såväl tatueringsställen som avloppsanläggningar.

Så arbetar vi med tillstånd och regler - miljö och naturbruk

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Här kan du läsa mer om centrala styrdokument, hur du kan följa utvecklingen och specifika satsningar för att nå kommunens miljö- och klimatmål.