Pågående dialog

Detaljplan för Tullgarnsbron - granskning

Dialogen avslutas

31 maj 2019, 23:59

Sammanfattning

Detaljplanen är ute på granskning 29 april till och med 31 maj 2019. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny öppningsbar stadsbro för bil-, gång- och cykeltrafik i höjd med Kungsängsesplanaden inom Södra Åstråket.

Så här gör du

Lämna synpunkter

eller

E-posta till
SBF.planadministrator@uppsala.se
Skriv till

Uppsala kommun
Plan- och byggnadsnämnden
753 75 Uppsala

Beskrivning

Den nya bron föreslås en placering i förlängning av Kungsängsesplanaden som sedan ansluter till Ulleråkersvägen på den västra sidan om Fyrisån. Planområdet omfattar Ulleråkersvägen fram till Sjukhusvägen och Kungsängsesplanaden fram till Kungsgatan och områdena däremellan.

Läs alla handlingar på bygg.uppsala.se