Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. Föräldrar till barn under 18 år

  Alla personer under 18 år ska ha en förmyndare. Normalt är det barnets föräldrar eller vårdnadshavare som är barnets förmyndare och förvaltar barnets egendom. En förmyndare får inte själv vara omyndig eller ha förvaltare.

  När barnet har fyllt 16 år ska han eller hon ha möjlighet att påverka viktiga beslut. 

  Fri förvaltning

  Huvudregeln i föräldrabalken är att föräldrar som är förmyndare själva bestämmer hur deras barns tillgångar ska användas eller placeras. Det kallas fri förvaltning. Den fria föräldraförvaltningen innebär att föräldrarna utan överförmyndarkontroll ska använda barnets tillgångar på det sätt som är bäst för barnet. Det innebär att föräldrarna inte kan låna barnets pengar för egen räkning.

  Föräldrar förvaltar sina barns tillgångar under skadeståndsansvar. Det betyder att ett barn kan kräva skadestånd av föräldrarna om de allvarligt har misskött förvaltningen.

  Kontrollerad förvaltning

  I vissa fall är föräldrarnas rätt att förvalta barnets tillgångar begränsad. Det kallas kontrollerad förvaltning och innebär att överförmyndarnämnden kontrollerar barnets tillgångar.

  Kontrollerad förvaltning används i följande fall:

  • När värdet av barnets tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp. Föräldrarna är redovisningsskyldiga till överförmyndarnämnden. Redovisningen ska lämnas in varje år fram till barnets myndighetsdag. Läs anvisning till årsräkning för instruktioner om hur du redovisar barnets tillgångar.
  • När socialtjänsten upplyst överförmyndarnämnden om att barnets tillgångar av särskild anledning behöver skyddas. Överförmyndarnämnden kan då fatta beslut om att barnets tillgångar ska spärras hos banken.
  • Om barnet får pengar genom arv, testamente eller försäkring och beloppet är högre än ett prisbasbelopp ska utbetalaren sätta in pengarna på ett spärrat konto på banken. Detsamma gäller för ersättning från Brottsoffermyndigheten och skadestånd från staten.
  • Om föräldrarna vill ta ut eller omplacera pengarna ska de ansöka om det hos överförmyndarförvaltningen. Kontospärren gäller tills barnet fyllt 18 år och kan inte hävas av överförmyndarnämnden.
  • Om föräldrarna ska låta barnet köpa, sälja, eller inteckna/pantsätta fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt, måste överförmyndarnämnden alltid ge sitt tillstånd. Tillstånd krävs även vid mottagande av gåva av fast egendom, bostadsrätt med mera. Detta gäller också om barn som fyllt 16 år ska driva näring.
  • Tillstånd behövs även om barnet ska ta ett lån eller om barnets pengar ska lånas ut.
  • Om barnet är arvtagare måste överförmyndarnämnden godkänna arvsfördelningen.
  • Om en boutredningsman förordnats av tingsrätten, och denne själv genomför försäljning av fastighet med mera, samt arvskifte utan dödsbodelägarnas deltagande behöver överförmyndarnämndens tillstånd inte inhämtas.

  God man till barn

  I följande fall måste ett barn få god man:

  • Om både barn och förälder är delägare i samma dödsbo.
  • Om barnet ska köpa eller ta emot en fastighet eller bostadsrätt i gåva av en förälder.
  • Om en förälder ska låna barnets pengar.
  • Om det finns ett intresse hos barnet som strider mot förmyndarens intresse, till exempel vid deltagande i rättegång där båda är parter.

  En god man som tillfälligt tillvarar barnets intressen i en viss angelägenhet utses av överförmyndarnämnden.

 2. God man för ensamkommande barn

  Om ett barn kommer till Sverige utan uppehållstillstånd och utan förälder eller annan medföljande vuxen utses en god man till barnet.

  Du som är god man har samma juridiska ställning som en förälder och ska företräda barnet i ekonomiska och personliga angelägenheter.

  Som god man för flyktingbarn kan du till exempel få ansöka om uppehållstillstånd, ansöka om stöd enligt Socialtjänstlagen, förvalta barnets tillgångar, ansöka om ekonomiskt bidrag och teckna hyreskontrakt.

  Om eller när barnet får uppehållstillstånd anmäler socialnämnden behovet av en särskilt förordnad vårdnadshavare till tingsrätten. När barnet fått en förordnad vårdnadshavare upphör ditt uppdrag som god man. 

  Godmanskapet upphör utan särskilt beslut senast när barnet fyller 18 år.

  Som god man för ensamkommande barn är det viktigt att du känner till vad som är ditt ansvar och vilket ansvar som faller på barnets boende. Det är också viktigt att du känner till hur ansvaret fördelar sig mellan de myndigheter som barnet kommer i kontakt med.

  Läs om roller och ansvar för arbetet med ensamkommande barn och ungdomar. (PDF, 165 KB)

  Läs om boendets och gode mannens ansvar och roller. (PDF, 193 KB)

  Läs mer om uppdraget som god man på SKR:s webbplats

  Om barnet du är god man för skulle försvinna ska du ringa det nationella larmnumret 116 000. 

  Läs om larmnumret för försvunna barn på SOSalarm.se.

  För ensamkommande barn som försvinner finns en samverkansplan och förslag till rutiner.

  Läs samverkansplan och förslag till rutiner för försvunna ensamkommande barn i Uppsala Län på Länsstyrelsens webbplats.

   

  I kontakt med myndigheter behöver du oftast inte ansvara för att boka tolk, det är myndighetens ansvar. Om det i övriga fall är nödvändigt med tolk är det ditt ansvar att boka tolken.

  Observera att du endast får beställa tolk. Översättning av dokument får inte beställas med överförmyndarförvaltningen som referens. Görs detta kommer du att få betala kostnaden.

  Ramavtal för tolkföretag

  Enligt ramavtalet ska du vända dig till tolkföretag i följande rangordning:

  1. Digital interpretations Scandinavia AB: 010 - 199 45 00
   Kundnummer: 5245
  2. Semantix Tolkjouren AB: 0770 - 457400
   Kundnummer: 12405

  Rangordningen innebär att du alltid måste ringa till Digital interpretations först. Om de inte kan erbjuda tolk får du ringa tolkfirma nummer två.

  Överförmyndarnämnden ersätter bara tolk som följer upphandlingen. Om Digital interpretations inte kan erbjuda dig tolk måste du meddela det till overformyndarnamnden@uppsala.se. Detta för att vi ska vara säkra på att vi enbart attesterar fakturor som följer upphandlingen.

  Så bokar du tolk

  1. Ta kontakt med tolkföretaget enligt ovanstående rangordning.
  2. Uppge att du är god man och att du står under tillsyn av överförmyndarförvaltningen i Uppsala och att fakturan ska skickas till Uppsala kommun, Ansvar 33, Box 1023, 751 40 Uppsala.
  3. Uppge ditt namn, personnummer och telefonnummer.
  4. Uppge huvudmannens namn och födelsenummer.
  5. Uppge överförmyndarförvaltningens aktnummer som står på ditt registerutdrag.
  6. Uppge vilket språk du behöver tolkning av.
  7. Uppge om det ska vara plats- eller telefontolkning.
  8. Vid platstolkning uppge adressen för tolkningen, tänk på att tolkföretaget i regel vill ha fullständig adress med postnummer.
  9. Om det är något du inte är nöjd med vid tolkningen är det bra om du berättar det för tolkföretaget. På så sätt får de möjlighet att förbättra sig.

  Du som god man är beställare och har det huvudsakliga betalningsansvaret.

  För att du inte ska behöva ligga ute med pengarna kan du låta fakturan gå direkt till överförmyndarförvaltningen. Då måste du uppge aktnumret, huvudmannens namn och födelsedatum, samt ditt namn och personnummer. Om dessa uppgifter inte finns med kommer överförmyndarförvaltningen inte att betala fakturan och den kommer då istället att skickas till dig som beställare.

  Om du väljer att betala fakturan själv får du ersättning för kostnaderna i samband med halvårsredovisningen.

   

  Kommunen betalar arvodet för dig som är god man för ensamkommande barn. Arvodesbeloppet är angivet i brutto. För mer information om skattesatser kan du kontakta  Skatteverket

  Överförmyndarnämnden har beslutat om nya arvodesriktlinjer.

  Efter att barnet fått permanent uppehållstillstånd är arvodet 1 146 kronor per månad. Kostnadsersättningen är 95 kronor per månad. Reseersättningen är 2,50 kronor per kilometer. Restidsersättningen utgår ej.
  Under asylprocessen är arvodet 1 719 kronor per månad.
  Som god man för ensamkommande barn ska du lämna in en redogörelse halvårsvis. Då begär du också arvode för perioden. Anmäl vilket konto du vill att utbetalningarna ska sättas in på till Nordeas kontoregister .

  Lämna redogörelse och begäran om arvode.

  Period:

  Juli - december 2021 inlämning senast 1 mars 2022

  Januari - juni 2022 inlämning senast 1 september 2022

  Juli - december 2022 inlämning senast 1 mars 2023

  Granskning sker i takt med att redogörelserna kommer in. Utbetalning sker normalt den 27:e i månaden.

  Om du vill veta mer om uppdraget som god man för ensamkommande barn kan du kontakta överförmyndarförvaltningen. 

  Läs om god man för ensamkommande barn på migrationsverket.se.

  Ska du besöka migrationsverket måste du först boka ditt möte på deras webbplats.  

  Detta gäller särskilt för migrationsverkets mottagningsreception i Hallonbergen där många möten äger rum.