Avslutad dialog

Planprogram för Eriksberg och Ekebydalen

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

15 december 2016, 01:00 till

15 mars 2017, 23:59

Sammanfattning

Nu kan du lämna synpunkter på planprogrammet för Eriksberg och Ekebydalen. Enligt programförslaget ska det bli möjligt att bygga cirka 2 600 nya bostäder i stadsdelen med utrymme för nya verksamheter, mer handel, förskolor, skolor och annan service.

Beskrivning

Området Eriksberg och Ekebydalen ligger i Uppsalas västra delar, cirka 3 kilometer från stadens centrum. Natur- och rekreationsområdet Ekebydalen ligger norr om Eriksbergsvägen som utgör stadsdelens norra gräns. Hela programområdet ansluter i väster till naturreservatet Hågadalen-Nåsten. Eriksberg gränsar även till naturreservatet Stadsskogen.

Planprogrammet innebär att fler får möjlighet att leva och verka i Eriksberg och Ekebydalen, nära staden och nära naturen. Förslaget gör det möjligt att bygga cirka 2 600 nya bostäder i stadsdelen men ger också utrymme för nya verksamheter, mer handel, förskolor, skolor och annan service. Den nya bebyggelsen koncentreras till olika delområden i Eriksberg. De centrala delarna av Eriksberg, det vill säga Västertorg och dess närmaste omgivning, ska i linje med kommunens översiktsplan utvecklas till en stadsdelsnod. Många nya byggnader och flera nya funktioner kommer därför bli möjliga i centrala Eriksberg.

Läs planbeskrivningen och andra relaterade dokument på bygg.uppsala.se