Resultat av dialog

Planprogram för Eriksberg och Ekebydalen

Dialogen har avslutats

Resultat i korthet

23 november 2017 godkände plan- och byggnadsnämnden planprogrammet. 

Läs planprogram, samrådsredogörelse och alla bilagor

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

15 december 2016, 01:00 till

15 mars 2017, 23:59

Sammanfattning

Enligt programförslaget ska det bli möjligt att bygga cirka 2 600 nya bostäder i stadsdelen med utrymme för nya verksamheter, mer handel, förskolor, skolor och annan service.

Beskrivning

Området Eriksberg och Ekebydalen ligger i Uppsalas västra delar, cirka 3 kilometer från stadens centrum. Natur- och rekreationsområdet Ekebydalen ligger norr om Eriksbergsvägen som utgör stadsdelens norra gräns. Hela programområdet ansluter i väster till naturreservatet Hågadalen-Nåsten. Eriksberg gränsar även till naturreservatet Stadsskogen.

Planprogrammet innebär att fler får möjlighet att leva och verka i Eriksberg och Ekebydalen, nära staden och nära naturen. Förslaget gör det möjligt att bygga cirka 2 600 nya bostäder i stadsdelen men ger också utrymme för nya verksamheter, mer handel, förskolor, skolor och annan service. Den nya bebyggelsen koncentreras till olika delområden i Eriksberg. De centrala delarna av Eriksberg, det vill säga Västertorg och dess närmaste omgivning, ska i linje med kommunens översiktsplan utvecklas till en stadsdelsnod. Många nya byggnader och flera nya funktioner kommer därför bli möjliga i centrala Eriksberg.

Läs planbeskrivningen och andra relaterade dokument på bygg.uppsala.se